32000R1563

Verordening (EG) nr. 1563/2000 van de Commissie van 18 juli 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 440/2000 tot bepaling van de hoeveelheden waarvoor voor het jaar 2000 de jaarlijkse toewijzingen voor de invoer in het kader van de tariefcontingenten en de invoer van de hoeveelheid traditionele ACS-bananen aan de marktdeelnemers-nieuwkomers worden toegekend

Publicatieblad Nr. L 180 van 19/07/2000 blz. 0003 - 0004


Verordening (EG) nr. 1563/2000 van de Commissie

van 18 juli 2000

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 440/2000 tot bepaling van de hoeveelheden waarvoor voor het jaar 2000 de jaarlijkse toewijzingen voor de invoer in het kader van de tariefcontingenten en de invoer van de hoeveelheid traditionele ACS-bananen aan de marktdeelnemers-nieuwkomers worden toegekend

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1257/1999(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2362/98 van de Commissie van 28 oktober 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad betreffende de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 756/1999(4), en met name op artikel 9, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2362/98 is de wijze van berekening van de jaarlijkse toewijzing van elke marktdeelnemer-nieuwkomer vastgesteld. De Commissie bepaalt overeenkomstig deze methode op basis van de individuele aanvragen, gerangschikt in opklimmende volgorde van de gevraagde hoeveelheden, de hoeveelheden waarvoor de jaarlijkse toewijzingen worden toegekend.

(2) De Commissie heeft aan de hand van de overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 250/2000(5) door de lidstaten meegedeelde gegevens over de door de marktdeelnemers-nieuwkomers gevraagde jaarlijkse toewijzing, bij Verordening (EG) nr. 440/2000(6) de hoeveelheden vastgesteld waarvoor aan de betrokken deelnemers individuele toewijzingen voor 2000 moesten worden toegekend.

(3) Op grond van de resultaten van de door de bevoegde nationale autoriteiten in samenwerking met de Commissie uitgevoerde verificaties en controles moeten de jaarlijkse toewijzingen van de marktdeelnemers-nieuwkomers worden gewijzigd. Verordening (EG) nr. 440/2000 moet derhalve worden aangepast.

(4) De bepalingen van deze verordening laten eventuele later vast te stellen maatregelen onverlet, met name maatregelen die worden getroffen om de door de Gemeenschap in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) aangegane internationale verplichtingen na te komen, en de marktdeelnemers kunnen zich niet op deze bepalingen beroepen als basis voor legitieme verwachtingen ten aanzien van de verlenging van de invoerregeling.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen moeten onmiddellijk in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 440/2000 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 juli 2000.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 47 van 25.2.1993, blz. 1.

(2) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.

(3) PB L 293 van 31.10.1998, blz. 32.

(4) PB L 98 van 13.4.1999, blz. 10.

(5) PB L 26 van 2.2.2000, blz. 6.

(6) PB L 54 van 26.2.2000, blz. 27.

BIJLAGE

Toepassing van artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2362/98

>RUIMTE VOOR DE TABEL>