31997L0045

Eenentwintigste Richtlijn 97/45/EG van de Commissie van 14 juli 1997 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 196 van 24/07/1997 blz. 0077 - 0078


EENENTWINTIGSTE RICHTLIJN 97/45/EG VAN DE COMMISSIE van 14 juli 1997 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/1/EG van de Commissie (2), inzonderheid op artikel 8, lid 2,

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor cosmetologie,

Overwegende dat uit de beschikbare wetenschappelijke gegevens in gebleken dat het niveau van de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in geraffineerd koolteer vergelijkbaar is met het PAK-niveau in ruw koolteer; dat verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat de huid bij blootstelling aan koolteer door PAK's kan worden gepenetreerd, hetgeen kan leiden tot dermale en systemische carcinogenese; dat tal van PAK's genotoxisch carcinogeen zijn en het derhalve onmogelijk is een veilig niveau van blootstelling vast te stellen; dat het gebruik van ruw en geraffineerd koolteer in cosmetische producten om deze redenen moet worden verboden;

Overwegende dat uit aanvullend toxicologisch onderzoek naar benzethoniumchloride op basis van nieuwe gegevens van de industrie blijkt dat de veiligheidsmarge voor de menselijke gezondheid bij het gebruik van deze stof voldoende is, op voorwaarde dat dit ingrediënt uitsluitend als conserveermiddel en in geringe concentraties wordt gebruikt en dat de duur van het contact met de huid wordt beperkt;

Overwegende dat op grond van het meest recente wetenschappelijke en technische onderzoek het gebruik van octylmethoxycinnamaat als ultravioletfilter in cosmetische producten kan worden toegelaten;

Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de richtlijnen tot opheffing van de technische handelsbelemmeringen in de sector cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 76/768/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om met ingang van 1 juli 1998 voor de in de bijlage opgenomen stoffen te beletten dat de in de Gemeenschap gevestigde fabrikanten en importeurs producten op de markt brengen die niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen.

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te beletten dat de in lid 1 bedoelde producten die de in de bijlage opgenomen stoffen bevatten, na 30 juni 1999 aan de eindgebruiker worden verkocht of overgedragen.

Artikel 3

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 juni 1998 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van alle bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 juli 1997.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 262 van 27. 9. 1976, blz. 169.

(2) PB nr. L 16 van 18. 1. 1997, blz. 85.

BIJLAGE

De bijlagen bij Richtlijn 76/768/EEG worden als volgt gewijzigd:

1. In bijlage II:

wordt het volgende nummer toegevoegd:

"420. Ruw en geraffineerd koolteer",

en wordt het volgende nummer geschrapt

"415. Diisobutyl-fenoxy-ethoxy-ethyldimethylbenzylammoniumchloride (benzethoniumchloride)".

2. In bijlage VI,

a) eerste deel, wordt het volgende rangnummer toegevoegd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) tweede deel, wordt voor de rangnummers 16, 21 en 29 de datum "30. 6. 1997" vervangen door "30. 6. 1998".

3. In bijlage VII,

a) eerste deel, wordt het volgende rangnummer toegevoegd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b) tweede deel, wordt rangnummer 13 geschrapt en wordt voor de rangnummers 2, 5, 6, 12, 17, 25, 26, 29 en 32 de datum "30. 6. 1997" vervangen door "30. 6. 1998".