31997R2635

Verordening (EG) nr. 2635/97 van de Raad van 18 december 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid

Publicatieblad Nr. L 356 van 31/12/1997 blz. 0014 - 0015


VERORDENING (EG) Nr. 2635/97 VAN DE RAAD van 18 december 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (4) maatregelen voor de controle op de visserijactiviteit, inclusief de visserij-inspanning, zijn vastgesteld;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 779/97 van de Raad van 24 april 1997 tot instelling van een regeling voor het beheer van de visserij-inspanning in de Oostzee (5) is voorzien in een controle a posteriori door de lidstaten van de visserij-inspanning van de communautaire vaartuigen in de Oostzee;

Overwegende dat er krachtens artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 779/97 voor moet worden gezorgd dat de beheersregeling voor de visserij-inspanning in de Oostzee wordt nageleefd, met name door toepassing van titel II bis van Verordening (EEG) nr. 2847/93 voor wat betreft de registratie in het logboek van de gegevens over de visserij-inspanning, de procedures voor de indiening van de naamlijsten bij de Commissie, het verzamelen van de gegevens door de lidstaten over de visserij-inspanning en het verstrekken van de geverifieerde gegevens over de visserij-inspanning aan de Commissie;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2847/93 derhalve moet worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2847/93 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 19 bis wordt het volgende lid ingevoegd:

"1 bis. Het bepaalde in de artikelen 19 sexties, 19 septies, 19 octies, 19 nonies en 19 decies, is van toepassing op communautaire vaartuigen die overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 779/97 van de Raad van 24 april 1997 tot instelling van een regeling voor het beheer van de visserij-inspanning in de Oostzee (*) door de lidstaten gemachtigd zijn hun visserijactiviteit uit te oefenen in de in de bijlage bij die verordening aangegeven vangstgebieden.

(*) PB L 113 van 30. 4. 1997, blz. 1.";

2. in artikel 19 bis, lid 2, wordt de laatste zin vervangen door:

"Vaartuigen die langer zijn dan de aangegeven lengte en die van de lidstaten geen machtiging overeenkomstig artikel 2, artikel 3, lid 5, en artikel 9, van Verordening (EG) nr. 685/95 en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 779/97 hebben gekregen, mogen geen visserijactiviteiten uitoefenen in de in lid 1 en lid 1 bis bedoelde vangstgebieden.";

3. in artikel 19 septies, lid 1, wordt na "Verordening (EG) nr. 685/95" ingevoegd:

"en in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 779/97.";

4. in artikel 19 decies wordt na het eerste streepje het volgende streepje ingevoegd:

"- vóór het einde van de eerste maand van ieder kwartaal, de geaggregeerde gegevens over de visserij-inspanning in het voorgaande kwartaal ten aanzien van demersale soorten, zalm, zeeforel en zoetwatervis in elk van de in artikel 19 bis, lid 1 bis, bedoelde vangstgebieden en vóór 15 februari van ieder kalenderjaar, de visserijinspanning per maand in het voorgaande jaar.";

5. in artikel 19 decies, eerste streepje, wordt na "artikel 19 bis" ingevoegd: "lid 1".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 juli 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 december 1997.

Voor de Raad

De Voorzitter

F. BODEN

(1) PB C 267 van 3. 9. 1997, blz. 62.

(2) Advies uitgebracht op 16 december 1997 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) PB C 355 van 21. 11. 1997.

(4) PB L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2205/97 (PB L 304 van 7. 11. 1997, blz. 1).

(5) PB L 113 van 30. 4. 1997, blz. 1.