31996R1371

Verordening (EG) nr. 1371/96 van de Commissie van 16 juli 1996 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van het tariefcontingent voor het derde kwartaal van 1996 (tweede periode)

Publicatieblad Nr. L 178 van 17/07/1996 blz. 0002 - 0003


VERORDENING (EG) Nr. 1371/96 VAN DE COMMISSIE van 16 juli 1996 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van het tariefcontingent voor het derde kwartaal van 1996 (tweede periode)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1442/93 van de Commissie van 10 juni 1993 houdende bepalingen ter toepassing van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 875/96 (4), en met name op artikel 9, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 478/95 van de Commissie van 1 maart 1995 tot vaststelling van aanvullende bepalingen voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad betreffende de regeling inzake het tariefcontingent voor de invoer van bananen in de Gemeenschap en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1442/93 (5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 702/95 (6), en met name op artikel 4, lid 3,

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1111/96 van de Commissie van 20 juni 1996 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van het tariefcontingent, voor het derde kwartaal van 1996, en de indiening van nieuwe aanvragen (7), de hoeveelheden zijn vastgesteld waarvoor in het derde kwartaal van 1996 nog aanvragen voor invoercertificaten kunnen worden ingediend in het kader van het tariefcontingent; dat op grond van artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 478/95 de Commissie onverwijld bepaalt voor welke hoeveelheden certificaten voor de betrokken oorsprong kunnen worden afgegeven;

Overwegende dat in artikel 9, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1442/93 bepaald is dat, indien voor een bepaald kwartaal en voor een bepaalde oorsprong, in het geval van een land of een groep landen vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 478/95, de hoeveelheden waarvoor door een of meer categorieën marktdeelnemers invoercertificaten zijn ingediend, de beschikbare hoeveelheden aanzienlijk overtreffen, een op alle aanvragen toe te passen verminderingspercentage wordt vastgesteld; dat deze vermindering evenwel niet wordt toegepast voor aanvragen voor certificaten van categorie C en evenmin voor aanvragen voor certificaten van de categorieën A en B die betrekking hebben op een hoeveelheid van niet meer dan 150 ton, voor zover voor een bepaalde oorsprong de totale hoeveelheid waarvoor dergelijke aanvragen zijn ingediend, niet groter is dan 15 % van de totale gevraagde hoeveelheid;

Overwegende dat de voor bananen van oorsprong uit Colombia (categorie B) en Venezuela gevraagde hoeveelheden de nog beschikbare hoeveelheid overtreffen, zodat een verminderingscoëfficiënt moet worden toegepast; dat invoercertificaten afgegeven moeten worden voor de hoeveelheid die in alle overige nieuwe aanvragen vermeld is;

Overwegende dat deze verordening onverwijld in werking moet treden om de certificaten zo snel mogelijk te kunnen afgeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de nieuwe aanvragen als bedoeld in artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 478/95, worden voor het derde kwartaal van 1996 in het kader van het tariefcontingent voor bananen invoercertificaten afgegeven voor:

1. de in de aanvraag vermelde hoeveelheid:

a) met dien verstande dat voor de oorsprong Colombia voor aanvragen voor certificaten van categorie B een verminderingscoëfficiënt wordt toegepast van 0,6673 behalve voor aanvragen voor niet meer dan 150 ton;

b) met dien verstande dat voor de oorsprong Venezuela voor aanvragen voor certificaten van de categorieën A en B een verminderingscoëfficiënt wordt toegepast van 0,7423 behalve voor aanvragen voor niet meer dan 150 ton;

2. de in de aanvraag vermelde hoeveelheid, wanneer de aanvraag geldt voor een ander land van oorsprong dan bedoeld onder punt 1;

3. de in de aanvraag vermelde hoeveelheid, voor aanvragen voor "categorie C".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 juli 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.

(3) PB nr. L 142 van 12. 6. 1993, blz. 6.

(4) PB nr. L 118 van 15. 5. 1996, blz. 14.

(5) PB nr. L 49 van 4. 3. 1995, blz. 13.

(6) PB nr. L 71 van 31. 3. 1995, blz. 84.

(7) PB nr. L 148 van 20. 6. 1996, blz. 22.