31998L0087

Richtlijn 98/87/EG van de Commissie van 13 november 1998 tot wijziging van Richtlijn 79/373/EEG betreffende de handel in mengvoeders (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 318 van 27/11/1998 blz. 0043 - 0044


RICHTLIJN 98/87/EG VAN DE COMMISSIE van 13 november 1998 tot wijziging van Richtlijn 79/373/EEG betreffende de handel in mengvoeders (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 79/373/EEG van 2 april 1979 betreffende de handel in mengvoeders (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/47/EG van de Commissie (2), en met name op artikel 10, onder e),

Overwegende dat in bijlage XV, onder VII, E, 4 van de Akte van de Toetreding is bepaald dat het Koninkrijk Zweden tot en met 31 december 1997 zijn vóór de toetreding vigerende wetgeving mag handhaven waarbij de vermelding van het fosforgehalte op het etiket van voor vissen bestemde mengvoeders verplicht wordt gesteld;

Overwegende dat Zweden krachtens de bepalingen van bijlage XV van vorengenoemde Akte zijn verzoek tot aanpassing van de communautaire wetgeving inzake vorenvermelde minerale stof vergezeld moest doen gaan van een gedetailleerde wetenschappelijke motivering;

Overwegende dat Zweden deze motivering op 5 juni 1997 heeft meegedeeld;

Overwegende dat in Richtlijn 79/373/EEG ook is bepaald dat de bijlage regelmatig moet worden bijgewerkt, in verband met de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen;

Overwegende dat het toegenomen fosforgehalte het ecologisch evenwicht in meren en zeeën verstoort; dat de vorming van blauwe algen, het zuurstofgebrek, de toegenomen vissterfte en de geringere biodiversiteit in meren normale gevolgen zijn van eutrofiëring;

Overwegende dat de fosforemissie dus zo veel mogelijk moet worden voorkomen; dat de verplichting om het fosforgehalte te vermelden in een op mengvoeders voor vissen aan te brengen etiket daartoe aanzienlijk kan bijdragen, aangezien dit het de viskweker gemakkelijker maakt goede voederpraktijken toe te passen;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Richtlijn 79/373/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1. Door de lidstaten worden vóór 30 juni 1999 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voorgesteld en gepubliceerd om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen deze bepalingen toe vanaf 1 juli 1999.

In deze bepalingen of bij de officiële bekendmaking ervan wordt naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 november 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 86 van 6. 4. 1979, blz. 30.

(2) PB L 211 van 5. 8. 1997, blz. 45.

BIJLAGE

In deel B van de bijlage wordt de afdeling "volledige diervoeders" vervangen door:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>