31999R1149

Verordening (EG, Euratom) nr. 1149/1999 van de Raad van 25 mei 1999 tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 van de Raad tot instelling van een Garantiefonds

Publicatieblad Nr. L 139 van 02/06/1999 blz. 0001 - 0002


VERORDENING (EG, EURATOM) Nr. 1149/1999 VAN DE RAAD

van 25 mei 1999

tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 van de Raad tot instelling van een Garantiefonds

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 308,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op artikel 203,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van de Rekenkamer(3),

(1) Overwegende dat het Garantiefonds zijn middelen ontvangt uit overmakingen uit de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, uit rente over de belegging van de beschikbare middelen van het Fonds en uit nabetalingen door in gebreke gebleven debiteuren, voorzover het Fonds de garantie heeft gehonoreerd;

(2) Overwegende dat, uitgaande van de tot dusverre met de werking van het Garantiefonds opgedane ervaring, een verhouding van 9 % tussen de middelen van het Fonds en de hoofdsom van de gegarandeerde verplichtingen, vermeerderd met de verschuldigde en niet-betaalde intresten, toereikend lijkt;

(3) Overwegende dat een overmaking aan het Garantiefonds van 9 % van het bedrag van iedere operatie toereikend wordt geacht om het streefbedrag te bereiken;

(4) Overwegende dat het Garantiefonds zijn streefbedrag op 31 december 1997 heeft bereikt en dat het voorzieningspercentage bijgevolg opnieuw moet worden bezien;

(5) Overwegende dat, indien het Garantiefonds boven het streefbedrag uitkomt, het surplus naar de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen wordt teruggeboekt;

(6) Overwegende dat de Commissie verslag moet uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad over de werking van het Fonds en rekening moet houden met mogelijke veranderingen van de risico's waaraan het Garantiefonds blootstaat naar aanleiding van de uitbreiding van de Gemeenschap;

(7) Overwegende dat Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94(4) dienovereenkomstig moet worden gewijzigd;

(8) Overwegende dat de Verdragen voor de vaststelling van deze verordening in geen andere bevoegdheden voorzien dan die van artikel 308 van het EG-verdrag en artikel 203 van het EGA-verdrag,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 3 wordt de tweede alinea vervangen door: "Het streefbedrag wordt vastgesteld op 9 % van het uitstaande bedrag in hoofdsom van het totaal van de verplichtingen van de Gemeenschap die voortvloeien uit elke operatie, vermeerderd met de verschuldigde en niet-betaalde intresten.";

2. in artikel 4 wordt lid 1 vervangen door: "De in artikel 2, eerste streepje, bedoelde overmakingen zijn gelijk aan 9 % van het bedrag in hoofdsom van de operaties.";

3. in artikel 5 wordt de eerste alinea vervangen door: "Indien de middelen van het Fonds, ten gevolge van het honoreren van garanties, naar aanleiding van het in gebreke blijven, minder bedragen dan 75 % van het streefbedrag, wordt het voorzieningspercentage voor nieuwe operaties op 10 % gebracht, totdat het streefbedrag opnieuw is bereikt.";

4. artikel 9 wordt vervangen door: "De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad zowel op het tijdstip van de sluiting van het eerste toetredingsakkoord met de kandidaat-lidstaten, als vóór 31 december 2006 algemene verslagen over de werking van het Fonds voor. De Commisise dient bij de Raad zo nodig passende voorstellen in voor wijzigingen van de parameters van het Fonds.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 mei 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

H. EICHEL

(1) PB C 32 van 6.2.1999, blz. 11.

(2) PB C 379 van 7.12.1998, blz. 155.

(3) Advies uitgebracht op 30 oktober 1998.

(4) PB L 293 van 12.11.1994, blz. 1.