32000R1668

Verordening (EG) nr. 1668/2000 van de Raad van 17 juli 2000 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 845/72 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt

Publicatieblad Nr. L 193 van 29/07/2000 blz. 0006 - 0007


Verordening (EG) nr. 1668/2000 van de Raad

van 17 juli 2000

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 845/72 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op grond van Verordening (EEG) nr. 845/72(4) wordt het communautaire steunbedrag voor in de Gemeenschap geteelde zijderupsen jaarlijks vastgesteld. Zoals bij de hervorming van de gemeenschappelijke marktordeningen in het kader van Agenda 2000 is gebeurd, en om de marktdeelnemers in staat te stellen langlopende productieplannen op te stellen, moet de steun, onverminderd latere aanpassingen die gerechtvaardigd zouden blijken, zonder beperking in de tijd worden vastgesteld.

(2) Het steunbedrag moet zo worden vastgesteld dat het de zijderupsentelers een redelijk inkomen verzekert.

(3) De voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 845/72 vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 845/72 wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 1 wordt vervangen door:

"Artikel 1

1. Een steunregeling wordt ingevoerd voor in de Gemeenschap geteelde zijderupsen van GN-code 0106 00 90 en eieren van zijderupsen van GN-code 0511 99 80.

2. De steun wordt aan de zijderupsentelers verleend voor de gebruikte dozen eieren van zijderupsen voorzover de dozen een nader te bepalen minimumhoeveelheid eieren bevatten en de rupsenteelt tot een goed einde gebracht is.

3. Het steunbedrag per gebruikte doos zijderupseneieren wordt op 133,26 EUR vastgesteld.";

2. artikel 2 wordt vervangen door:

"Artikel 2

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 4, lid 2.

Deze bepalingen betreffen met name de in artikel 1, lid 2, bedoelde minimumhoeveelheid, de door de lidstaten aan de Commissie mee te delen gegevens en alle controlemaatregelen om de financiële belangen van de Gemeenschap tegen fraude en andere onregelmatigheden te beschermen.";

3. artikel 4 wordt vervangen door:

"Artikel 4

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad van 29 juni 1970 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vlas en hennep(6) ingestelde Comité van beheer voor vlas en hennep, hierna 'comité' te noemen.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt op één maand vastgesteld.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 juli 2000.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Glavany

(1) PB C 86 E van 24.3.2000, blz. 9.

(2) Advies van 16 mei 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) PB C 168 van 16.6.2000, blz. 17.

(4) PB L 100 van 27.4.1972, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2059/92 (PB L 215 van 30.7.1992, blz. 19).

(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(6) PB L 146 van 4.7.1970, blz. 1.