31998D0552

98/552/EG: Besluit van de Raad van 24 september 1998 inzake de uitvoering door de Commissie van activiteiten betreffende een communautaire strategie inzake markttoegang

Publicatieblad Nr. L 265 van 30/09/1998 blz. 0031 - 0032


BESLUIT VAN DE RAAD van 24 september 1998 inzake de uitvoering door de Commissie van activiteiten betreffende een communautaire strategie inzake markttoegang (98/552/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Overwegende dat de gemeenschappelijke handelspolitiek onvolledig zou zijn zonder specifieke activiteiten op communautair niveau om handelsbelemmeringen weg te nemen;

Overwegende dat derhalve de nieuwe wereldwijde handelsmogelijkheden voor het communautaire bedrijfsleven moeten worden ondersteund door een communautair beleid inzake markttoegankelijkheid om aldus handelsbelemmeringen weg te nemen;

Overwegende dat dit beleid dient te worden ondersteund door specifieke activiteiten om handelsbelemmeringen te kunnen opsporen en weg te nemen;

Overwegende dat daarom dient te worden vastgesteld wat de primaire doelstellingen zijn die de Commissie moet nastreven, en met welke middelen dit moet geschieden,

BESLUIT:

Artikel 1

1. Ter uitvoering van de communautaire strategie inzake markttoegankelijkheid onderneemt de Commissie de volgende activiteiten:

- bepaling en analyse van de belemmeringen voor de toegang tot de markt in derde landen;

- opzetten en ontwikkelen van databanken, alsmede coördinatie en verspreiding van informatie over handelsbelemmeringen en nationale of internationale handelsvoorschriften;

- studies inzake met name de nakoming door derde landen van hun verplichtingen in het kader van internationale handelsovereenkomsten of in verband met de voorbereiding van onderhandelingen;

- organisatie van seminars en handelsfora, productie en verspreiding van studies, informatiepakketten, publicaties, folders betreffende juridische of economische aspecten van het slechten van handelsbelemmeringen.

2. Bij het uitvoeren van de in lid 1 bedoelde activiteiten ziet de Commissie toe op de samenhang van de in dat kader verrichte werkzaamheden met de diverse aspecten van ander Gemeenschapsbeleid.

Artikel 2

De Commissie krijgt de nodige financiële middelen om de in dit besluit bedoelde activiteiten te kunnen uitvoeren. De Commissie dient daartoe in het kader van de normale begrotingsprocedures jaarlijkse voorstellen in met betrekking tot de financiële vereisten betreffende de in artikel 1 bedoelde activiteiten.

Artikel 3

De Commissie wordt bij het uitvoeren van de in artikel 1 bedoelde activiteiten bijgestaan door een raadgevend comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Het voorzitterschap wordt bekleed door de vertegenwoordiger van de Commissie.

De vertegenwoordiger van de Commissie legt een ontwerp van de te nemen maatregelen aan het comité voor. Het comité brengt over dit ontwerp advies uit binnen een termijn die door de voorzitter wordt vastgesteld, afhankelijk van de urgentie van de materie, indien nodig door middel van stemming.

Het advies wordt in de notulen vastgelegd; elke lidstaat mag bovendien verzoeken dat zijn standpunt in de notulen wordt vastgelegd.

De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het advies van het comité. Zij licht het comité in over de wijze waarop het advies in aanmerking is genomen.

Gedaan te Brussel, 24 september 1998.

Voor de Raad

De Voorzitter

N. MICHALEK

(1) PB C 316 van 25. 10. 1996, blz. 12.