31999R1476

Verordening (EG) nr. 1476/1999 van de Commissie van 6 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

Publicatieblad Nr. L 171 van 07/07/1999 blz. 0005 - 0005


VERORDENING (EG) Nr. 1476/1999 VAN DE COMMISSIE

van 6 juli 1999

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2214/98 van de Commissie(2), inzonderheid op artikel 19, punt 3,

(1) Overwegende dat wijzigingen zijn aangebracht in bijlage III van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten; dat bijlage C van Verordening (EG) nr. 338/97 derhalve in overeenstemming met bedoelde wijzigingen moet worden gewijzigd;

(2) Overwegende dat de "Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D" van Verordening (EG) nr. 338/97 moeten worden aangepast;

(3) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor de handel in wilde dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 338/97 wordt als volgt gewijzigd:

1. de "Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D" worden als volgt gewijzigd:

a) punt 12 wordt vervangen door het volgende: "12. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt het land met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen tevens aangegeven met een uit twee letters bestaande code en wel op de volgende wijze: BO (Bolivia), BR (Brazilië), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MX (Mexico), MY (Maleisië), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunesië) en UY (Uruguay).".

b) de volgende annotatie wordt toegevoegd aan het einde van punt 15: "+ 219 Populaties van de soort in Mexico";

2. in bijlage C wordt de vermelding:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

vervangen door:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 29 april 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 juli 1999.

Voor de Commissie

Ritt BJERREGAARD

Lid van de Commissie

(1) PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

(2) PB L 279 van 16.10.1998, blz. 3.