31997R1932

Verordening (EG) nr. 1932/97 van de Commissie van 3 oktober 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2348/91 tot oprichting van een databank met analyseresultaten van deuteriumkernspinresonantie op wijnbouwproducten

Publicatieblad Nr. L 272 van 04/10/1997 blz. 0010 - 0011


VERORDENING (EG) Nr. 1932/97 VAN DE COMMISSIE van 3 oktober 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2348/91 tot oprichting van een databank met analyseresultaten van deuteriumkernspinresonantie op wijnbouwproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1417/97 (2), en met name op artikel 79, lid 3,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2348/91 van de Commissie (3) bij het GCO een databank van analysegegevens is opgericht om de met deze analysemethode verkregen resultaten te kunnen vergelijken met de resultaten die eerder met deze methode zijn verkregen bij producten van soortgelijke oorsprong; dat in Verordening (EEG) nr. 2676/90 van de Commissie van 17 september 1990 tot vaststelling van de in de wijnsector toe te passen communautaire analysemethoden (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 822/97 (5), een analysemethode voor het bepalen van de isotopenverhouding >NUM>18O

>DEN>16O

van de zuurstof in het in wijn aanwezige water is beschreven; dat de resultaten van volgens deze methode uitgevoerde metingen, door vergelijking met de waarden die voor authentieke monsters zijn gemeten, nuttige aanwijzingen zullen kunnen opleveren om toevoeging van water aan deze producten aan te tonen en dat deze resultaten, gecombineerd met die van de analyse van andere kenmerken van de isotopen van deze producten, kunnen helpen bepalen of de producten beantwoorden aan de in de aanduiding ervan aangegeven oorsprong; dat deze analyseresultaten ook de interpretatie van de resultaten van de door deuteriumkernspinresonantie van de wijnalcohol uitgevoerde metingen kunnen verbeteren; dat het derhalve dienstig is in deze databank ook de gegevens op te nemen van de resultaten van de uitgevoerde analyse van de isotopenverhouding >NUM>18O

>DEN>16O

bij standaardmonsters;

Overwegende dat moet worden bepaald dat monsters moeten worden genomen van verse druiven die afkomstig zijn van het grondgebied van Oostenrijk en dat deze monsters tot wijn moeten worden verwerkt en moeten worden geanalyseerd; dat de ervaring heeft geleerd dat het aantal in Luxemburg en in het Verenigd Koninkrijk te nemen monsters moet worden verhoogd om de representativiteit te verbeteren;

Overwegende dat, om de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de analysegegevens te garanderen, een systeem van erkende kwaliteitsnormen moet worden toegepast voor de laboratoria die door de lidstaten belast zijn met de isotopenanalyse van de monsters voor de databank;

Overwegende dat de sedert de instelling van de databank opgedane ervaring leert dat de gegevens nog niet representatief zijn voor de betrokken communautaire wijngaarden en dat de in artikel 4, vijfde streepje, bepaalde datum derhalve moet worden aangepast;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2348/91 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de titel van de verordening worden de woorden "analyseresultaten van deuteriumkernspinresonantie" vervangen door "resultaten van isotopenanalyses".

2. In artikel 1 wordt de eerste zin van de tweede alinea vervangen door:

"In deze databank worden de gegevens opgenomen die bij isotopenanalyses van de bestanddelen ethanol en water van de wijnbouwproducten zijn verkregen volgens de in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2676/90 beschreven methodes.".

3. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 1, derde alinea, wordt "kernspinresonantieanalyse" vervangen door "isotopenanalyse";

b) in lid 1, vierde alinea, wordt het getal "2" in de laatste twee streepjes vervangen door "4", en wordt het volgende streepje toegevoegd:

"- 50 in Oostenrijk, vanaf de oogst 1997.";

c) in lid 3, worden de woorden "volgens de in hoofdstuk 8 van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2676/90 beschreven methode" vervangen door "volgens de in bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2676/90 beschreven methodes" en wordt na de eerste zin de volgende zin ingevoegd: "De aangewezen laboratoria moeten vóór 1 november 1998 voldoen aan de algemene criteria voor het functioneren van beproevingslaboratoria die zijn vervat in de Europese norm EN 45001 en moeten met name deelnemen aan een geheel van geschiktheidstests (proficiency testing scheme) voor isotopenanalysemethodes.".

4. In artikel 3 worden de woorden "analyses door kernspinresonantie op wijnbouwproducten" vervangen door "de in artikel 1 genoemde isotopenanalyses op wijnbouwproducten".

5. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a) het eerste streepje wordt vervangen door: "- een jaarlijkse evaluatie van de in de databank op te nemen analysegegevens";

b) in het derde streepje worden de woorden "door kernspinresonanties verkregen analyseresultaten" vervangen door "door isotopenanalyses verkregen resultaten";

c) in het vijfde streepje wordt de laatste zin geschrapt en worden de woorden "voor de wijngaardgebieden" vervangen door "voor de betrokken wijngaardgebieden".

6. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

"1. De in de GCO-databank opgeslagen gegevens worden uiterlijk vanaf 30 juni 1998 op verzoek ter beschikking gesteld van de in artikel 2, lid 3, bedoeld officiële laboratoria van de lidstaten. Lidstaten die geen laboratorium voor het uitvoeren van isotopenanalyses hebben aangewezen kunnen een bevoegde instantie aanwijzen die de gegevens betreffende de op hun grondgebied genomen monsters kan opvragen. Op verzoek van een lidstaat kunnen deze gegevens worden meegedeeld via de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2048/89 bedoelde contactindustrie, op de in dat lid vermelde voorwaarden.";

b) het volgende lid 3 wordt toegevoegd:

"3. De meegedeelde gegevens mogen uitsluitend betrekking hebben op relevante analysegegevens die noodzakelijk zijn voor de interpretatie van de analyse van een monster met soortgelijke kenmerken en oorsprong. Bij elke mededeling van gegevens door de databank wordt een bericht gevoegd waarin wordt gewezen op de minimumeisen waaraan moet worden voldaan om van de databank gebruik te kunnen maken.".

7. In artikel 6, eerste alinea, worden de woorden "analyseresultaten van kernspinresonantie" vervangen door "resultaten van isotopenanalyses".

8. In artikel 7, laatste zin, worden de woorden "de in artikel 4, vijfde streepje, bedoelde datum" vervangen door "30 juni 1998".

9. De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

a) in de aanhef worden de woorden "hoofdstuk 8 van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2676/90 (SNIF-NMR-analyse)" vervangen door "een methode voor isotopenanalyse die is beschreven in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2676/90";

b) in punt I.7 wordt de afkorting "NMR" geschrapt;

c) in punt II.4 wordt in de Franse versie de term "Tétraméthylures" vervangen door "Tétraméthylurée";

d) in punt II.5 wordt de titel vervangen door:

"Resultaten van de isotopenverhoudingen van deuterium van ethanol, gemeten door middel van NMR";

e) aan deel II worden de volgende punten toegevoegd:

">BEGIN VAN DE GRAFIEK>

7. Resultaat van de bepaling van de isotopenverhouding 18O/16O van wijn

ä18O[‰ = , ‰.SMOW-SLAP

Aantal bepalingen: Standaardafwijking: 8. Parameters van de equilibrering

Automatische equilibrering: ja/nee

Equilibreertemperatuur: ° C

Volume van het monster: ml

Volume van de equilibreerkolf: ml

Duur van de equilibrering: uur>EIND VAN DE GRAFIEK>

".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1.

(2) PB L 196 van 24. 7. 1997, blz. 10.

(3) PB L 214 van 2. 8. 1991, blz. 39.

(4) PB L 272 van 3. 10. 1990, blz. 1.

(5) PB L 117 van 7. 5. 1997, blz. 10.