31999R2691

Verordening (EG) nr. 2691/1999 van de Commissie van 17 december 1999 houdende voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 326 van 18/12/1999 blz. 0039 - 0041


VERORDENING (EG) Nr. 2691/1999 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 1999

houdende voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad van 25 mei 1998 betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg(1), met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie moet volgens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1172/98 voorschriften voor de toezending van de gegevens door de lidstaten vaststellen.

(2) Voor het internationaal vervoer tijdens de in artikel 5 van voornoemde verordening voorziene overgangsperiode moeten landencodes worden vastgesteId.

(3) Het gebruik van de twee in de bijlagen A en G van Verordening (EG) nr. 1172/98 genoemde systemen van landencodes is niet verenigbaar met een efficiënte toezending van gegevens door de lidstaten.

(4) Het is wenselijk om aan de hand van het voor de NUTS-regiocodes gebruikte systeem een nieuwe lijst van landencodes vast te stellen.

(5) De inhoud van de bijlagen A en G van Verordening (EG) nr. 1172/98 moet dienovereenkomstig worden vastgesteld.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad(2) opgerichte Comité statistisch programma,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1172/98 wordt als volgt gewijzigd:

1. In bijlage A wordt onder A2 de tekst van punt 7 vervangen door: "7. in doorvoer gepasseerde landen (niet meer dan vijf), gecodeerd overeenkomstig de bepalingen van bijlage G;".

2. Bijlage G wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 1999.

Voor de Commissie

Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie

(1) PB L 163 van 6.6.1998, blz. 1.

(2) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.

BIJLAGE

"BIJLAGE G

CODERING VAN LANDEN EN REGIO'S

1. Behalve wanneer overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1172/98 tijdens de overgangsperiode een vereenvoudigde codering van bepaalde variabelen is toegestaan, worden de plaatsen van lading en lossing als volgt gecodeerd:

a) voor de lidstaten van de Europese Gemeenschap: niveau 3 van de nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS);

b) voor de niet-lidstaten van de Europese Gemeenschap die overeenkomstsluitende partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER), namelijk IJsland, Liechtenstein en Noorwegen: lijst van de administratieve regio's die door het betrokken land worden verstrekt;

c) voor de andere derde landen: de tweelettercodes van ISO 3166. Hieronder worden de meest gebruikte codes gegeven.

2. Voor de vereenvoudigde codering van het internationaal vervoer tijdens de overgangsperiode overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1172/98 en voor de codering van de in doorvoer gepasseerde landen (bijlage A, onder A2, punt 7) worden de volgende landencodes gebruikt:

a) voor de lidstaten van de Europese Gemeenschap: de twee letters in de NUTS-codes, opgenomen in onderstaande tabel;

b) voor alle andere derde landen: de tweelettercodes van ISO 3166. Hieronder worden de meest gebruikte codes gegeven.

Tabel van landencodes

a) EU-lidstaten (landencodes met twee letters in de NUTS)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) Andere landen (tweelettercodes van ISO 3166)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Voor niet in deze lijst opgenomen landen moeten de tweelettercodes van ISO 3166 worden gebruikt."