31999L0059

Richtlijn 1999/59/EG van de Raad van 17 juni 1999 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op telecommunicatiediensten

Publicatieblad Nr. L 162 van 26/06/1999 blz. 0063 - 0064


RICHTLIJN 1999/59/EG VAN DE RAAD

van 17 juni 1999

tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de regeling inzake de belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op telecommunicatiediensten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 93,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),

(1) Overwegende dat in artikel 14 van het Verdrag de interne markt wordt omschreven als een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van het Verdrag;

(2) Overwegende dat de BTW-regeling die momenteel geldt voor telecommunicatiediensten, overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (de zesde BTW-richtlijn)(4), ontoereikend is om alle diensten waarvan binnen de Gemeenschap gebruik wordt gemaakt, te belasten en concurrentievervalsing op dat gebied te voorkomen;

(3) Overwegende dat omwille van de goede werking van de interne markt een einde moet worden gemaakt aan die concurrentievervalsing en derhalve een nieuwe geharmoniseerde regeling voor dat gebied moet worden ingevoerd;

(4) Overwegende dat er in het bijzonder voor dient te worden gezorgd dat telecommunicatiediensten in de Gemeenschap aan de in de Gemeenschap gevestigde klanten worden belast;

(5) Overwegende dat telecommunicatiediensten aan in de Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen of aan in een derde land gevestigde ontvangers voor het bereiken van dat doel stelselmatig belast worden op de plaats van vestiging van de ontvanger van de diensten;

(6) Overwegende dat de lidstaten verplicht moeten zijn gebruik te maken van de mogelijkheid van fiscale verlegging van de plaats van in de Gemeenschap feitelijk gebruikte of geëxploiteerde diensten overeenkomstig artikel 9, lid 3, onder b), van Richtlijn 77/388/EEG, met het oog op een uniforme belasting van telecommunicatiediensten van belastingplichtigen die in een derde land zijn gevestigd, aan niet-belastingplichtigen die in de Gemeenschap zijn gevestigd; dat voor overeenkomstige telecommunicatiediensten aan andere ontvangers in de Gemeenschap artikel 9, lid 3, van voornoemde richtlijn evenwel onveranderd van toepassing kan blijven;

(7) Overwegende dat telecommunicatiediensten met het oog op de invoering van speciale regels ter bepaling van de plaats van die diensten gedefinieerd moeten worden; dat de in internationaal verband vastgestelde definities daarvoor de grondslag moeten vormen, waarbij vooral de doorvoer- en eindkostenvergoedingen voor internationale telefoongesprekken en de toegang tot wereldwijde informatienetten in aanmerking moeten worden genomen;

(8) Overwegende dat de belastingheffing op de plaats van de ontvanger van de dienst ook tot gevolg heeft, dat de procedures van de Richtlijnen 79/1072/EEG(5) en 86/560/EEG(6) door de belastingplichtigen niet behoeven te worden gevolgd; dat voorts moet worden voorkomen dat buitenlandse belastingplichtigen zich op grond van de nieuwe regeling aangaande de plaats van diensten in een andere staat voor fiscale doeleinden moeten laten registreren; dat daartoe geregeld moet worden dat de ontvanger van de diensten belasting verschuldigd is, voorzover het een belastingplichtige betreft;

(9) Overwegende dat Richtlijn 77/388/EEG dienovereenkomstig moet worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 77/388/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. de punt aan het eind van artikel 9, lid 2, onder e), wordt vervangen door een puntkomma en het volgende nieuwe streepje wordt toegevoegd:

"- telecommunicatiediensten. Onder telecommunicatiediensten worden diensten verstaan waarmee de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, geschriften, beelden en geluiden of informatie van allerlei aard, per draad, via radiofrequente straling, langs optische weg of met behulp van andere elektromagnetische middelen, mogelijk wordt gemaakt, met inbegrip van de daarmee samenhangende overdracht en verlening van rechten op het gebruik van infrastructuur voor de transmissie, uitzending of ontvangst. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder telecommunicatiediensten mede verstaan het bieden van toegang tot wereldwijde informatienetten.";

2. na artikel 9, lid 3, wordt het volgende lid toegevoegd: "4. In het geval van in lid 2, onder e), bedoelde telecommunicatiediensten die door een buiten de Gemeenschap gevestigde belastingplichtige worden verleend aan in de Gemeenschap gevestigde niet belastingplichtige personen, passen de lidstaten lid 3, onder b), toe.";

3. artikel 21, punt 1, onder b), wordt vervangen door: "b) door de belastingplichtige ontvanger van een dienst als bedoeld in artikel 9, lid 2, onder e), of de voor BTW-doeleinden in het binnenland geregistreerde ontvanger van een in artikel 28 ter, onder C, D, E en F, bedoelde dienst, wanneer de dienst wordt verricht door een in het buitenland gevestigde belastingplichtige; de lidstaten kunnen evenwel bepalen dat de dienstverrichter hoofdelijk verplicht is de belasting te voldoen;".

Artikel 2

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om ten laatste op 1 januari 2000 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 17 juni 1999.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MÜNTEFERING

(1) PB C 78 van 12.3.1997, blz. 22.

(2) Advies uitgebracht op 6 mei 1999 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) PB C 287 van 22.9.1997, blz. 28.

(4) PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/49/EG (PB L 139 van 2.6.1999 blz. 27).

(5) PB L 331 van 27.12.1979, blz. 11. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van 1994.

(6) PB L 326 van 21.11.1986, blz. 40.