32000L0071

Richtlijn 2000/71/EG van de Commissie van 7 november 2000 tot aanpassing van de meetmethoden van de bijlagen I, II, III en IV bij Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad aan de technische vooruitgang uit hoofde van artikel 10 van die richtlijn (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 287 van 14/11/2000 blz. 0046 - 0050


Richtlijn 2000/71/EG van de Commissie

van 7 november 2000

tot aanpassing van de meetmethoden van de bijlagen I, II, III en IV bij Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad aan de technische vooruitgang uit hoofde van artikel 10 van die richtlijn

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad(1), met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Richtlijn 98/70/EG zijn milieutechnische specificaties voor ongelode benzine en dieselbrandstof vastgelegd. In de bijlagen I tot en met IV bij die richtlijn staan de testmethoden met de publicatiedata ervan, die dienen te worden gebruikt om de kwaliteit van benzine en dieselbrandstoffen aan deze milieutechnische specificaties te toetsen.

(2) De Europese normen 228 en 590 definiëren eveneens kwaliteitsspecificaties voor respectievelijk benzine en diesel, die de goede werking van deze producten moeten garanderen. Deze normen zijn onlangs bijgewerkt en op 29 oktober 1999 door het Europees Comité voor normalisatie vastgesteld, waarbij de testmethoden voor een deel van de kwaliteitsparameters die ook als milieutechnische specificaties in de bijlagen I tot en met IV bij Richtlijn 98/70/EG zijn opgenomen, zijn bijgewerkt of gewijzigd teneinde rekening te houden met de technische vooruitgang. De testmethoden van de bijlagen I tot en met IV dienen overeen te stemmen met die van EN 228 en EN 590 teneinde de tenuitvoerlegging van de richtlijn te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat zij de stand van de techniek weerspiegelt.

(3) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité ex artikel 10, dat de Commissie onder meer moet bijstaan bij de aanpassing van Richtlijn 98/70/EG aan de technische vooruitgang,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I tot en met IV bij Richtlijn 98/70/EG worden vervangen door de bijlagen I tot en met IV bij deze richtlijn.

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 januari 2001 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van nationaal recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 november 2000.

Voor de Commissie

Margot Wallström

Lid van de Commissie

(1) PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58.

BIJLAGE I

MILIEUTECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR IN DE HANDEL VERKRIJGBARE BRANDSTOFFEN VOOR VOERTUIGEN MET ELEKTRISCHEONTSTEKINGSMOTOREN

Type: Benzine

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

MILIEUTECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR IN DE HANDEL VERKRIJGBARE BRANDSTOFFEN VOOR VOERTUIGEN MET COMPRESSIEONTSTEKINGSMOTOREN

Type: Dieselbrandstof

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

MILIEUTECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR IN DE HANDEL VERKRIJGBARE BRANDSTOFFEN VOOR VOERTUIGEN MET ELEKTRISCHEONTSTEKINGSMOTOREN

Type: Benzine

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE IV

MILIEUTECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR IN DE HANDEL VERKRIJGBARE BRANDSTOFFEN VOOR VOERTUIGEN MET COMPRESSIEONTSTEKINGSMOTOREN

Type: Dieselbrandstof

>RUIMTE VOOR DE TABEL>