32000L0074

Richtlijn 2000/74/EG van de Commissie van 22 november 2000 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 93/29/EEG van de Raad betreffende de identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters van motorvoertuigen op twee of drie wielen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 300 van 29/11/2000 blz. 0024 - 0027


Richtlijn 2000/74/EG van de Commissie

van 22 november 2000

houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 93/29/EEG van de Raad betreffende de identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters van motorvoertuigen op twee of drie wielen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/7/EG van het Europees Parlement en de Raad(2), inzonderheid op artikel 16,

Gelet op Richtlijn 93/29/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters van motorvoertuigen op twee of drie wielen(3), inzonderheid op artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 93/29/EEG is een van de bijzondere richtlijnen van de communautaire goedkeuringsprocedure die krachtens Richtlijn 92/61/EEG is ingesteld. De bepalingen van Richtlijn 92/61/EEG betreffende de systemen, onderdelen en technische eenheden van voertuigen zijn derhalve op die richtlijn van toepassing.

(2) De ontwikkeling van de techniek maakt thans een aanpassing van Richtlijn 93/29/EEG aan de technische vooruitgang mogelijk. Met het oog op de goede werking van het gehele goedkeuringssysteem, moeten derhalve bepaalde voorschriften van de richtlijn worden verduidelijkt of aangevuld.

(3) Daartoe dienen de voorschriften betreffende de aanduiding en de identificatie van bepaalde symbolen in overeenstemming te worden gebracht met die van Richtlijn 78/316/EEG van de Raad van 21 december 1977 betreffende de binneninrichting van motorvoertuigen (identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters)(4), gewijzigd bij Richtlijn 93/91/EEG van de Commissie(5), en bepaalde gegevens in het inlichtingenformulier beter te worden aangegeven.

(4) De bepalingen van deze richtlijn zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang, ingesteld bij artikel 13 van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan(6), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/40/EG van het Europees Parlement en de Raad(7),

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Richtlijn 93/29/EEG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1. Met ingang van 1 januari 2002 mogen de lidstaten, om redenen die verband houden met de identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters:

- noch de EG-goedkeuring weigeren voor een type twee- of driewielig motorvoertuig,

- noch de registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van twee- of driewielige motorvoertuigen verbieden,

indien de identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters voldoet aan de voorschriften van Richtlijn 93/29/EEG, zoals gewijzigd bij deze richtlijn.

2. Met ingang van 1 juli 2002 weigeren de lidstaten de EG-goedkeuring van nieuwe typen twee- of driewielige motorvoertuigen om redenen die verband houden met de identificatie van bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters, indien niet aan de voorschriften van Richtlijn 93/29/EEG, zoals gewijzigd bij deze richtlijn, is voldaan.

Artikel 3

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2001 de bepalingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen deze bepalingen toe met ingang van 1 januari 2002.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 november 2000.

Voor de Commissie

Erkki Liikanen

Lid van de Commissie

(1) PB L 225 van 10.8.1992, blz. 72.

(2) PB L 106 van 3.5.2000, blz. 1.

(3) PB L 188 van 29.7.1993, blz. 1.

(4) PB L 81 van 28.3.1978, blz. 3.

(5) PB L 284 van 19.11.1993, blz. 25.

(6) PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1.

(7) PB L 203 van 10.8.2000, blz. 9.

BIJLAGE

I. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

1. Punt 2.1.1 wordt vervangen door: "2.1.1. De symbolen moeten duidelijk tegen de achtergrond uitkomen.".

2. Punt 2.1.5 wordt als volgt gewijzigd:

- het opschrift van figuur 3 wordt aangevuld met de volgende tekst: >RUIMTE VOOR DE TABEL>

Noot:

Indien er afzonderlijke verklikkerlichten voor linker- en rechterrichtingaanwijzer zijn, mogen de beide pijlen ook afzonderlijk worden gebruikt.;

- figuur 12 wordt vervangen door de volgende figuur: "

Figuur 12

>PIC FILE= "L_2000300NL.002602.EPS">

- het opschrift van figuur 13 wordt vervangen door: "Figuur 13

Bedieningsorgaan voor het starten of afzetten van de motor in de "buiten bedrijf"-stand";

- het opschrift van figuur 14 wordt vervangen door de volgende tekst: "Figuur 14

Bedieningsorgaan voor het starten of afzetten van de motor in de "in bedrijf"-stand";

- figuur 15 wordt vervangen door de volgende figuur: "

Figuur 15

>PIC FILE= "L_2000300NL.002603.EPS">

- het opschrift van figuur 16 wordt vervangen door: "Figuur 16

Achter- en breedtelichten

(indien geen afzonderlijk bedieningsorgaan voorkomt, wordt het geïdentificeerd door middel van het symbool in figuur 15)

Kleur van het verklikkerlicht: groen.";

- figuur 17 vervalt;

- de figuren 18 en 19 worden respectievelijk 17 en 18;

- opmerking (1) wordt vervangen door de volgende tekst: "(1) Het omlijste oppervlak mag uit één stuk zijn.".

II. Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

Aanhangsel 1 wordt vervangen:

"Aanhangsel 1

>PIC FILE= "L_2000300NL.002702.EPS">"