31998L0015

Richtlijn 98/15/EG van de Commissie van 27 februari 1998 houdende wijziging van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad ten aanzien van enkele in bijlage I vastgestelde voorschriften (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 067 van 07/03/1998 blz. 0029 - 0030


RICHTLIJN 98/15/EG VAN DE COMMISSIE van 27 februari 1998 houdende wijziging van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad ten aanzien van enkele in bijlage I vastgestelde voorschriften (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (1), inzonderheid op artikel 5, lid 3,

Overwegende dat de eisen voor lozingen van stedelijke waterzuiveringsinstallaties in kwetsbare gebieden die onderhevig zijn aan eutrofiëring, zoals vermeld in tabel 2 van bijlage I van Richtlijn 91/271/EEG, aanleiding hebben gegeven tot interpretatieproblemen die dienen te worden opgelost; dat tabel 2 van bijlage I van de richtlijn derhalve dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij artikel 18 van Richtlijn 91/271/EEG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I van Richtlijn 91/271/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage van deze richtlijn.

Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen in werking treden om uiterlijk op 30 september 1998 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze maatregelen aannemen, wordt hierbij naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die maatregelen. De regels van deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 27 februari 1998.

Voor de Commissie

Ritt BJERREGAARD

Lid van de Commissie

(1) PB L 135 van 30. 5. 1991, blz. 40.

BIJLAGE

Tabel 2 van bijlage I van Richtlijn 91/271/EEG wordt vervangen door:

"Tabel 2: Eisen voor lozingen van stedelijke waterzuiveringsinstallaties in kwetsbare gebieden die onderhevig zijn aan eutrofiëring, zoals vermeld in bijlage II, deel A, onder a). Afhankelijk van de lokale situatie kan worden gekozen voor toepassing van één of beide parameters. De concentratie of het verminderingspercentage moet worden toegepast.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>