32000R1608

Verordening (EG) nr. 1608/2000 van de Commissie van 24 juli 2000 tot vaststelling van overgangsmaatregelen in afwachting van de definitieve uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

Publicatieblad Nr. L 185 van 25/07/2000 blz. 0024 - 0026


Verordening (EG) nr. 1608/2000 van de Commissie

van 24 juli 2000

tot vaststelling van overgangsmaatregelen in afwachting van de definitieve uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(1), en met name op artikel 80,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij artikel 81 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 zijn met ingang van 1 augustus 2000 onder meer de volgende verordeningen ingetrokken: Verordening (EEG) nr. 1873/84 van de Raad van 28 juni 1984 houdende machtiging tot aanbieding of levering voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EEG) nr. 337/79(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2839/98(3), Verordening (EEG) nr. 823/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1426/96(5), Verordening (EEG) nr. 4252/88 van de Raad van 21 december 1988 inzake de bereiding en de afzet van in de Gemeenschap voortgebrachte likeurwijn(6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1678/1999(7), Verordening (EEG) nr. 2048/89 van de Raad van 19 juni 1989 houdende algemene regels met betrekking tot de controles in de wijnbouwsector(8), Verordening (EEG) nr. 2390/89 van de Raad van 24 juli 1989 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de invoer van wijn, druivensap en druivenmost(9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2838/98(10), Verordening (EEG) nr. 2391/89 van de Raad van 24 juli 1989 tot vaststelling van de definitie van bepaalde producten van de wijnbouwsector van de GN-codes 2009 en 2204, van oorsprong uit derde landen(11), Verordening (EEG) nr. 2392/89 van de Raad van 24 juli 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivenmost(12), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1427/96(13), Verordening (EEG) nr. 3895/91 van de Raad van 11 december 1991 tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van speciale wijnen(14) en Verordening (EEG) nr. 2333/92 van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van mousserende wijn en mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd(15), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1429/96(16).

(2) De marktdeelnemers en de betrokken overheidsdiensten moet evenwel een soepele overgang worden gewaarborgd van de vaak oude bepalingen die waren vastgesteld op grond van Verordening (EEG) nr. 337/79 van de Raad van 5 februari 1979 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(17), vervangen door Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(18), op haar beurt vervangen door Verordening (EG) nr. 1493/1999, en op grond van Verordening (EEG) nr. 823/87 naar de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999.

(3) Ter wille van een soepele overgang en de continuïteit van de geldende regeling moet het daarom, in afwachting dat de uitvoeringsmaatregelen binnenkort worden afgerond en vastgesteld, mogelijk worden gemaakt dat sommige bepalingen van de Raad die bij het genoemde artikel 81 zijn ingetrokken, gedurende een korte overgangsperiode van kracht blijven. Dat die bepalingen tijdelijk van kracht blijven, brengt mee dat de erop gebaseerde verordeningen van de Commissie geldig blijven. Na afloop van de overgangsperiode zullen die verordeningen van de Commissie trouwens uitdrukkelijk worden ingetrokken.

(4) Aangezien de voornaamste elementen van de onderwerpen waarop de in dat artikel 81 genoemde verordeningen betrekking hebben, reeds zijn geregeld bij Verordening (EG) nr. 1493/1999 of bij de tot nog toe door de Commissie aangenomen uitvoeringsverordeningen, doet de betrokken overgangsperiode geen afbreuk aan de tenuitvoerlegging van de wezenlijke aspecten van de hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor wijn op de door de Raad bepaalde datum.

(5) Overigens dient, om de marktdeelnemers en de nationale overheidsdiensten niet in verwarring te brengen doordat maatregelen op uiteenlopende data in werking treden, de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 881/98 van de Commissie van 24 april 1998 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de bescherming van de voor bepaalde soorten v.q.p.r.d. gebruikte aanvullende traditionele aanduidingen(19), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2253/1999(20), te worden uitgesteld zodat alle uit de hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voortvloeiende maatregelen gelijktijdig worden genomen.

(6) Omdat in Verordening (EG) nr. 1493/1999 is bepaald dat de voornoemde verordeningen van de Raad worden ingetrokken met ingang van 1 augustus 2000, moet de overgangsperiode op die datum ingaan.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 blijven tot en met 30 november 2000 alleen de in de bijlage genoemde bepalingen van toepassing.

Artikel 2

In de in de bijlage genoemde verordeningen moeten verwijzingen naar de Verordeningen (EEG) nr. 337/79, (EEG) nr. 822/87, (EEG) nr. 823/87 en (EEG) nr. 2332/92 worden gelezen als verwijzingen naar de overeenkomstige bepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999.

Artikel 3

In artikel 7, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 881/98 wordt de datum "1 augustus 2000" vervangen door "30 november 2000".

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juli 2000.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

(2) PB L 176 van 3.7.1984, blz. 6.

(3) PB L 354 van 30.12.1998, blz. 12.

(4) PB L 84 van 27.3.1987, blz. 59.

(5) PB L 184 van 24.7.1996, blz. 1.

(6) PB L 373 van 31.12.1988, blz. 59.

(7) PB L 199 van 30.7.1999, blz. 10.

(8) PB L 202 van 14.7.1989, blz. 32.

(9) PB L 232 van 9.8.1989, blz. 7.

(10) PB L 354 van 30.12.1998, blz. 11.

(11) PB L 232 van 9.8.1989, blz. 10.

(12) PB L 232 van 9.8.1989, blz. 13.

(13) PB L 184 van 24.7.1996, blz. 3.

(14) PB L 368 van 31.12.1991, blz. 1.

(15) PB L 231 van 13.8.1992, blz. 9.

(16) PB L 184 van 24.7.1996, blz. 9.

(17) PB L 54 van 5.3.1979, blz. 1.

(18) PB L 84 van 27.3.1987, blz. 1.

(19) PB L 124 van 25.4.1998, blz. 22.

(20) PB L 275 van 26.10.1999, blz. 8.

BIJLAGE

Lijst van de bepalingen die tot en met 30 november 2000 van kracht blijven

a) de artikelen 1 en 3 van en de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1873/84

b) artikel 15, leden 2 en 7, van Verordening (EEG) nr. 823/87

c) Verordening (EEG) nr. 2048/89

d) Verordening (EEG) nr. 2390/89

e) de artikelen 1 en 2 van Verordening (EEG) nr. 2391/89

f) Verordening (EEG) nr. 2392/89

g) artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3895/91

h) de artikelen 8, 9 en 11 van Verordening (EEG) nr. 2333/92

i) de artikelen 3, 31, 71 en 72 van Verordening (EEG) nr. 822/87.