31999R1037

Verordening (EG) nr. 1037/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de uitvoering van specifieke maatregelen voor de invoer van druivensap en druivenmost van oorsprong uit Cyprus

Publicatieblad Nr. L 127 van 21/05/1999 blz. 0005 - 0005


VERORDENING (EG) Nr. 1037/1999 VAN DE RAAD

van 17 mei 1999

betreffende de uitvoering van specifieke maatregelen voor de invoer van druivensap en druivenmost van oorsprong uit Cyprus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

(1) Overwegende dat in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus(1) is bepaald dat een jaarlijks communautair tariefcontingent voor bepaalde soorten geconcentreerd druivensap of geconcentreerde druivenmost van oorsprong uit Cyprus wordt geopend; dat het invoerrecht in het kader van dit tariefcontingent 0 % bedraagt;

(2) Overwegende dat de oude regeling van referentieprijzen voor de invoer in de Gemeenschap van druivensap en druivenmost met ingang van 1 september 1995 is vervangen door een nieuwe invoerregeling die het resultaat is van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde; dat de associatieovereenkomst met Cyprus moet worden toegepast met inachtneming van deze nieuwe invoerregeling;

(3) Overwegende dat de reeds toegekende tariefpreferenties moeten worden gehandhaafd en dat Cyprus in staat moet worden gesteld zijn producten in het kader van dit tariefcontingent naar de Gemeenschap te blijven exporteren; dat het daartoe dienstig is om, in afwachting van de sluiting van een nieuwe overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Cyprus, de nodige specifieke maatregelen vast te stellen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het specifieke douanerecht van bijlage I, derde deel, afdeling I, bijlage 2, van het gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Gemeenschappen voor de invoer van druivensap en druivenmost (geconcentreerd) van de GN-codes 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 en 2204 30 92, wordt niet geheven op de betrokken producten van oorsprong uit Cyprus die in het kader van bijlage V van Verordening (EG) nr. 1981/94(2) genoemde tariefcontingent met volgnummer 09.14121 worden ingevoerd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 juli 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 mei 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

J. FISCHER

(1) PB L 133 van 21.5.1973, blz. 2.

(2) PB L 199 van 2.8.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 650/98 (PB L 88 van 24.3.1998, blz. 8).