31999R2796

Verordening (EG) nr. 2796/1999 van de Commissie van 29 december 1999 tot vaststelling van de jaarlijkse intrestpercentages van toepassing in geval van het ontstaan van een douaneschuld voor veredelingsproducten of onveredelde goederen (regeling actieve veredeling en tijdelijke invoer) tijdens het eerste semester 2000

Publicatieblad Nr. L 337 van 30/12/1999 blz. 0038 - 0038


VERORDENING (EG) Nr. 2796/1999 VAN DE COMMISSIE

van 29 december 1999

tot vaststelling van de jaarlijkse intrestpercentages van toepassing in geval van het ontstaan van een douaneschuld voor veredelingsproducten of onveredelde goederen (regeling actieve veredeling en tijdelijke invoer) tijdens het eerste semester 2000

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 955/1999 van het Europees Parlement en de Raad(2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1662/1999(4), inzonderheid op artikel 589, lid 4, onder a) en artikel 709,

Overwegende dat artikel 589, lid 4, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2454/93 voorziet in de publicatie, door de Commissie, van compenserende intresten in geval van ontstaan van een douaneschuld voor veredelingsproducten of onveredelde goederen, ter compensatie van het ongerechtvaardigd financieel voordeel dat voortvloeit uit het uitstel van de datum van ontstaan van de douaneschuld in geval de goederen niet uit het douanegebied van de Gemeenschap worden uitgevoerd; dat de percentages van deze compenserende intresten voor het eerste semester 2000 werden vastgesteld overeenkomstig de regels bepaald bij dezelfde verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De jaarlijkse compenserende intrestpercentages bedoeld in de artikelen 589, lid 4, onder a), en 709, lid 3, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2454/93, toepasselijk gedurende de periode van 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2000, zijn de volgende:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 december 1999.

Voor de Commissie

Margot WALLSTRÖM

Lid van de Commissie

(1) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

(2) PB L 119 van 7.5.1999, blz. 1.

(3) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(4) PB L 197 van 29.7.1999, blz. 25.