31998D0109

98/109/EG: Beschikking van de Commissie van 2 februari 1998 tot machtiging van de lidstaten om ten aanzien van Thailand tijdelijk spoedmaatregelen te nemen tegen de verspreiding van Thrips palmi Karny

Publicatieblad Nr. L 027 van 03/02/1998 blz. 0047 - 0048


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 2 februari 1998 tot machtiging van de lidstaten om ten aanzien van Thailand tijdelijk spoedmaatregelen te nemen tegen de verspreiding van Thrips palmi Karny (98/109/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/14/EG (2), en met name op artikel 15, lid 3,

Overwegende dat, wanneer een lidstaat van mening is dat het acute gevaar bestaat dat Thrips palmi Karny vanuit een derde land op zijn grondgebied wordt binnengebracht, hij tijdelijk de nodige aanvullende maatregelen mag nemen om zich daartegen te beschermen;

Overwegende dat Thrips palmi Karny verscheidene malen is onderschept op snijbloemen van Orchidaceae van oorsprong uit Thailand en verschillende lidstaten daarom officiële maatregelen hebben genomen om de Gemeenschap te beschermen tegen insleep van vorengenoemd organisme en specifieke aanvullende procedures hebben vastgesteld om na te gaan of het organisme op die producten voorkomt;

Overwegende dat Thrips palmi Karny nog altijd wordt onderschept en daarom voor de gehele Gemeenschap spoedmaatregelen dienen te worden vastgesteld om haar doeltreffender te beschermen tegen insleep van Thrips palmi Karny uit vorengenoemd land; dat in het kader van deze maatregelen onder meer moet worden geëist dat het fytosanitair certificaat voor snijbloemen van Orchidaceae van oorsprong uit Thailand wordt aangevuld met een officiële verklaring dat de productieplaats vrij is bevonden van Thrips palmi Karny of dat de zending adequaat is gefumigeerd om te waarborgen dat ze vrij is van Thysanoptera;

Overwegende dat, indien duidelijk blijkt dat de in artikel 1 van deze beschikking bedoelde spoedmaatregelen niet volstaan om de insleep van Thrips palmi Karny te voorkomen of dat ze niet in acht zijn genomen, deze maatregelen moeten worden verscherpt dan wel andere maatregelen moeten worden overwogen;

Overwegende dat in de periode 1997/1998 het effect van de spoedmaatregelen gedurig zal worden geëvalueerd, en in het licht van de resultaten van deze evaluatie eventueel verdere maatregelen zullen worden overwogen ten aanzien van het binnenbrengen van snijbloemen van Orchidaceae van oorsprong uit Thailand;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Snijbloemen van Orchidaceae van oorsprong uit Thailand mogen in de Gemeenschap alleen worden binnengebracht als de in de bijlage bij deze beschikking vastgestelde spoedmaatregelen in acht zijn genomen. De in de bijlage vastgestelde spoedmaatregelen gelden uitsluitend voor zendingen die Thailand verlaten nadat de Commissie het betrokken land in kennis heeft gesteld van deze maatregelen.

Artikel 2

De importerende lidstaten doen de Commissie en de andere lidstaten vóór 30 augustus 1998 gegevens toekomen over de op grond van deze beschikking ingevoerde hoeveelheden, alsmede een gedetailleerd technisch verslag over het in punt 3 van de bijlage bedoelde officieel onderzoek.

Artikel 3

Deze beschikking wordt uiterlijk op 30 september 1998 opnieuw bezien.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 2 februari 1998.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 26 van 31. 1. 1977, blz. 20.

(2) PB L 87 van 2. 4. 1997, blz. 17.

BIJLAGE

Voor de toepassing van artikel 1 moeten de volgende spoedmaatregelen in acht worden genomen:

1. Snijbloemen van Orchidaceae moeten:

a) zijn geproduceerd op een productieplaats die vrij is bevonden van Thrips palmi Karny bij officiële inspecties die ten minste om de maand zijn uitgevoerd in de laatste drie maanden vóór uitvoer, of

b) vóór uitvoer, als zending adequaat zijn gefumigeerd om te waarborgen dat de zending vrij is van Thysanoptera.

2. Snijbloemen van Orchidaceae moeten vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat dat op basis van de onder punt 1 vermelde voorschriften in Thailand is afgegeven overeenkomstig artikel 7 en artikel 12 van Richtlijn 77/93/EEG.

In de rubriek "Aanvullende verklaring" van het certificaat moet worden vermeld of voor de onder punt 1 a) dan wel voor de onder punt 1 b) vermelde mogelijkheid is gekozen en, indien voor de onder punt 1 b) vermelde mogelijkheid is gekozen, moet in de rubriek "Bestrijdings- en/of ontsmettingsbehandeling" van het certificaat worden vermeld welke fumigatiebehandeling vóór uitvoer is toegepast.

3. Snijbloemen van Orchidaceae moeten met het oog op het binnenbrengen ervan in de Gemeenschap door de in Richtlijn 77/93/EEG bedoelde verantwoordelijke officiële instanties worden onderzocht overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 1, onder a), van vorengenoemde richtlijn.