31996Y0919(15)

Conclusies van de Raad van 30 november 1994 betreffende de organisatie en ontwikkeling van het Centrum voor informatie, beraad en gegevensuitwisseling inzake grensoverschrijding en immigratie (CIBGGI)

Publicatieblad Nr. C 274 van 19/09/1996 blz. 0050 - 0051


BIJLAGE III.7

CONCLUSIES VAN DE RAAD van 30 november 1994 betreffende de organisatie en ontwikkeling van het Centrum voor informatie, beraad en gegevensuitwisseling inzake grensoverschrijding en immigratie (CIBGGI)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HERINNERT aan het besluit dat de met immigratiezaken belaste Ministers op 30 november en 1 december 1992 hebben genomen tot oprichting van een Centrum voor informatie, beraad en gegevensuitwisseling inzake grensoverschrijding en immigratie (CIBGGI) en neemt er akte van dat in het prioritair werkprogramma voor 1994 op het gebied van "Justitie en Binnenlandse Zaken" dat de Raad in november 1993 heeft aangenomen, aan het CIBGGI werd gevraagd om zijn werkzaamheden voort te zetten;

LEGT DE NADRUK op het dringende probleem van de illegale immigratie en het ongeoorloofd verblijf van onderdanen van derde landen in de Lid-Staten en is van oordeel dat de illegale immigratie slechts door middel van een gecooerdineerd gezamenlijk optreden van de Lid-Staten stopgezet of verminderd kan worden;

ONDERSTREEPT de noodzaak voor alle Lid-Staten van de Unie om de criminele organisaties die zich met mensensmokkel bezighouden, te bestrijden en het hen onmogelijk te maken op grote schaal illegale immigratie op te zetten of te ondersteunen;

BESLUIT, overwegende dat voor een intensievere samenwerking tussen de Lid-Staten een betere uitwisseling van informatie en een uniforme beoordeling van de situatie vereist zijn teneinde de cooerdinatie op het gebied van de illegale immigratie en verwijdering op Unie-schaal te verbeteren, dat het CIBGGI, als volgende stap, op de volgende wijze geleidelijk moet worden ontwikkeld:

1. Het CIBGGI zal als instrument voor de Lid-Staten dienen om legale immigratie doeltreffend te bestuderen, illegale immigratie en ongeoorloofd verblijf doeltreffend te voorkomen, mensensmokkel effectief te bestrijden, valse documenten beter te herkennen en de aanpak van verwijdering organisatorisch te verbeteren.

2. Het CIBGGI zal bijeenkomen op geregelde basis en zal bestaan uit deskundige vertegenwoordigers van de Lid-Staten (Permanente Conferentie), met logistieke ondersteuning van het Secretariaat-generaal van de Raad.

3. Onverminderd de andere in het ministeriƫle besluit van 30 november en 1 december 1992 opgenomen taken, heeft het CIBGGI in het bijzonder tot taak:

3.1 informatie over

a) legale immigratie,

b) illegale immigratie en ongeoorloofd verblijf,

c) gevallen van mensensmokkel,

d) gebruik van valse of vervalste reisdocumenten,

e) maatregelen van de bevoegde autoriteiten

door middel van standaardformulieren statistisch te registreren en op basis daarvan op gezette tijden relevante situatierapporten op te stellen waarin trends, ontwikkelingen en veranderingen worden aangegeven;

3.2. de verzamelde gegevens te analyseren, daaruit conclusies te trekken en zo nodig advies uit te brengen;

3.3. informatie over verwijdering uit te wisselen, met name over landen van bestemming, luchthavens van vertrek of aankomst, vervoersondernemingen, vliegroutes, tarieven, boekingsmogelijkheden, vervoersvoorwaarden, noodzakelijke begeleiding, chartermogelijkheden, alsmede over problemen bij het verstrekken van terugreisdocumenten.

Het CIBGGI brengt jaarlijks verslag uit aan de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken), en legt deze op verzoek nadere verslagen voor.

Persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt, en in het bijzonder niet aan of door het CIBGGI worden doorgegeven.

Het CIBBGI is niet bevoegd opdrachten te geven aan autoriteiten van de Lid-Staten.

De werkzaamheden van het CIBGGI laten andere regelingen voor nauwere samenwerking tussen de Lid-Staten onverlet.

4. Het CIBGGI komt op gezette tijden, of wanneer daartoe aanleiding bestaat, als de in punt 2 gedefinieerde Permanente Conferentie bijeen; als algemene regel moet dit eenmaal per maand zijn. Zo mogelijk dienen de op voorhand degelijk voorbereide besprekingen te handelen over een bijzonder thema van gemeenschappelijk belang teneinde een doeltreffende uitwisseling van informatie mogelijk te maken.

De bevoegde Raadsinstanties bepalen waar de zwaartepunten van de lopende werkzaamheden van het CIBGGI liggen in het kader van de taken die er krachtens punt 3 aan zijn toegewezen.

De logistieke eenheid bij het Secretariaat-generaal van de Raad verstrekt het CIBGGI de nodige administratieve en organisatorische ondersteuning en werkt mee aan de inhoudelijke voorbereiding en de follow-up van de vergaderingen van het CIBGGI. Het Secretariaat-generaal van de Raad zorgt met inachtneming van de begrotingsbeperkingen voor een adequate personeelsbezetting en materiƫle uitrusting van het CIBGGI.

5. De Raad neemt er voorts akte van dat de nationale centrale instanties van de betrokken Lid-Staten, tussen de vergaderingen van het CIBGGI als de in punt 2 gedefinieerde Permanente Conferentie, op multilateraal of bilateraal niveau rechtstreeks informatie zullen uitwisselen in gevallen die onmiddellijk optreden vergen. De uitwisseling van informatie zal zoveel mogelijk plaatsvinden door middel van standaardformulieren of, afhankelijk van de gebeurtenissen, volgens een overeengekomen schema.

De door de nationale centrale instanties gemaakte kosten, inclusief die voor de communicatie met de andere nationale centrale instanties, komen voor rekening van de betrokken Lid-Staten.

6. De Raad denkt dat het CIBGGI met ingang van 1 januari 1995 met de uitvoering van de in deze conclusies omschreven taken kan beginnen.