31998D0682

98/682/EG, Euratom: Besluit van de Commissie van 20 november 1998 tot aanstelling van de leden en de voorzitters en vice-voorzitters van de deskundigengroepen die de Commissie bijstaan bij het bepalen van de inhoud en de oriëntatie van de kernactiviteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling [kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3347] (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 318 van 27/11/1998 blz. 0051 - 0062


BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 20 november 1998 tot aanstelling van de leden en de voorzitters en vice-voorzitters van de deskundigengroepen die de Commissie bijstaan bij het bepalen van de inhoud en de oriëntatie van de kernactiviteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3347) (Voor de EER relevante tekst) (98/682/EG, Euratom)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gelet op Besluit 98/610/EG, Euratom van de Commissie van 22 oktober 1998 (1) tot instelling van deskundigengroepen die de Commissie bijstaan bij het bepalen van de inhoud en de oriëntatie van de kernactiviteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling,

Overwegende dat artikel 3, lid 1, van Besluit 98/610/EG, Euratom bepaalt dat de groepen door de Commissie op evenwichtige wijze worden samengesteld, rekening houdend met de geografische herkomst en beroepsmatige achtergrond van de leden (industrie en diensten, onderzoek en innovatie, gebruikers en regulerende overheden, en de sociaal-economische sector); dat de Commissie in dit verband tevens streeft naar een evenwichtige deelneming van vrouwen en mannen;

Overwegende dat met het oog op de benoeming van de leden van de deskundigengroepen de Commissie alle aanmeldingen beoordeelt aan de hand van de selectiecriteria als vermeld onder punt A, lid 2, van de bijlage bij Besluit 98/610/EG, Euratom; dat de Commissie de leden van de deskundigengroepen op grond van deze beoordeling benoemt met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, lid 1, van genoemd besluit en punt B van de bijlage ervan;

Overwegende dat krachtens artikel 4, lid 1, van Besluit 98/610/EG, Euratom de leden van de deskundigengroepen door de Commissie individueel voor een periode van twee jaar worden benoemd; dat deze benoeming éénmaal voor ten hoogste twee jaar kan worden verlengd;

Overwegende dat krachtens artikel 4, lid 4, de Commissie onder de leden van elke deskundigengroep een voorzitter en een vice-voorzitter benoemt; dat de vice-voorzitter niet dezelfde geografische herkomst mag hebben noch onder dezelfde beroepsmatige achtergrond mag vallen als de voorzitter;

Overwegende dat overeenkomstig de vierde considerans van Besluit 98/610/EG, Euratom, de deskundigengroepen tot taak hebben in alle transparantie en onafhankelijkheid conclusies te trekken; dat bijgevolg de leden ervan los van elke externe opdracht moeten handelen teneinde ten behoeve van de Commissie opmerkingen van objectieve aard te maken;

Overwegende dat de leden met het oog hierop de Commissie vóór elke vergadering op basis van de agenda, moeten informeren over alle belangen die als strijdig met hun onafhankelijkheid kunnen worden beschouwd; dat zij zich dienen te onthouden van de bespreking van een onderwerp waarin zij een belangenconflict hebben;

Overwegende dat de geselecteerde deskundigen vóór elke vergadering van de deskundigengroepen, een verklaring moeten ondertekenen waarin zij bevestigen dat er op basis van de agenda van deze vergadering geen enkel belangenconflict bestaat dat als strijdig met zijn onafhankelijkheid kan worden beschouwd;

Overwegende dat, onverminderd artikel 214 van het Verdrag tot instelling van de Europese Gemeenschap en artikel 194 van het Verdrag tot instelling van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, de leden geen informatie mogen verspreiden die is medegedeeld in het kader van de werkzaamheden van de deskundigengroepen wanneer hen gevraagd is deze informatie vertrouwelijk te behandelen;

Overwegende dat een lid dat deze verplichting inzake onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid niet is nagekomen niet meer in staat moet worden geacht om doeltreffend tot de werkzaamheden van de groep bij te dragen in de zin van artikel 4 van Besluit 98/610/EG, Euratom;

Overwegende dat er leden van de deskundigengroepen alsmede de 17 voorzitters en 17 vice-voorzitters van de genoemde groepen moeten worden benoemd en het vertrouwelijk karakter van de werkzaamheden alsmede de onafhankelijkheid van de leden moeten worden gewaarborgd,

BESLUIT:

Artikel 1

De in bijlage I genoemde personen worden benoemd tot lid van de deskundigengroepen, als ingesteld bij Besluit 98/610/EG, Euratom.

Artikel 2

De in bijlage II genoemde personen worden benoemd tot voorzitter of vice-voorzitter van de deskundigengroepen, als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

De personen als bedoeld in de artikelen 1 en 2 dienen de voorwaarden inzake onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid als uiteengezet in bijlage III na te komen.

Artikel 4

Dit besluit wordt van kracht op de dag dat het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 20 november 1998.

Voor de Commissie

Édith CRESSON

Lid van de Commissie

(1) PB L 290 van 29. 10. 1998, blz. 57.

BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

Voorwaarden inzake de onafhankelijkheid van de leden en het vertrouwelijk karakter van de werkzaamheden

A. Vertrouwelijk karakter van de werkzaamheden

Onverminderd artikel 214 van het Verdrag tot instelling van de Europese Gemeenschap en artikel 194 van het Verdrag tot instelling van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, mogen de leden geen informatie verspreiden die is medegedeeld in het kader van de werkzaamheden van de deskundigengroepen wanneer hen gevraagd is deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

B. Onafhankelijkheid van de leden

1. De leden informeren de Commissie over alle belangen die als strijdig met hun onafhankelijkheid kunnen worden beschouwd.

2. Vóór elke vergadering geven de leden, op basis van de agenda, alle belangen aan die als strijdig met hun onafhankelijkheid kunnen worden beschouwd. Zij onthouden zich van de bespreking van een onderwerp waarin zij een belangenconflict hebben.

3. Daartoe dienen de geselecteerde deskundigen vóór elke vergadering van de deskundigengroepen de verklaring van het aanhangsel te ondertekenen, waarin zij bevestigen dat er geen belangenconflict bestaat.

C. Niet-naleving

Wanneer een lid bovengenoemde verplichtingen niet nakomt, wordt hij niet meer in staat geacht om doeltreffend tot de werkzaamheden van de groep bij te dragen in de zin van artikel 4 van Besluit 98/610/EG, Euratom.

Aanhangsel

VERKLARING BETREFFENDE BELANGENCONFLICTEN

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

(De desbetreffende vakjes aankruisen)

Verklaring inzake de afwezigheid van belangenconflicten op basis van de agenda van de vergadering van ..............................

Ondergetekende, .............................., verklaart dat er op basis van de agenda van deze vergadering geen enkel belangenconflict bestaat dat als strijdig met zijn onafhankelijkheid kan worden beschouwd.

Ondergetekende, .............................., verklaart dat er op basis van de agenda van deze vergadering een mogelijk belangenconflict bestaat dat als strijdig met zijn onafhankelijkheid kan worden beschouwd, betreffende de werkzaamheden van de deskundigengroep waaraan hij deelneemt:

Punt van de agenda

Belangenconflict

Mocht er tijdens een vergadering van de deskundigengroep waaraan hij deelneemt, een of ander belangenconflict aan het licht komen dat als strijdig met zijn onafhankelijkheid kan worden beschouwd, met enig punt op de agenda of enig onderwerp dat ter discussie aan de groep wordt voorgelegd, verbindt hij zich ertoe de diensten van de Commissie daar onmiddellijk van in kennis te stellen.

Handtekening

Naam en voornamen

Datum

>EIND VAN DE GRAFIEK>