31999D0446

1999/446/EG: Beschikking van de Commissie van 14 juni 1999 tot wijziging van Beschikking 98/131/EG houdende goedkeuring van het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Zweden voor de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001 (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1531) (Slechts de tekst in de Zweedse taal is autenthiek.)

Publicatieblad Nr. L 175 van 10/07/1999 blz. 0063 - 0065


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 juni 1999

tot wijziging van Beschikking 98/131/EG houdende goedkeuring van het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Zweden voor de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1531)

(Slechts de tekst in de Zweedse taal is autenthiek.)

(1999/446/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2468/98 van de Raad van 3 november 1998 tot vaststelling van de criteria en de voorwaarden voor de structurele bijstand van de Gemeenschap in de sector visserij/aquacultuur en de verwerking en de afzet van de producten daarvan(1), en met name op de artikelen 5 en 6,

Gelet op Beschikking 97/413/EG van de Raad van 26 juni 1997 inzake de doelstellingen en bepalingen voor de herstructurering, in de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001, van de communautaire visserijsector met het oog op de totstandbrenging van een duurzaam evenwicht tussen de visbestanden en de exploitatie daarvan(2), en met name op artikel 9, lid 1,

(1) Overwegende dat de doelstellingen die zijn vastgesteld bij Beschikking 98/131/EG van de Commissie van 16 december 1997 houdende goedkeuring van het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Zweden voor de periode van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2001(3), zijn berekend op basis van de toen beschikbare informatie;

(2) Overwegende dat, om de kwaliteit van de vangsten door de vaartuigen voor de pelagische visserij te verbeteren en aldus het aandeel van deze vangsten in de voor menselijke consumptie aangevoerde vis te verhogen, een verhoging van de capaciteit van deze vaartuigen moet worden toegestaan;

(3) Overwegende dat deze verhoging van de capaciteit moet worden bereikt door een herverdeling van capaciteit van andere segmenten en niet mag leiden tot een verhoging van de totale doelstellingen die in Beschikking 98/131/EG zijn bepaald;

(4) Overwegende dat het Comité van beheer voor de visserij en de aquacultuur geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De tabel met de doelstellingen voor het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Zweden voor de periode van 1997 tot en met 2001 (en de bijbehorende voetnoten), die als bijlage aan deze beschikking is gehecht, vervangt de tabel die als bijlage aan Beschikking 98/131/EG is gehecht.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Zweden.

Gedaan te Brussel, 14 juni 1999.

Voor de Commissie

Emma BONINO

Lid van de Commissie

(1) PB L 312 van 20.11.1998, blz. 19.

(2) PB L 175 van 30.7.1997, blz. 27.

(3) PB L 39 van 12.2.1998, blz. 79.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

UR: Met uitputting bedreigd.

OB: Overbevist.