31998D0423

98/423/EG: Beschikking van de Commissie van 30 juni 1998 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong van de Falklandeilanden (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1850) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 190 van 04/07/1998 blz. 0076 - 0080


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1998 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong van de Falklandeilanden (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1850) (Voor de EER relevante tekst) (98/423/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 11,

Overwegende dat een deskundige van de Commissie zich naar de Falklandeilanden heeft begeven om zich van de omstandigheden bij de productie, de opslag en de verzending van voor de Gemeenschap bestemde visserijproducten te vergewissen;

Overwegende dat de wettelijke voorschriften van de Falklandeilanden inzake de gezondheidsinspectie en controle voor visserijproducten als gelijkwaardig kunnen worden beschouwd aan deze die bij Richtlijn 91/493/EEG zijn vastgesteld;

Overwegende dat op de Falklandeilanden de "Veterinary Service (VS)" van het "Department of Agriculture" in staat is de toepassing van de geldende wetgeving doeltreffend te controleren;

Overwegende dat de voorwaarden voor de afgifte van het gezondheidscertificaat als bedoeld in artikel 11, lid 4, onder a), van Richtlijn 91/493/EEG, ook de vaststelling van een model van het certificaat, van de minimumeisen ten aanzien van de taal of talen waarin het certificaat moet worden opgesteld en van de functie van de voor de ondertekening ervan gemachtigde persoon moet omvatten;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 11, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/493/EEG, op de verpakkingen van visserijproducten een merk moet worden aangebracht waarin de naam van het derde land en het erkenningsnummer of registratienummer van de inrichting, het fabrieksschip, de koelopslagplaats of het vriesschip van herkomst zijn vermeld;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 11, lid 4, onder c), van Richtlijn 91/493/EEG, een lijst van de erkende inrichtingen, fabrieksschepen en koelopslagplaatsen dient te worden opgesteld; dat een lijst van geregistreerde vriesschepen als bedoeld in Richtlijn 92/48/EEG van de Raad (2) moet worden opgesteld; dat de bedoelde lijsten moeten worden opgesteld aan de hand van een mededeling van de VS aan de Commissie; dat de VS zich er derhalve van moet vergewissen dat de in dit verband bij artikel 11, lid 4, van Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde bepalingen worden nageleefd;

Overwegende dat de VS officiële garanties heeft gegeven ten aanzien van de inachtneming van de in hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG bepaalde regels en, wat de erkenning of registratie van de inrichtingen, fabrieksschepen, koelopslagplaatsen of vriesschepen betreft, van voorschriften die gelijkwaardig zijn aan deze die bij de genoemde richtlijn zijn vastgesteld;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De instantie die op de Falklandeilanden bevoegd is om de inachtneming van Richtlijn 91/493/EEG met betrekking tot visserij- en aquacultuurproducten te controleren en desbetreffende certificaten af te geven, is de "Veterinary Service (VS)" van het "Department of Agriculture" (Ministerie van Landbouw).

Artikel 2

Ten aanzien van visserij- en van aquacultuurproducten van oorsprong van de Falklandeilanden, gelden de volgende eisen:

1. Iedere zending moet vergezeld gaan van het genummerde, volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende origineel van een eenbladig gezondheidscertificaat naar het model in bijlage A.

2. De producten moeten afkomstig zijn van erkende, op de lijst in bijlage B voorkomende inrichtingen, fabrieksschepen, koelopslagplaatsen of geregistreerde vriesschepen.

3. Tenzij het ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie betreft, moeten op iedere verpakking onuitwisbaar het woord "FALKLANDEILANDEN" en het erkenningsnummer of registratienummer van de inrichting, het fabrieksschip, de koelopslagplaats of het vriesschip van herkomst zijn aangebracht.

Artikel 3

1. Het in artikel 2, punt 1, bedoelde certificaat moet worden opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waar de controles worden verricht.

2. Op het certificaat moeten in een andere kleur dan die voor de overige vermeldingen naam, functie en handtekening van de vertegenwoordiger van de VS, en het officiële stempel van de VS zijn aangebracht.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 juni 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24. 9. 1991, blz. 15.

(2) PB L 187 van 7. 7. 1992, blz. 41.

BIJLAGE A

GEZONDHEIDSCERTIFICAAT betreffende visserij- en aquacultuurproducten, met uitzondering van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken, ongeacht de aanbiedingsvorm, van oorsprong van de Falklandeilanden en bestemd voor de Europese Gemeenschap

>

BEGIN VAN DE GRAFIEK>

Referentienummer:

Land van verzending: FALKLANDEILANDEN

Bevoegde instantie: Veterinary Service (VS) van het Ministry of Agriculture

I. Identificatie van de visserij- en aquacultuurproducten

- Omschrijving van het visserij- of aquacultuurproduct (1):

- soort (wetenschappelijke naam):

- aanbiedingsvorm (2) en aard van de behandeling:

- Codenummer (eventueel):

- Aard van de verpakking:

- Aantal verpakkingen:

- Nettogewicht:

- Vereiste temperatuur bij opslag en tijdens het vervoer:

II. Oorsprong van de visserij- en aquacultuurproducten

Naam (namen) en officieel (officiële) erkenningsnummer(s) van de inrichting(en), het fabrieksschip (de fabrieksschepen) of de koelopslagplaats(en) dat/die erkend is/zijn of het koelschip (de koelschepen) dat/die geregistreerd is/zijn door de VS voor uitvoer naar de Europese Gemeenschap:

III. Bestemming van de visserij- en aquacultuurproducten

De producten worden verzonden:

van:

(Plaats van verzending)

naar:

(Land en plaats van bestemming)

per (vervoermiddel):

Naam en adres van de afzender:

Naam van de geadresseerde en adres:

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(2) Levend, gekoeld, bevroren, gezouten, gerookt, ingeblikt enz.

IV. Gezondheidsverklaring

- Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart dat de hierboven beschreven visserij- of aquacultuurproducten:

1. zijn gevangen en aan boord van de vaartuigen behandeld overeenkomstig de bij Richtlijn 92/48/EEG vastgestelde hygiënische voorschriften;

2. op hygiënische wijze zijn gelost, behandeld en, in voorkomend geval, verpakt, bewerkt, verwerkt, ingevroren, ontdooid of opgeslagen met inachtneming van de voorschriften van de hoofdstukken II, III en IV van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

3. een gezondheidscontrole hebben ondergaan overeenkomstig hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

4. zijn verpakt, geïdentificeerd, opgeslagen en verzonden overeenkomstig de hoofdstukken VI, VII en VIII van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG;

5. niet afkomstig zijn van giftige of biotoxines bevattende soorten;

6. voldoen aan de organoleptische, parasitologische, chemische en microbiologische normen die bij Richtlijn 91/493/EEG en de desbetreffende toepassingsbesluiten voor bepaalde categorieën visserijproducten zijn vastgesteld.

- Ondergetekende, officieel inspecteur, verklaart de bepalingen van de Richtlijnen 91/493/EEG en 92/48/EEG en van Beschikking 98/423/EG te kennen.

Gedaan te , (Plaats) (Datum)

Officieel stempel (1)

Handtekening van de officiële inspecteur (1)

(Naam in hoofdletters, titel en functie van de ondertekenaar)

(1) Het stempel en de handtekening moeten in een andere kleur zijn dan die waarin de andere gegevens van het certificaat zijn vermeld.

>EIND VAN DE GRAFIEK>

BIJLAGE B

>RUIMTE VOOR DE TABEL>