31999D0453

1999/453/EG: Beschikking van de Commissie van 18 juni 1999 tot wijziging van de Beschikkingen 96/579/EG en 97/808/EG betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor verkeersinrichtingen, respectievelijk voor bestratingsproducten en vloerafwerkingen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1484) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 178 van 14/07/1999 blz. 0050 - 0051


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 1999

tot wijziging van de Beschikkingen 96/579/EG en 97/808/EG betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor verkeersinrichtingen, respectievelijk voor bestratingsproducten en vloerafwerkingen

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1484)

(Voor de EER relevante tekst)

(1999/453/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten(1), gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG(2) en met name op artikel 13, lid 4,

(1) Overwegende dat de Commissie reeds een aantal beschikkingen heeft vastgesteld betreffende de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG; dat het nodig kan blijken deze beschikkingen aan de vooruitgang van de techniek aan te passen; dat dit het geval is met Beschikking 96/579/EG van de Commissie(3) en met Beschikking 97/808/EG van de Commissie(4);

(2) Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de bouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 96/579/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. In bijlage II wordt onder het punt "-Wegmarkeringsproducten:" de volgende tekst ingevoegd: "- achteraf aan te brengen producten (glasparels, anti-slipcomponenten en combinaties van beide);".

2. In bijlage III wordt onder het punt "-Wegmarkeringsproducten" in de "Product"-kolom van de tabel voor productfamilie "Verkeersinrichtingen (1/2)" de volgende tekst ingevoegd: "- achteraf aan te brengen producten (glasparels, antislipcomponenten en combinaties van beide)".

Artikel 2

Beschikking 97/808/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. In bijlage I wordt een nieuwe alinea toegevoegd: "Vloerafwerkingen voor gebruik buiten

Vloerafwerkingen voor gebruik binnen, ingedeeld in één van de brandprestatieklassen AFL, BFL of CFL, waarvan de brandprestaties tijdens het productieproces niet kunnen veranderen, van brandprestatieklassen DFL, EFL of FFL, alsmede van brandprestatieklassen AFL die overeenkomstig Beschikking 96/603/EG niet op hun brandbestendigheid behoeven te worden getest.".

2. In bijlage II wordt onderaan een nieuwe alinea toegevoegd: "Vloerafwerkingen voor gebruik binnen, ingedeeld in een van de brandprestatieklassen AFL, BFL of CFL, waarvan de brandprestaties tijdens het productieproces kunnen veranderen (doorgaans materialen waarvan de chemische samenstelling kan veranderen, bv. brandvertragende producten, of producten waarvan wijziging van de samenstelling tot wij ziging van de brandprestaties kan leiden).".

3. In bijlage III wordt in de tabel voor de productfamilie "Bestratingsproducten en vloerafwerkingen (2/2)" de volgende rij toegevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 juni 1999.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12.

(2) PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1.

(3) PB L 254 van 8.10.1996, blz. 52.

(4) PB L 331 van 3.12.1997, blz. 18.