31999R1451

Verordening (EG) nr. 1451/1999 van de Commissie van 1 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1209/98 betreffende de verkoop van rundvlees uit de voorraden van het Verenigd Koninkrijk aan de strijdkrachten tegen vooraf vastgestelde prijzen

Publicatieblad Nr. L 167 van 02/07/1999 blz. 0015 - 0016


VERORDENING (EG) Nr. 1451/1999 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 1999

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1209/98 betreffende de verkoop van rundvlees uit de voorraden van het Verenigd Koninkrijk aan de strijdkrachten tegen vooraf vastgestelde prijzen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1633/98(2), en met name op artikel 7, lid 3,

(1) Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1209/98 van de Commissie(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2515/98(4), voorziet in een verkoop uit interventievoorraden van het Verenigd Koninkrijk; dat de in de genoemde verordening vermelde hoeveelheden en prijzen moeten worden gewijzigd om rekening te houden met de reeds verkochte voorraden;

(2) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1209/98 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 148 van 28.6.1968, blz. 24.

(2) PB L 210 van 28.7.1998, blz. 17.

(3) PB L 166 van 11.6.1998, blz. 39.

(4) PB L 314 van 24.11.1998, blz. 3.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

"ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"