31998D0393

98/393/EG: Beschikking van de Commissie van 19 mei 1998 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de opslag in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk van voor de aanmaak van mond- en klauwzeervaccin bestemd antigeen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1365) (Slechts de teksten in de Engelse, de Franse en de Italiaanse taal zijn authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 176 van 20/06/1998 blz. 0025 - 0027


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 19 mei 1998 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de opslag in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk van voor de aanmaak van mond- en klauwzeervaccin bestemd antigeen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1365) (Slechts de teksten in de Engelse, de Franse en de Italiaanse taal zijn authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (98/393/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/EG (2), en met name op artikel 14,

Overwegende dat krachtens Beschikking 91/666/EEG van de Raad van 11 december 1991 betreffende de vorming van communautaire reserves van mond- en klauwzeervaccins (3), de vorming van antigeenbanken deel uitmaakt van de actie van de Gemeenschap voor de vorming van communautaire reserves van mond- en klauwzeervaccins;

Overwegende dat in artikel 3 van Beschikking 91/666/EEG het "Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires" te Lyon (Frankrijk), het "Istituto Zooprofilattico Sperimentale" te Brescia (Italië) en het "Institute for Animal Health" te Pirbright (Verenigd Koninkrijk) zijn aangewezen als antigeenbank voor de opslag van de communautaire reserves.

Overwegende dat de bevoegdheden en taken van de antigeenbanken zijn vastgesteld in artikel 4 van Beschikking 91/666/EEG; dat de bijstand van de Gemeenschap slechts wordt verleend op voorwaarde dat de antigeenbanken de vastgestelde taken ook vervullen;

Overwegende dat moet worden voorzien in een financiële bijstand van de Gemeenschap aan de antigeenbanken om hen in staat te stellen in 1998 de bovenbedoelde bevoegdheden en taken te vervullen;

Overwegende dat de financiële bijstand van de Gemeenschap om budgettaire redenen wordt verleend voor een periode van één jaar;

Overwegende dat voor controledoeleinden de artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1287/95 (5), van toepassing zijn;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De Gemeenschap verleent aan Frankrijk financiële bijstand voor de opslag van voor de aanmaak van mond- en klauwzeervaccin bestemd antigeen.

2. De in lid 1 bedoelde voorraad antigeen wordt opgeslagen in het "Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires" te Lyon (Frankrijk). Artikel 4 van Beschikking 91/666/EEG is van toepassing.

3. De financiële bijstand van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste 40 000 ECU voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1998.

Artikel 2

1. De Gemeenschap verleent aan Italië financiële bijstand voor de opslag van voor de aanmaak van mond- en klauwzeervaccin bestemd antigeen.

2. De in lid 1 bedoelde voorraad antigeen wordt opgeslagen in het "Istituto Zooprofilattico Sperimentale" te Bescia (Italië). Artikel 4 van Beschikking 91/666/EEG is van toepassing.

3. De financiële bijstand van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste 40 000 ECU voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1998.

Artikel 3

1. De Gemeenschap verleent aan het Verenigd Koninkrijk financiële bijstand voor de opslag van voor de aanmaak van mond- en klauwzeervaccin bestemd antigeen.

2. De in lid 1 bedoelde voorraad antigeen wordt opgeslagen in het "Institute for Animal Health" te Pirbright (Verenigd Koninkrijk). Artikel 4 van Beschikking 91/666/EEG is van toepassing.

3. De financiële bijstand van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste 40 000 ECU voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1998.

Artikel 4

1. De in artikel 1, lid 3, artikel 2, lid 3, en artikel 3, lid 3, bedoelde financiële bijstand van de Gemeenschap wordt verleend als volgt:

- 70 % als voorschot, op verzoek van de betrokken lidstaat,

- het saldo na overlegging door de betrokken lidstaat van de bewijsstukken die het goede verloop van de actie bewijzen.

2. De in lid 1 bedoelde bewijsstukken moeten vóór 1 maart 1999 aan de Commissie worden overgelegd en zij moeten omvatten:

a) technische informatie inzake:

- hoeveelheid en type van het opgeslagen antigeen (voorraadboekhouding),

- gebruikte opslagvoorzieningen (type, aantal en capaciteit van de tanks),

- veiligheidssysteem (temperatuurbeheersing, antidiefstalbeveiliging),

- afgesloten verzekeringen (brand, ongevallen);

b) financiële informatie (invulling van de in de bijlage vastgestelde tabel).

Artikel 5

De artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 19 mei 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18. 8. 1990, blz. 19.

(2) PB L 168 van 2. 7. 1994, blz. 31.

(3) PB L 368 van 31. 12. 1991, blz. 21.

(4) PB L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13.

(5) PB L 125 van 8. 6. 1995, blz. 1.

BIJLAGE

Financiële informatie betreffende de opslag van antigeen voor de aanmaak van mond- en klauwzeervaccin

STAAT VAN KOSTEN

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

Verslagperiode van tot

Referentienummer van de beschikking van de Commissie tot vaststelling van de financiële bijstand:

Naam en adres van de begunstigde: Kostencategorie Bedrag voor de periode (in nationale valuta) (1)

1. Personeel 2. Kapitaalgoederen 3. Verbruiksgoederen 4. Verzekering 5. Huur van de gebouwen Totaal (1) Alle kosten moeten worden uitgedrukt in nationale valuta.

Verklaring door de begunstigde

Wij verklaren dat

- bovengenoemde kosten betrekking hebben op de in de beschikking omschreven taken en dat zij essentieel waren voor het uitvoeren van die taken;

- het om werkelijke kosten gaat die beantwoorden aan de definitie van voor vergoeding in aanmerking komende kosten;

- alle bewijsstukken met betrekking tot de kosten beschikbaar zijn voor auditdoeleinden.

Datum:

Naam van de technisch directeur:

Handtekening:

Datum:

Naam van de persoon die financieel verantwoordelijk is:

Handtekening:

>EIND VAN DE GRAFIEK>