31996R2469

Verordening (EG) nr. 2469/96 van de Raad van 16 december 1996 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3911/92 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen

Publicatieblad Nr. L 335 van 24/12/1996 blz. 0009 - 0009


VERORDENING (EG) Nr. 2469/96 VAN DE RAAD van 16 december 1996 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3911/92 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat in overeenstemming met de verschillende kunsttradities binnen de Gemeenschap aquarellen, gouaches en pasteltekeningen hetzij als schilderijen, hetzij als tekeningen worden beschouwd; dat categorie 4 van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3911/92 (4) tekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen, en categorie 3 afbeeldingen en schilderijen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen, omvat; dat de op deze twee categorieën toepasselijke waardedrempels verschillend zijn; dat deze situatie binnen de interne markt zou kunnen leiden tot ernstige verschillen in de behandeling van aquarellen, gouaches en pasteltekeningen naar gelang van de Lid-staat waar zij zich bevinden; dat het voor de toepassing van de verordening nodig is dat in de gehele Gemeenschap dezelfde waardedrempels worden toegepast en dus moet worden bepaald in welke categorie zij dienen te worden ondergebracht;

Overwegende dat, zoals blijkt uit de ervaring, het door aquarellen, gouaches en pasteltekeningen gehaalde prijsniveau doorgaans hoger ligt dan dat van tekeningen en veel lager dan dat van olieverf- en temperaschilderijen; dat het derhalve aangewezen is aquarellen, gouaches en pasteltekeningen onder te brengen in een nieuwe categorie met een waardedrempel van 30 000 ecu, teneinde te garanderen dat voor de werken van grote betekenis een uitvoervergunning nodig is maar de voor de afgifte van die vergunningen bevoegde instanties toch niet met onnodige administratieve werkzaamheden worden belast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3911/92 wordt als volgt gewijzigd:

1. onder A:

a) wordt punt 3 vervangen door:

"3. Afbeeldingen en schilderijen die niet tot categorie 3 A of 4 behoren en geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen (1)";

b) wordt het volgende punt ingevoegd:

"3 A. Aquarellen, gouaches en pasteltekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond (1)";

c) wordt punt 4 vervangen door:

"4. Mozaïeken, ongeacht van welke materialen, die geheel met de hand zijn vervaardigd en niet tot categorie 1 of 2 behoren, en tekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen (1)";

2. onder B:

wordt de volgende categorie ingevoegd:

"30 000

- 3 A (Aquarellen, gouaches en pasteltekeningen)".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing zes maanden na de datum van haar bekendmaking.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 december 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

D. HIGGINS

(1) PB nr. C 6 van 11. 1. 1996, blz. 14.

(2) PB nr. C 166 van 10. 6. 1996, blz. 39.

(3) PB nr. C 97 van 1. 4. 1996, blz. 28.

(4) PB nr. L 395 van 31. 12. 1992, blz. 1.