31999D0472

1999/472/EG: Beschikking van de Commissie van 1 juli 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot buizen, reservoirs en toebehoren die niet met voor menselijke consumptie bestemd water in contact komen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1482) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 184 van 17/07/1999 blz. 0042 - 0049


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 1999

betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad met betrekking tot buizen, reservoirs en toebehoren die niet met voor menselijke consumptie bestemd water in contact komen

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1482)

(Voor de EER relevante tekst)

(1999/472/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten(1), gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG(2), en met name op artikel 13, lid 4,

(1) Overwegende dat de Commissie bij de keuze tussen de twee in artikel 13, lid 3, van Richtlijn 89/106/EEG bedoelde procedures voor de conformiteitsverklaring van een product de "minst kostbare veiligheidsconforme procedure" moet kiezen; dat dit inhoudt dat het noodzakelijk is vast te stellen of voor een bepaald product of bepaalde familie van producten het bestaan van een onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant vallend productiecontrolesysteem in de fabriek een noodzakelijke en toereikende voorwaarde is voor een conformiteitsverklaring, dan wel of daarvoor, om redenen die verband houden met de naleving van de in artikel 13, lid 4, genoemde criteria, een erkende certificatie-instantie moet worden ingeschakeld;

(2) Overwegende dat artikel 13, lid 4, voorschrijft dat de aldus gekozen procedure in de mandaten en technische specificaties moet worden genoemd; dat het derhalve wenselijk is het in de mandaten en technische specificaties gebruikte begrip producten of families van producten vast te leggen;

(3) Overwegende dat de twee procedures van artikel 13, lid 3, nader in bijlage III bij Richtlijn 89/106/EEG zijn beschreven; dat het derhalve noodzakelijk is voor elk product of elke familie van producten duidelijk de methoden voor de toepassing van de twee procedures aan te geven, onder verwijzing naar genoemde bijlage III, daar in die bijlage aan bepaalde systemen de voorkeur wordt gegeven;

(4) Overwegende dat de procedure van artikel 13, lid 3, onder a), overeenkomt met de systemen die in mogelijkheid 1 zonder permanente bewaking en in de mogelijkheden 2 en 3 van punt 2, onder ii), van bijlage III zijn vastgelegd en dat de procedure van artikel 13, lid 3, onder b), overeenkomt met de systemen die in punt 2, onder i), van bijlage III en in mogelijkheid 1, met permanente bewaking van punt 2, onder ii), van bijlage III zijn vastgelegd;

(5) Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de bouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De conformiteit van de in bijlage I genoemde producten en families van producten wordt vastgesteld aan de hand van een procedure waarbij de fabrikant als enige verantwoordelijk is voor een productiecontrolesysteem in de fabriek dat waarborgt dat het product in overeenstemming is met de desbetreffende technische specificaties.

Artikel 2

De conformiteit van de in bijlage II genoemde producten wordt vastgesteld aan de hand van een procedure waarbij, naast een door de fabrikant uitgevoerd productiecontrolesysteem in de fabriek, bij de beoordeling en de bewaking van de productiecontrole of van het product zelf een erkende certificatie-instantie wordt ingeschakeld.

Artikel 3

De procedure voor de conformiteitsverklaring overeenkomstig bijlage III wordt vermeld in de mandaten voor geharmoniseerde normen.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 juli 1999.

Voor de Commissie

Karel VAN MIERT

Lid van de Commissie

(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12.

(2) PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1.

BIJLAGE I

Kits voor leidingsystemen, buizen, reservoirs, lekdetectiesystemen, overloopbeveiligingssystemen, koppelstukken, kleefmiddelen, verbindingen, dichtingen, pakkingen, leidingen en mantelbuizen, ondersteuningen voor leidingen/buizen, kleppen en kranen, veiligheidstoebehoren

Voor gebruik in installaties voor het transport/de dsitributie/de opslag van gas/brandstof, bedoeld voor de voorziening van systemen voor de verwarming/koeling van gebouwen, vanaf het externe opslagreservoir of de laatste drukregelaar van het netwerk tot aan de aansluiting van het systeem voor de verwarming/koeling van het gebouw, alsook voor gebruik in installaties voor transport/distributie/opslag van niet voor menselijke consumptie bestemd water en voor verwarmingssystemen, andere dan de in bijlage II genoemde.

BIJLAGE II

Reservoirs, leidingen en mantelbuizen

Voor toepassingen die onderworpen zijn aan de brandprestatievoorschriften in installaties voor het transport/de distributie/de opslag van gas/brandstof, bedoeld voor de voorziening van systemen voor de verwarming/koeling van gebouwen, vanaf het externe opslagreservoir of de laatste drukregelaar van het netwerk tot aan de aansluiting van het systeem voor de verwarming/koeling van het gebouw.

Kits voor leidingsystemen, buizen, reservoirs, lekdetectiesystemen, overloopbeveiligingssystemen, koppelstukken, kleefmiddelen, verbindingen, dichtingen, pakkingen, leidingen en mantelbuizen, ondersteuningen voor leidingen/buizen, kleppen en kranen, veiligheidstoebehoren

Voor toepassingen die onderworpen zijn aan de brandprestatievoorschriften in installaties voor het transport/de distributie/de opslag van gas/brandstof, bedoeld voor de voorziening van systemen voor de verwarming/koeling van gebouwen, vanaf het externe opslagreservoir of de laatste drukregelaar van het netwerk tot aan de aansluiting van het systeem voor de verwarming/koeling van het gebouw, alsook voor gebruik in installaties voor transport/distributie/opslag van niet voor menselijke consumptie bestemd water voor producten waarvan de brandprestaties onder de klassen A(1), B(2) of C(3) vallen.

(1) Materialen waarvan de brandprestaties tijdens het productieproces kunnen veranderen (doorgaans materialen waarvan de chemische samenstelling kan veranderen, bijvoorbeeld brandvertragende producten, of waarvan wijziging van de samenstelling tot wijziging van de brandprestaties kan leiden).

(2) Materialen waarvan de brandprestaties tijdens het productieproces kunnen veranderen (doorgaans materialen waarvan de chemische samenstelling kan veranderen, bijvoorbeeld brandvertragende producten, of waarvan wijziging van de samenstelling tot wijziging van de brandprestaties kan leiden).

(3) Materialen waarvan de brandprestaties tijdens het productieproces kunnen veranderen (doorgaans materialen waarvan de chemische samenstelling kan veranderen, bijvoorbeeld brandvertragende producten, of waarvan wijziging van de samenstelling tot wijziging van de brandprestaties kan leiden).

BIJLAGE III

Opmerking:

Voor producten uit onderstaande productfamilies met meer dan één beoogd gebruik, zijn de taken voor de erkende instantie, gebaseerd op de relevante systemen van verklaring van overeenkomst, cumulatief.

PRODUCTFAMILIE

BUIZEN, RESERVOIRS EN TOEBEHOREN DIE NIET MET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER IN CONTACT KOMEN (1/5)

Systemen van verklaring van overeenstemming

CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde norm(en) voor de onderstaande producten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Systeem 3: Zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.

De specificatie van het systeem dient zodanig te zijn dat het kan worden toegepast zelfs wanneer de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet behoeft te worden vastgesteld, omdat minstens één lidstaat voor een dergelijke eigenschap geen wettelijk voorschrift heeft (zie artikel 2, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG en, wanneer van toepassing, punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit product wenst mee te delen.

PRODUCTFAMILIE

BUIZEN, RESERVOIRS EN TOEBEHOREN DIE NIET MET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER IN CONTACT KOMEN (2/5)

Systemen van verklaring van overeenstemming

CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde norm(en) voor de onderstaande producten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Systeem 4: Zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 3.

De specificatie van het systeem dient zodanig te zijn dat het kan worden toegepast zelfs wanneer de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet behoeft te worden vastgesteld, omdat minstens één lidstaat voor een dergelijke eigenschap geen wettelijk voorschrift heeft (zie artikel 2, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG en, wanneer van toepassing, punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit product wenst mee te delen.

PRODUCTFAMILIE

BUIZEN, RESERVOIRS EN TOEBEHOREN DIE NIET MET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER IN CONTACT KOMEN (3/5)

Systemen van verklaring van overeenstemming

CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde norm(en) voor de onderstaande producten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Systeem 1: Zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder i), zonder steekproefsgewijze controle van monsters.

De specificatie van het systeem dient zodanig te zijn dat het kan worden toegepast zelfs wanneer de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet behoeft te worden vastgesteld, omdat minstens één lidstaat voor een dergelijke eigenschap geen wettelijk voorschrift heeft (zie artikel 2, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG en, wanneer van toepassing, punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit product wenst mee te delen.

PRODUCTFAMILIE

BUIZEN, RESERVOIRS EN TOEBEHOREN DIE NIET MET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER IN CONTACT KOMEN (4/5)

Systemen van verklaring van overeenstemming

CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde norm(en) voor de onderstaande producten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Systeem 1: Zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder i), zonder steekproefsgewijze controle van monsters.

Systeem 3: Zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.

Systeem 4: Zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 3.

De specificatie van het systeem dient zodanig te zijn dat het kan worden toegepast zelfs wanneer de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet behoeft te worden vastgesteld, omdat minstens één lidstaat voor een dergelijke eigenschap geen wettelijk voorschrift heeft (zie artikel 2, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG en, wanneer van toepassing, punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit product wenst mee te delen.

PRODUCTFAMILIE

BUIZEN, RESERVOIRS EN TOEBEHOREN DIE NIET MET VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER IN CONTACT KOMEN (5/5)

Systemen van verklaring van overeenstemming

CEN/Cenelec wordt verzocht om in de desbetreffende geharmoniseerde norm(en) voor de onderstaande producten en het beoogde gebruik daarvan het volgende systeem van verklaring van overeenstemming te vermelden:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Systeem 3: Zie Richtlijn 89/106/EEG, bijlage III, punt 2, onder ii), mogelijkheid 2.

De specificatie van het systeem dient zodanig te zijn dat het kan worden toegepast zelfs wanneer de prestatie ten aanzien van een bepaalde eigenschap niet behoeft te worden vastgesteld, omdat minstens één lidstaat voor een dergelijke eigenschap geen wettelijk voorschrift heeft (zie artikel 2, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG en, wanneer van toepassing, punt 1.2.3 van de basisdocumenten). In die gevallen is de verificatie van een dergelijke eigenschap niet verplicht voor de fabrikant indien hij in dit opzicht niets over de prestatie van dit product wenst mee te delen.