31997R0998

Verordening (EG) nr. 998/97 van de Commissie van 3 juni 1997 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 3281/94 van de Raad betreffende een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties voor bepaalde industrieproducten van oorsprong uit de ontwikkelingslanden (1995-1998)

Publicatieblad Nr. L 144 van 04/06/1997 blz. 0013 - 0014


VERORDENING (EG) Nr. 998/97 VAN DE COMMISSIE van 3 juni 1997 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 3281/94 van de Raad betreffende een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties voor bepaalde industrieproducten van oorsprong uit de ontwikkelingslanden (1995-1998)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3281/94 van de Raad van 19 december 1994 betreffende een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties voor bepaalde industrieproducten van oorsprong uit de ontwikkelingslanden (1995-1998) (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2447/96 van de Commissie (2), en met name op artikel 15, lid 3, en artikel 19,

Overwegende dat in artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3281/94 is omschreven volgens welke procedure de bijlagen I en II aan wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur moeten worden aangepast;

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 480/97 van de Commissie (3) met ingang van 1 april 1997 wijzigingen aanbrengt aan de gecombineerde nomenclatuur, opgenomen in bijlage bij Verordening (EG) nr. 1734/96 van de Commissie (4), ingevolge de besprekingen in het kader van de WTO, waarbij is geconcludeerd dat voor bepaalde producten de vrijstelling van rechten voorzien voor farmaceutische producten dient te worden ingetrokken; dat de betreffende producten uitsluitend op basis van hun vrijstelling van douanerechten van het stelsel van algemene tariefpreferenties werden uitgesloten en dat het bijgevolg nodig is deze producten opnieuw in de lijsten in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 3281/94 op te nemen wanneer de douanerechten opnieuw worden ingesteld; dat die bijlage bijgevolg met ingang van 1 april 1997 overeenkomstig moet worden aangepast;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van algemene preferenties,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I van Verordening (EG) nr. 3281/94 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 19997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 juni 1997.

Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 348 van 31. 12. 1994, blz. 1.

(2) PB nr. L 333 van 21. 12. 1996, blz. 10.

(3) PB nr. L 75 van 15. 3. 1997, blz. 9.

(4) PB nr. L 238 van 19. 9. 1996, blz. 1.

BIJLAGE

Verordening (EG) nr. 3281/94 wordt als volgt gewijzigd:

In bijlage I, deel 2:

- in plaats van:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

te lezen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- in plaats van:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

te lezen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- in te voegen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- in plaats van: "3907 60 90",

te lezen: "3907 60".

In bijlage I, deel 4:

- naast ex hoofdstuk 29, te schrappen: "2903 22 00,

2906 21 00,

2922 42 90, 2922 49 10,

2923 10 10,

2930 90 20";

- naast ex hoofdstuk 39, te schrappen: "3907 60 10".