31998R1629

Verordening (EG) nr. 1629/98 van de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2332/92 betreffende de in de Gemeenschap vervaardigde mousserende wijnen, alsmede van Verordening (EEG) nr. 4252/88 inzake de bereiding en de afzet van in de Gemeenschap voortgebrachte likeurwijnen

Publicatieblad Nr. L 210 van 28/07/1998 blz. 0011 - 0011


VERORDENING (EG) Nr. 1629/98 VAN DE RAAD van 20 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2332/92 betreffende de in de Gemeenschap vervaardigde mousserende wijnen, alsmede van Verordening (EEG) nr. 4252/88 inzake de bereiding en de afzet van in de Gemeenschap voortgebrachte likeurwijnen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat de in de artikelen 11 en 16 van Verordening (EEG) nr. 2332/92 (4) en in artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4252/88 (5) de maxima zijn vastgesteld voor het zwaveldioxidegehalte van mousserende wijn en likeurwijn; dat in deze artikelen ook is bepaald dat de Commissie vóór 1 april 1998 bij de Raad een rapport over deze maximumgehalten moet indienen, eventueel vergezeld van voorstellen; dat het dienstig is dat de eventueel voor te stellen maatregelen coherent zijn met andere maatregelen die de Commissie in de nabije toekomst nog moet opstellen; dat het daarom dienstig is de bovengenoemde termijn te verlengen; dat hetzelfde geldt voor de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4252/88 genoemde termijnen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2332/92 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 11, lid 3, worden de data "1 april 1998" en "1 september 1998" vervangen door "1 april 1999", respectievelijk "1 september 1999";

2. in artikel 16, lid 3, worden de data "1 april 1998" en "1 september 1998" vervangen door "1 april 1999", respectievelijk "1 september 1999".

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 4252/88 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 4, lid 2, worden de data "1 april 1998" en "1 september 1998" vervangen door "1 april 1999", respectievelijk "1 september 1999";

2. in artikel 6, lid 2, worden de data "1 april 1998" en "1 september 1998" vervangen door "1 april 1999", respectievelijk "1 september 1999".

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 juli 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter

W. MOLTERER

(1) PB C 87 van 23. 3. 1998, blz. 15.

(2) PB C 210 van 6. 7. 1998.

(3) PB C 214 van 10. 7. 1998.

(4) PB L 231 van 13. 8. 1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1594/96 (PB nr. L 206 van 16. 8. 1996, blz. 35).

(5) PB L 373 van 31. 12. 1988, blz. 59. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1594/96.