31997R2630

Verordening (EG) Nr. 2630/97 van de Commissie van 29 december 1997 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) Nr. 820/97 van de Raad inzake de minimaal te verrichten controles overeenkomstig de identificatie- en registratieregeling voor runderen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 354 van 30/12/1997 blz. 0023 - 0024


VERORDENING (EG) Nr. 2630/97 VAN DE COMMISSIE van 29 december 1997 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad inzake de minimaal te verrichten controles overeenkomstig de identificatie- en registratieregeling voor runderen (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad van 21 april 1997 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten (1), inzonderheid op artikel 10, onder d),

Overwegende dat moet worden bepaald welke controles minimaal moeten worden verricht om een passende uitvoering van de identificatie- en registratieregeling voor runderen te garanderen;

Overwegende dat de bevoegde autoriteit van elke lidstaat op basis van een risicoanalyse controles dient uit te voeren; dat bij de risicoanalyse rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren, in het bijzonder het aantal dieren op het bedrijf en volksgezondheids- en diergeneeskundige overwegingen;

Overwegende dat in beginsel alle dieren op het bedrijf moeten worden gecontroleerd; dat, wanneer het om praktische redenen onmogelijk is alle dieren binnen 48 uur op het bedrijf bijeen te brengen, de bevoegde autoriteit een steekproefsysteem kan toepassen;

Overwegende dat de bevoegde autoriteit van elke lidstaat controles ter plaatse dient uit te voeren, die in het algemeen onaangekondigd moeten zijn, zoals is bepaald in Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 820/97;

Overwegende dat de lidstaten in een jaarlijks verslag aan de Commissie nadere gegevens dienen te verstrekken over de uitvoering van de controles;

Overwegende dat de Commissie de lidstaten een model van dit verslag moet verstrekken;

Overwegende dat gezien het tijdschema voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 820/97 de onderhavige verordening met spoed in werking moet treden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de identificatie- en registratieregeling voor runderen vastgestelde controles voldoen aan de in de artikelen 2 tot en met 5 aangegeven minimale controlepeilen.

Artikel 2

1. In elke lidstaat voert de bevoegde autoriteit controles ter plaatse uit, die mogen worden gecombineerd met andere in de communautaire wetgeving voorziene controles en die per jaar ten minste 10 % van de op het grondgebied van elke lidstaat gelegen bedrijven betreffen. Dit minimale controlepeil wordt onmiddellijk verhoogd wanneer wordt vastgesteld dat de communautaire wetgeving met betrekking tot de identificatie niet is nagekomen.

2. In afwijking op lid 1 mag een lidstaat die over een volledig operationeel gegevensbestand als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 820/97 beschikt, dat doeltreffende kruiscontroles mogelijk maakt, zich tot een controlepeil van 5 % beperken.

3. De door de bevoegde autoriteit te controleren bedrijven worden geselecteerd op basis van een risicoanalyse.

4. Bij de risicoanalyse per bedrijf wordt met name rekening gehouden met:

a) het aantal dieren op het bedrijf, waaronder gegevens over alle op het bedrijf aanwezige en geïdentificeerde dieren;

b) volksgezondheids- en diergeneeskundige overwegingen, in het bijzonder vroegere ziekteuitbraken;

c) het bedrag van de aangevraagde en/of aan het bedrijf uitbetaalde jaarlijkse premies voor runderen, vergeleken met het bedrag dat het voorgaande jaar is uitbetaald;

d) belangrijke veranderingen is vergelijking met de situatie in voorgaande jaren;

e) de resultaten van in voorgaande jaren verrichte controles, en met name:

- het naar behoren bijhouden van het bedrijfsregister, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2629/97 van de Commissie (3) houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad inzake oormerken, bedrijfsregisters en paspoorten overeenkomstig de identificatie- en registratieregeling voor runderen;

- het naar behoren bijhouden van de paspoorten van de op het bedrijf aanwezige dieren, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2630/97;

f) het naar behoren meedelen van de gegevens aan de bevoegde autoriteit;

g) andere door de lidstaten vast te stellen criteria.

5. Van elke controle worden in een voor de betrokken lidstaat op nationaal vlak gestandaardiseerd verslag nauwkeurige gegevens vermeld over de uitkomsten van de controles, eventuele onbevredigende vaststellingen, de reden voor de controle en de aanwezige personen. De veehouder of zijn vertegenwoordiger wordt de gelegenheid gegeven het verslag te ondertekenen en eventueel te voorzien van opmerkingen over de inhoud ervan.

Artikel 3

1. De controle heeft betrekking op alle dieren op het bedrijf die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 820/97 moeten worden geïdentificeerd.

2. In afwijking van lid 1 mag de bevoegde autoriteit indien het om praktische redenen onmogelijk is alle dieren van het bedrijf binnen een periode van 48 uur bijeen te brengen, voorzien in een steekproefsysteem dat een betrouwbaar controlepeil garandeert.

Artikel 4

Controles ter plaatse worden over het algemeen niet aangekondigd. Voorafgaande kennisgevingen worden tot het strict noodzakelijke minimum beperkt en geschieden niet meer dan 48 uur tevoren.

Artikel 5

1. Elke lidstaat brengt vanaf 1999 jaarlijks vóór 1 juli aan de Commissie een jaarverslag uit, dat gegevens bevat over:

a) het aantal bedrijven in de betrokken lidstaat,

b) het aantal ingevolge artikel 2 verrichte controles,

c) het aantal gecontroleerde dieren,

d) de vastgestelde overtredingen,

e) de sanctie(s) die is (zijn) opgelegd in overeenstemming met artikel 10 van Verordening (EG) nr. 820/97.

2. De Commissie verstrekt de lidstaten een model, dat aangeeft hoe de in lid 1 vermelde gegevens moeten worden meegedeeld.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 december 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 117 van 7. 5. 1997, blz. 1.

(2) PB L 355 van 5. 12. 1992, blz. 1.

(3) Zie bladzijde 19 van dit Publicatieblad.