31997F0719(02)

Akte van de Raad van 19 juni 1997 tot vaststelling van het tweede protocol bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad Nr. C 221 van 19/07/1997 blz. 0011 - 0011


AKTE VAN DE RAAD van 19 juni 1997 tot vaststelling van het tweede protocol bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (97/C 221/02)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonderheid op artikel K.3, lid 2, onder c),

Overwegende dat de lidstaten, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie, de bestrijding van criminaliteit die de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen schaadt, als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang beschouwen, die onder de bij titel VI van het Verdrag ingestelde samenwerking valt;

Overwegende dat de Raad bij akte van 26 juli 1995 (1) een eerste overeenkomst heeft vastgesteld, namelijk de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, die in het bijzonder is bedoeld ter bestrijding van fraude waardoor die belangen worden geschaad;

Overwegende dat de Raad bij akte van 27 september 1996 (2) in een tweede fase een protocol bij die overeenkomst heeft vastgesteld, in het bijzonder gericht op de bestrijding van daden van corruptie waarbij nationale en communautaire ambtenaren betrokken zijn en waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden of kunnen worden geschaad;

Overwegende dat de overeenkomst verdere aanvulling behoeft met een tweede protocol, betreffende in het bijzonder de aansprakelijkheid van rechtspersonen, confiscatie, witwassen van geld en samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen en de bescherming van daarmee verband houdende persoonsgegevens,

BESLUIT dat het tweede protocol, waarvan de tekst in bijlage dezes heden door de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Unie wordt ondertekend, wordt vastgesteld,

BEVEELT de lidstaten AAN dit protocol overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke voorschriften aan te nemen.

Gedaan te Luxemburg, 19 juni 1997.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. DE BOER

(1) PB nr. C 316 van 27. 11. 1995, blz. 48.

(2) PB nr. C 313 van 23. 10. 1996, blz. 1.