31999R1639

Verordening (EG) nr. 1639/1999 van de Commissie van 26 juli 1999 tot vaststelling van het maximumbedrag van de compenserende steun die voortvloeit uit de koersen voor de omrekening van de euro in een nationale munteenheid of uit de op 1 juli 1999 geldende wisselkoersen

Publicatieblad Nr. L 194 van 27/07/1999 blz. 0033 - 0034


VERORDENING (EG) Nr. 1639/1999 VAN DE COMMISSIE

van 26 juli 1999

tot vaststelling van het maximumbedrag van de compenserende steun die voortvloeit uit de koersen voor de omrekening van de euro in een nationale munteenheid of uit de op 1 juli 1999 geldende wisselkoersen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro(1), en met name op artikel 5,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2800/98 van de Raad van 15 december 1998 houdende overgangsmaatregelen voor de invoering van de euro in het gemeenschappelijk landbouwbeleid(2), en met name op artikel 3,

(1) Overwegende dat in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2800/98 is bepaald dat compenserende steun wordt toegekend wanneer de koers voor de omrekening van de euro in de nationale munteenheid of de op de dag van het ontstaansfeit geldende wisselkoers lager is dan de tevoren toegepaste koers; dat deze bepaling evenwel niet geldt voor de bedragen waarvoor een lagere dan de nieuwe koers is toegepast in de 24 maanden vóór het ingaan van deze nieuwe koers;

(2) Overwegende dat voor België, Luxemburg, Frankrijk, Finland, Ierland en Italië de met ingang van 1 januari 1999 geldende koers voor de omrekening van de euro in de nationale munteenheid lager is dan de tevoren toegepaste koers; dat voor de Deense kroon, de Zweedse kroon en het pond sterling de op de ontstaansfeitdatum 1 juli 1999 geldende wisselkoers lager is dan de tevoren toegepaste koers;

(3) Overwegende dat de compenserende steun moet worden toegekend overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2799/98, Verordening (EG) nr. 2808/98 van de Commissie van 22 december 1998 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1410/1999(4), en Verordening (EG) nr. 2813/98 van de Commissie van 22 december 1998 houdende bepalingen voor de toepassing van de overgangsmaatregelen voor de invoering van de euro in het gemeenschappelijk landbouwbeleid(5);

(4) Overwegende dat de bedragen van de compenserende steun worden bepaald overeenkomstig de artikelen 5 en 9 van Verordening (EG) nr. 2799/98, artikel 10 van Verordening (EG) nr. 2808/98 en artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2813/98;

(5) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van de betrokken comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De maximumbedragen van de eerste tranche van de compenserende steun die moet worden toegekend als gevolg van de op de ontstaansfeitdatum 1 juli 1999 geconstateerde daling van de met ingang van 1 januari 1999 in België, Luxemburg, Frankrijk, Finland, Ierland en Italië geldende omrekeningskoers van de euro en de op 1 juli 1999 geldende wisselkoers van de Deense kroon, de Zweedse kroon en het pond sterling ten opzichte van de tevoren toegepaste landbouwomrekeningskoers, zijn vermeld in de bijlage van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 juli 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.

(2) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 8.

(3) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 36.

(4) PB L 164 van 30.6.1999, blz. 53.

(5) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 48.

BIJLAGE

Maximumbedragen voor de eerste tranche van de compenserende steun, in miljoen euro

>RUIMTE VOOR DE TABEL>