31997L0079

Richtlijn 97/79/EG van de Raad van 18 december 1997 tot wijziging van de Richtlijnen 71/118/EEG, 72/462/EEG, 85/73/EEG, 91/67/EEG, 91/492/EEG, 91/493/EEG, 92/45/EEG en 92/118/EEG met betrekking tot de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht

Publicatieblad Nr. L 024 van 30/01/1998 blz. 0031 - 0032


RICHTLIJN 97/79/EG VAN DE RAAD van 18 december 1997 tot wijziging van de Richtlijnen 71/118/EEG, 72/462/EEG, 85/73/EEG, 91/67/EEG, 91/492/EEG, 91/493/EEG, 92/45/EEG en 92/118/EEG met betrekking tot de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat Richtlijn 90/675/EEG van de Raad van 10 december 1990 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht (4), ter wille van de duidelijkheid en de rationaliteit bij Richtlijn 97/78/EG (5) is ingetrokken en vervangen;

Overwegende dat de vervanging van Richtlijn 90/675/EEG door Richtlijn 97/78/EG gevolgen voor de volgende richtlijnen van de Raad heeft:

- 71/118/EEG van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de productie en het in de handel brengen van vers vlees van pluimvee (6),

- 72/462/EEG van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen (7);

- 85/73/EEG van 29 januari 1985 inzake de financiering van de keuringen en veterinaire controles zoals bedoeld in de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG, 90/675/EEG en 91/496/EEG (gewijzigd en gecodificeerd) (8),

- 91/67/EEG van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten (9),

- 91/492/EEG van 15 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren (10),

- 91/493/EEG van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten (11),

- 92/45/EEG van 16 juni 1992 betreffende de gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor het doden van vrij wild en het in de handel brengen van vlees van vrij wild (12),

- 92/118/EEG van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (13);

Overwegende dat bovengenoemde richtlijnen daarom in overeenstemming met de tekst van Richtlijn 97/78/EG moeten worden gebracht,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Richtlijn 71/118/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a) in artikel 14 bis, lid 2, onder a), wordt de tweede zin geschrapt;

b) artikel 17, tweede alinea, wordt geschrapt.

2. Richtlijn 72/462/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a) in artikel 31 bis wordt "artikel 17 van Richtlijn 90/675/EEG" vervangen door "artikel 18 van Richtlijn 97/78/EG";

b) artikel 31 wordt geschrapt.

3. In artikel 3, lid 1, van Richtlijn 85/73/EEG wordt "artikel 20 van Richtlijn 90/675/EEG" vervangen door "artikel 23 van Richtlijn 97/78/EG".

4. Richtlijn 91/67/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a) artikel 23 wordt vervangen door:

"Artikel 23

De bij de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG vastgestelde beginselen en voorschriften zijn van toepassing, met name die inzake de organisatie van en het toezicht op de door de lidstaat te verrichten controles en inzake de toe te passen vrijwaringsmaatregelen.";

b) artikel 24 wordt geschrapt.

5. Artikel 10, tweede alinea, van Richtlijn 91/492/EEG wordt geschrapt.

6. Richtlijn 91/493/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a) in artikel 10, tweede alinea, wordt "artikel 18, lid 3, van Richtlijn 90/675/EEG" vervangen door "artikel 19, lid 2, van Richtlijn 97/78/EG";

b) artikel 12, lid 2, wordt geschrapt.

7. Richtlijn 92/45/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a) artikel 17, lid 2, wordt geschrapt;

b) artikel 19, tweede alinea, wordt geschrapt.

8. Richtlijn 92/118/EEG wordt als volgt gewijzigd:

a) in artikel 12, lid 1, tweede alinea, wordt "artikel 8, lid 2, van Richtlijn 90/675/EEG" vervangen door "artikel 4, lid 4, onder b), van Richtlijn 97/78/EG";

b) artikel 12, lid 2, wordt geschrapt.

Artikel 2

1. De lidstaten stellen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast en maken deze bekend om voor 1 juli 1999 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan in kennis.

Zij passen deze bepalingen met ingang van 1 juli 1999 toe.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden door de lidstaten vastgesteld.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van nationaal recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 december 1997.

Voor de Raad

De Voorzitter

F. BODEN

(1) PB C 258 van 23.8.1997, blz. 7.

(2) PB C 85 van 17.3.1997, blz. 76.

(3) PB C 66 van 3.3.1997, blz. 43.

(4) PB L 373 van 31.12.1990, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/43/EG (PB L 162 van 1.7.1996, blz. 1).

(5) Zie bladzijde 9 van dit Publicatieblad.

(6) PB L 55 van 8.3.1971, blz. 23. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/23/EG (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10).

(7) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/91/EG (PB L 13 van 16.1.1997, blz. 27).

(8) PB L 32 van 5.2.1985, blz. 14. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/43/EG (PB L 162 van 1.7.1996, blz. 1).

(9) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/22/EG (PB L 243 van 11.10.1995, blz. 1).

(10) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/61/EG (PB L 295 van 29.10.1997, blz. 35).

(11) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/23/EG (PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10).

(12) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 35. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/23/EG (PB L 125 van 23.5.1996, blz 10).

(13) PB L 62 van 15.3.1993, blz. 49. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/90/EG (PB L 13 van 16.1.1997, blz. 24).