31999D0809

1999/809/EG: Beschikking van de Commissie van 25 november 1999 tot vaststelling van de noodzakelijke maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 29 september 1999 in zaak T-44/98 RII (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3882)

Publicatieblad Nr. L 313 van 07/12/1999 blz. 0025 - 0026


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 25 november 1999

tot vaststelling van de noodzakelijke maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 29 september 1999 in zaak T-44/98 RII

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3882)

(1999/809/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De president van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen heeft op 30 april 1999 een beschikking in zaak T-44/98 RII (Emesa Sugar (Free zone) NV - hierna "Emesa" te noemen - tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen) gegeven waarbij de toepassing van artikel 108 ter van Besluit 91/482/EEG van de Raad van 25 juli 1991 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap(1), laatstelijk gewijzigd bij Besluit 97/803/EG(2), (hierna "LGO-besluit" te noemen), Verordening (EG) nr. 2553/97 van de Commissie van 17 december 1997 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor bepaalde producten van de GN-codes 1701, 1702, 1703 en 1704 met ACS-LGO-oorsprongscumulatie(3), en de beschikking van de Commissie van 23 december 1997 (VI/51329)(4), (hierna de "beschikking" te noemen), ten aanzien van Emesa is opgeschort.

(2) Emesa mag krachtens de bovengenoemde beschikking tot en met 31 oktober 1999 gemalen suiker ("milled sugar"), van oorsprong uit de LGO in de zin van artikel 6 van bijlage II bij Besluit 91/482/EEG, overeenkomstig de op 30 november 1997 geldende voorschriften van dat besluit invoeren met inachtneming van bepaalde voorwaarden en beperkingen.

(3) Om Emesa in staat te stellen de transacties uit te voeren waartoe zij door die beschikking gemachtigd is, heeft de Commissie Beschikking 1999/422/EG van 24 juni 1999 tot vaststelling van de noodzakelijke maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de beschikking van de President van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 30 april 1999 in zaak T-44/98 RII(5) gegeven.

(4) Krachtens de beschikking mag suiker worden ingevoerd tot en met 31 oktober 1999; tot die tijd heeft het Hof van Justitie in zaak C-17/98 nog geen uitspraak gedaan over de geldigheid van artikel 108 ter van het LGO-besluit; daarom heeft de president van het Gerecht op 29 september 1999 op verzoek van Emesa een nieuwe beschikking, hierna "tweede beschikking" te noemen, gegeven waarbij Emesa gemachtigd wordt in de periode van 31 oktober 1999 tot en met 29 februari 2000, een nieuwe hoeveelheid gemalen suiker van oorsprong uit de LGO in de zin van artikel 6 van bijlage II bij het LGO-besluit, overeenkomstig de op 30 november 1997 geldende voorschriften van dat besluit in te voeren met inachtneming van bepaalde voorwaarden en beperkingen.

(5) Om Emesa in staat te stellen de transacties uit te voeren waartoe zij door die tweede beschikking gemachtigd is, moeten de door de lidstaten en Emesa toe te passen uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De naar Arubaans recht opgerichte en in Oranjestad (Aruba) gevestigde maatschappij Emesa Sugar (Free Zone) NV mag in de periode van 1 november 1999 tot en met 29 februari 2000 7500 ton gemalen suiker, van oorsprong uit de LGO in de zin van artikel 6 van bijlage II bij Besluit 91/482/EEG in de Gemeenschap, invoeren op de volgende voorwaarden:

1. Invoer vindt plaats tegen overlegging van een invoercertificaat; de bevoegde autoriteiten van de lidstaten geven certificaten af overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie van 16 november 1988 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten(6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1127/1999(7).

In vak 24 van het certificaat wordt volgende vermelding aangebracht: "BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN IN ZAAK T-44 RII VAN 29 SEPTEMBER 1999".

Emesa stelt een zekerheid van 3 EUR/ton; deze zekerheid wordt vrijgegeven wanneer de invoer overeenkomstig het invoercertificaat plaatsvindt.

2. De suiker van oorsprong uit de LGO, die op grond van de bovengenoemde beschikking in de Gemeenschap wordt ingevoerd, wordt verkocht voor een minimumprijs van 63,19 EUR per 100 kg witte suiker van de in Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad(8) omschreven standaardkwaliteit.

Naast de in punt 1, laatste alinea, bedoelde zekerheid stelt Emesa uiterlijk op de dag waarop de suiker ter inklaring wordt aangeboden bij het douanekantoor waar de formaliteiten voor het in het vrije verkeer brengen van de goederen worden vervuld, een bankgarantie van 28 USD/ton.

De president van het Gerecht geeft opdracht de garantie vrij te geven, wanneer het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest in zaak C-17/98 verklaart dat artikel 108 ter van Besluit 91/482/EEG ongeldig is.

Artikel 2

De afgifte van de invoercertificaten en de invoer van het product moeten uiterlijk op 29 februari 2000 plaatsvinden. Emesa mag echter de suiker die de maatschappij vóór 29 februari 2000 franco aan boord geleverd is, binnen de grenzen van 7500 ton op het douanegebied van de Gemeenschap in het vrije verkeer brengen.

Artikel 3

Emesa mag geen invoercertificaten aanvragen op grond van Verordening (EG) nr. 2553/97.

Artikel 4

Tenzij in deze beschikking anders is bepaald, is Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek(9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 955/1999(10), van toepassing.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten en tot Emesa Sugar (Free Zone) NV.

Gedaan te Brussel, 25 november 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 263 van 19.9.1991, blz. 1.

(2) PB L 329 van 29.11.1997, blz. 50.

(3) PB L 349 van 19.12.1997, blz. 26.

(4) Nog niet verschenen in het Publicatieblad.

(5) PB L 163 van 29.6.1999, blz. 83.

(6) PB L 331 van 2.12.1988, blz. 1.

(7) PB L 135 van 29.5.1999, blz. 48.

(8) PB L 94 van 21.4.1972, blz. 1.

(9) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

(10) PB L 119 van 7.5.1999, blz. 1.