31999D0228

1999/228/EG: Beschikking van de Commissie van 5 maart 1999 tot wijziging van Beschikking 79/542/EEG van de Raad en van de Beschikkingen 92/160/EEG, 92/260/EEG, 93/195/EEG en 93/197/EEG wat betreft de veterinairrechtelijke voorschriften voor de tijdelijke toelating, het opnieuw binnenbrengen en de invoer in de Gemeenschap van geregistreerde paarden uit sommige delen van Saoedi-Arabië (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 496) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 083 van 27/03/1999 blz. 0077 - 0079


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 5 maart 1999 tot wijziging van Beschikking 79/542/EEG van de Raad en van de Beschikkingen 92/160/EEG, 92/260/EEG, 93/195/EEG en 93/197/EEG wat betreft de veterinairrechtelijke voorschriften voor de tijdelijke toelating, het opnieuw binnenbrengen en de invoer in de Gemeenschap van geregistreerde paarden uit sommige delen van Saoedi-Arabië (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 496) (Voor de EER relevante tekst) (1999/228/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op de artikelen 12, 13, 15, 16 en 19, onder ii),

Overwegende dat bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad (2), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/622/EG van de Commissie (3), een lijst is vastgesteld van de derde landen waaruit de lidstaten de invoer van runderen, varkens, paardachtigen, schapen en geiten en vers vlees en vleesproducten toestaan;

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 92/160/EEG (4), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 97/685/EG (5), de regionalisering van sommige derde landen ten aanzien van de invoer van paardachtigen heeft vastgesteld;

Overwegende dat de veterinairrechtelijke voorschriften en de veterinaire certificering voor de tijdelijke toelating, het opnieuw binnenbrengen en de invoer van geregistreerde paarden zijn vastgesteld bij respectievelijk de Beschikkingen 92/260/EEG (6), 93/195/EEG (7) en 93/197/EEG (8) van de Commissie, alle laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/594/EG (9);

Overwegende dat bij het inspectiebezoek van de veterinaire diensten van de Commissie aan Saoedi-Arabië is gebleken dat de veterinaire diensten van dat land een voldoende controle over de diergezondheidssituatie en inzonderheid over het verkeer van paardachtigen uit sommige delen van het grondgebied naar andere delen van het land lijken te hebben;

Overwegende dat de veterinaire autoriteiten van Saoedi-Arabië zich er schriftelijk toe hebben verbonden de Commissie en de lidstaten binnen 24 uur per fax, telegram of telexbericht in kennis te stellen van een bevestiging van een uitbraak van een van de in bijlage A bij Richtlijn 90/426/EEG genoemde besmettelijke ziekten bij paarden, waarvoor in dat land een aangifteplicht geldt, en binnen een redelijke termijn van elke wijziging in het invoerbeleid ten aanzien van paardachtigen;

Overwegende dat op grond van een serologisch onderzoek dat is uitgevoerd op het gehele grondgebied van Saoedi-Arabië, dit land geacht moet worden sinds ten minste zes maanden vrij te zijn van kwade droes en dourine, dat Venezolaanse paardenencefalomyelitis en vesiculaire stomatitis er nooit zijn voorgekomen, maar dat serologische bewijzen voor het vóórkomen van virale paardenarteritis zijn gevonden;

Overwegende dat uit de resultaten van bovengenoemd onderzoek blijkt dat sinds meer dan twee jaar geen gevallen van Afrikaanse paardenpest in Saoedi-Arabië zijn waargenomen en dat in de laatste twaalf maanden in dit land geen vaccinatie tegen deze ziekte is uitgevoerd en dat een dergelijke vaccinatie ook officieel verboden is; dat sommige delen van Saoedi-Arabië niet geacht kunnen worden vrij te zijn van de ziekte;

Overwegende dat de bevoegde autoriteiten van Saoedi-Arabië de Commissie officiële goedkeuring van een insektenveilig quarantainestation nabij Riyad hebben gemeld en specimens van de handtekeningen van de officiële dierenartsen die gemachtigd zijn de internationale uitvoercertificaten te ondertekenen, hebben meegedeeld;

Overwegende dat het wegens de diergezondheidssituatie in sommige delen van Saoedi-Arabië dienstig lijkt het betrokken land in regio's in te delen en invoer in de Gemeenschap van geregistreerde paarden alleen toe te staan uit het ziektevrije gedeelte van het grondgebied van Saoedi-Arabië;

Overwegende dat de veterinairrechtelijke voorschriften en de veterinaire certificering moeten worden vastgesteld met inachtneming van de diergezondheidssituatie in het betrokken derde land; dat deze maatregel alleen geldt voor geregistreerde paarden;

Overwegende dat duidelijkheidshalve de ISO-landencode moet worden gebruikt voor wijzigingen in de lijsten van derde landen;

Overwegende dat Beschikking 79/542/EEG en de Beschikkingen 92/160/EEG, 92/260/EEG, 93/195/EEG en 93/197/EEG dienovereenkomstig moeten worden gewijzigd;

Overwegende dat in de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In deel 2 van de bijlage bij Beschikking 79/542/EEG wordt, met inachtneming van de alfabetische volgorde van de ISO-landencode, de volgende regel ingevoegd in de speciale kolom voor paardachtigen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Aan de bijlage bij Beschikking 92/160/EEG wordt het volgende toegevoegd:

"Saoedi-Arabië

Het ganse grondgebied behalve de beschermingszone en de toezichtzone die zijn vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, lid 2, onder a), van Richtlijn 90/426/EEG en die als volgt zijn afgebakend:

1. Beschermingszone

1.1. Provincie Jizan

- De hele provincie behalve het deel ten noorden van de wegcontrolepost te Ash Shuqaiq op weg nr. 5 en ten noorden van weg nr. 10.

1.2. Provincie Asir

- Het deel van de provincie dat is afgebakend door weg nr. 10 tussen Ad Darb, Abha en Kamis Mushayt in het noorden, met uitzondering van de ruiterclubs op de militaire basis en de luchtmachtbasis.

- Het deel van de provincie dat in het noorden is afgebakend door weg nr. 15 die gaat van Kamis Mushayt via Jarash, Al Utfah en Dhahran Al Janoub naar de grens met de provincie Najran.

- Het deel van de provincie dat wordt afgebakend in het noorden door de weg van Al Utfah via Al Fayd naar Badr Al Janoub (provincie Najran).

1.3. Provincie Najran

- Het deel van de provincie dat wordt afgebakend door de weg van Al Utfah (provincie Asir) naar Badr Al Janoub en naar As Sebt en van As Sebt langs Wadi Habunah naar het knooppunt met weg nr. 177 tussen Najran en Riyad ten noorden en van dit knooppunt langs weg nr. 177 in zuidelijke richting naar het knooppunt met weg nr. 15 van Najran naar Sharourah.

- Het deel van de provincie ten zuiden van weg nr. 15 tussen Najran en Sharourah en de grens met Jemen.

2. Toezichtszone

2.1. Provincie Jizan

- Het deel van de provincie ten noorden van de wegcontrolepost te Ash Shuqaiq op weg nr. 5, gecontroleerd door de wegcontrolepost te Al Qahmah en ten noorden van weg nr. 10.

2.2. Provincie Asir

- De ruiterclubs op de militaire basis en de luchtmachtbasis.

- Het deel van de provincie tussen de grens van de beschermingszone en weg nr. 209 van Ash Shuqaiq naar de wegcontrolepost Muhayil op weg nr. 211.

- Het deel van de provincie tussen de controlepost op weg nr. 10 ten zuiden van Abha, de stad Abha en de wegcontrolepost Ballasmer 65 km van Abha op weg nr. 15 in noordelijke richting.

- Het deel van de provincie tussen Khamis Mushayt en de wegcontrolepost 90 km van Abha op weg nr. 255 naar Samakh en de wegcontrolepost te Yarah 90 km van Abha op weg nr. 10 naar Riyad.

- Het deel van de provincie ten zuiden van een denkbeeldige lijn tussen de wegcontrolepost te Yarah op weg nr. 10 en Khashm Ghurab op weg nr. 177 tot de grens van de provincie Najran.

2.3. Provincie Najran

- Het deel van de provincie ten zuiden van een lijn tussen de wegcontrolepost te Yarah op weg nr. 10 en Khashm Ghurab op weg nr. 177, van de grens van de provincie Najran tot de wegcontrolepost Khashm Ghurab op 80 km van Narjan en ten westen van weg nr. 175 naar Sharourah.".

Artikel 3

Beschikking 92/260/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. De lijst van derde landen van groep E in bijlage I wordt vervangen door:

"Verenigde Arabische Emiraten (AE), Bahrain (BH), Algerije (DZ), Egypte (1) (EG), Israël (IL), Jordanië (JO), Koeweit (KW), Libanon (LB), Libië (LY), Marokko (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Saoedi-Arabië (1) (SA), Syrië (SY), Tunesië (TN), Turkije (1) (TR)".

2. De titel van het gezondheidscertificaat in bijlage II, deel E, wordt vervangen door:

"GEZONDHEIDSCERTIFICAAT

voor de tijdelijke toelating (minder dan 90 dagen) tot het grondgebied van de Gemeenschap van geregistreerde paarden uit de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrain, Algerije, Egypte (1), Israël, Jordanië, Koeweit, Libanon, Libië, Marokko, Malta, Mauritius, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië (1), Syrië, Tunesië en Turkije (1)".

Artikel 4

Beschikking 93/195/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. De lijst van derde landen van groep E in bijlage I wordt vervangen door:

"Verenigde Arabische Emiraten (AE), Bahrain (BH), Algerije (DZ), Egypte (1) (EG), Israël (IL), Jordanië (JO), Koeweit (KW), Libanon (LB), Libië (LY), Marokko (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Saoedi-Arabië (1) (SA), Syrië (SY), Tunesië (TN), Turkije (1) (TR)".

2. De lijst van derde landen van groep E in de titel van het gezondheidscertificaat in bijlage II wordt vervangen door:

"Verenigde Arabische Emiraten, Bahrain, Algerije, Egypte (1), Israël, Jordanië, Koeweit, Libanon, Libië, Marokko, Malta, Mauritius, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië (1), Syrië, Tunesië, Turkije (1)".

Artikel 5

Beschikking 93/197/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. De lijst van derde landen van groep E in bijlage I wordt vervangen door:

"Verenigde Arabische Emiraten (2) (AE), Bahrain (2) (BH), Algerije (DZ), Egypte (1) (2) (EG), Israël (IL), Jordanië (2) (JO), Koeweit (2) (KW), Libanon (2) (LB), Libië (2) (LY), Marokko (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Oman (2) (OM), Qatar (2) (QA), Saoedi-Arabië (1) (2) (SA), Syrië (2) (SY), Tunesië (TN)".

2. De titel van het gezondheidscertificaat in bijlage II, deel E, wordt vervangen door:

"GEZONDHEIDSCERTIFICAAT

voor invoer in de Gemeenschap van geregistreerde paarden uit de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrain, Egypte (1), Jordanië, Koeweit, Libanon, Libië, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië (1) en Syrië en van geregistreerde paardachtigen en als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen uit Algerije, Israël, Marokko, Malta, Mauritius en Tunesië".

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 maart 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18. 8. 1990, blz. 42.

(2) PB L 146 van 14. 6. 1979, blz. 15.

(3) PB L 296 van 5. 11. 1998, blz. 16.

(4) PB L 71 van 18. 3. 1992, blz. 27.

(5) PB L 287 van 21. 10. 1997, blz. 54.

(6) PB L 130 van 15. 5. 1992, blz. 67.

(7) PB L 86 van 6. 4. 1993, blz. 1.

(8) PB L 86 van 6. 4. 1993, blz. 16.

(9) PB L 286 van 23. 10. 1998, blz. 53.