32000D0574

2000/574/EG: Beschikking van de Commissie van 14 september 2000 betreffende bepaalde beschermende maatregelen met betrekking tot infectieuze anemie bij zalm op de Faeröer (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2688) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 240 van 23/09/2000 blz. 0026 - 0026


Beschikking van de Commissie

van 14 september 2000

betreffende bepaalde beschermende maatregelen met betrekking tot infectieuze anemie bij zalm op de Faeröer

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2688)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/574/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/43/EG(2), en met name op artikel 18, lid 7,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht(3), en met name op artikel 22,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 2 april 2000 is bevestigd dat een zalmbestand (Salmo salar) in een visbedrijf op de Faeröer (Fuglafjordur) besmet is met infectieuze anemie bij zalm. Dit is de eerste geregistreerde uitbraak van infectieuze anemie bij zalm op de Faeröer.

(2) Volgens de eerste gegevens hebben de autoriteiten van de Faeröer reeds een aantal maatregelen genomen om te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt, onder meer vernietiging van alle met infectieuze anemie bij zalm besmette vis en slacht van alle resterende vis in het besmette visdrijf.

(3) Een epidemiologisch onderzoek naar eventuele besmettingswegen is aan de gang. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat geen andere aquacultuurbedrijven besmet waren met infectieuze anemie bij zalm.

(4) In het licht van de situatie moeten bepaalde beschermende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat infectieuze anemie bij zalm wordt binnengebracht in de Gemeenschap. Deze maatregelen omvatten een verbod op invoer van levende zalmachtigen en eieren en gameten daarvan in de Gemeenschap, en nadere voorwaarden voor de invoer van geslachte zalm.

(5) De maatregelen zijn van toepassing tot 1 april 2001.

(6) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De lidstaten verbieden de invoer van geslachte, niet gestripte zalm (Salmo salar), zeeforel en regenboogforel van oorsprong uit de Faeröer.

2. De lidstaten verbieden de invoer van levende zalmachtigen en eieren en gameten daarvan uit de Faeröer.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 mogen de lidstaten toestaan dat monsters worden binnengebracht voor wetenschappelijke doeleinden.

Artikel 3

De lidstaten moeten hun handelsbepalingen met deze beschikking in overeenstemming brengen. Zij moeten de Commissie daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing tot 1 april 2001.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 september 2000.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56.

(2) PB L 162 van 1.7.1996, blz. 1.

(3) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.