31999D0486

1999/486/EG: Beschikking van de Commissie van 2 juli 1999 houdende wijziging van Beschikking 94/269/EG tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten en van aquacultuurproducten van oorsprong uit Colombia (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1826) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 190 van 23/07/1999 blz. 0032 - 0035


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 2 juli 1999

houdende wijziging van Beschikking 94/269/EG tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten en van aquacultuurproducten van oorsprong uit Colombia

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1826)

(Voor de EER relevante tekst)

(1999/486/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG(2), en met name op artikel 11,

(1) Overwegende dat in artikel 1 van Beschikking 94/269/EG van de Commissie van 8 april 1994 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten en van aquacultuurproducten van oorsprong uit Colombia(3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/31/EG(4), is bepaald dat het Ministerio de Salud - División de Alimentos Ministerie van Gezondheid - afdeling Levensmiddelen) de instantie is die in Colombia bevoegd is om de inachtneming van Richtlijn 91/493/EG met betrekking tot visserij- en aquacultuurproducten te controleren en de desbetreffende certificaten af te geven;

(2) Overwegende dat, als gevolg van een herschikking van de Columbiaanse regering, de instantie die bevoegd is voor het afgeven van gezondheidscertificaten voor visserijproducten niet langer het Ministerio de Salud - División de Alimentos is, maar wel het Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en dat deze laatste instantie over de mogelijkheden beschikt om op doeltreffende wijze toe te zien op de toepassing van de geldende regelgeving; dat derhalve de naam van de bij Beschikking 94/269/EG aangewezen bevoegde instantie moet worden gewijzigd;

(3) Overwegende dat het aanbeveling verdient de formulering van Beschikking 94/269/EG in overeenstemming te brengen met de formulering van recent goedgekeurde beschikkingen van de Commissie houdende vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten en van aquacultuurproducten van oorsprong uit bepaalde derde landen;

(4) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 94/269/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt vervangen door: "Artikel 1

De instantie die in Colombia bevoegd is om de inachtneming van Richtlijn 91/493/EEG met betrekking tot visserij- en aquacultuurproducten te controleren en de desbetreffende certificaten af te geven, is het Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).".

2. Artikel 2 wordt vervangen door: "Artikel 2

Ten aanzien van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Colombia gelden de volgende eisen:

1. Elke zending moet vergezeld gaan van het genummerde, volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende origineel van een enkelbladig gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage A.

2. De producten moeten afkomstig zijn van op de lijsten in bijlage B voorkomende erkende inrichtingen, fabrieksschepen en koelhuizen of geregistreerde vriesschepen.

3. Tenzij het ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie betreft, moeten op iedere verpakking onuitwisbaar het woord 'COLOMBIA' en het erkenningsnummer/registratienummer van de inrichting, het fabrieksschip, de koelopslagplaats of het vriesschip van herkomst zijn aangebracht.".

3. Bijlage A wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 2 juli 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15.

(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.

(3) PB L 115 van 6.5.1994, blz. 38.

(4) PB L 9 van 12.1.1996, blz. 6.

BIJLAGE

"BIJLAGE A

>PIC FILE= "L_1999190NL.003403.EPS">

>PIC FILE= "L_1999190NL.003501.EPS">"