31997E0193

97/193/GBVB: Gemeenschappelijk Standpunt van 17 maart 1997 vastgesteld door de Raad op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake beperkende maatregelen tegen personen die tijdens de incidenten te Mostar op 10 februari 1997 geweld hebben gepleegd

Publicatieblad Nr. L 081 van 21/03/1997 blz. 0001 - 0002


GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT van 17 maart 1997 vastgesteld door de Raad op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake beperkende maatregelen tegen personen die tijdens de incidenten te Mostar op 10 februari 1997 geweld hebben gepleegd (97/193/GBVB)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonderheid op artikel J.2,

Overwegende dat de Europese Unie een beleid nastreeft van verzoening en samenwerking tussen de gemeenschappen van Mostar en van versterking van de Federatie;

Overwegende dat de Raad van oordeel is dat de incidenten die zich op 10 februari 1997 in Mostar hebben voorgedaan, de tenuitvoerlegging van dit beleid in het gedrang brengen;

Overwegende dat de Raad het in dit verband passend acht rekening te houden met de door de Dienst van de Hoge Vertegenwoordiger in Sarajevo gedane aanbevelingen, volgens welke het aan diegenen die zijn geïdentificeerd als de plegers van gewelddaden tijdens voornoemde incidenten, moet worden verboden naar Europa of overzee te reizen,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VASTGESTELD:

1. De in de bijlage genoemde personen worden gesignaleerd ter fine van weigering van toegang tot het grondgebied van de lidstaten. Deze lijst wordt aangepast om rekening te houden met het resultaat van verdere onderzoeken en gerechtelijke procedures.

2. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om met ingang van de datum van vaststelling van dit gemeenschappelijk standpunt de in punt 1 bedoelde bepalingen ten uitvoer te leggen.

3. Dit gemeenschappelijk standpunt wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad.

Gedaan te Brussel, 17 maart 1997.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. ZALM

BIJLAGE

LIJST VAN DE IN PUNT 1 BEDOELDE PERSONEN

HRKAC Ivan

PLANINIC Zeljko

PERIC Bozo