31996R1315

Verordening (EG) nr. 1315/96 van de Commissie van 8 juli 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/95 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de toepassing van de uitvoerrestituties voor de sector melk en zuivelprodukten

Publicatieblad Nr. L 170 van 09/07/1996 blz. 0020 - 0020


VERORDENING (EG) Nr. 1315/96 VAN DE COMMISSIE van 8 juli 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/95 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de toepassing van de uitvoerrestituties voor de sector melk en zuivelprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2931/95 van de Commissie (2), en met name op artikel 17, lid 14,

Overwegende dat in artikel 2 bis van Verordening (EG) nr. 1466/95 van de Commissie van 27 juni 1995 tot vaststelling van de specifieke bepalingen inzake de toepassing van de uitvoerrestituties voor de sector melk en zuivelprodukten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1112/96 (4), is bepaald beneden welke minimumprijs geen uitvoerrestitutie voor kaas wordt toegekend; dat die prijs, geïntroduceerd in Verordening (EG) nr. 1466/95 door Verordening (EG) nr. 823/96 van de Commissie (5), hoger is dan de vroegere bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 823/96, vastgestelde, die gold voor alle kaassoorten; dat die maatregel is genomen om het aantal certificaataanvragen te beperken en zodoende de hoeveelheden kaas die, op grond van de Overeenkomsten in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde, met toekenning van een restitutie mogen worden uitgevoerd, niet te overschrijden; dat sedertdien uit de analyse van de verschillende externe markten is gebleken dat voor uit koemelk vervaardigde Fetakaas, dit doel gezien de prijsverschillen voor die kaas, beter kan worden bereikt door rechtstreekse controle op de hoeveelheid waarvoor certificaten worden afgegeven, zodat erop kan worden toegezien dat de hoeveelheid waarvoor in de periode van 1 juli tot en met 30 juni certificaten worden afgegeven, beneden de hoeveelheid blijft waarvoor in de voorafgaande overeenkomstige periode certificaten zijn afgegeven; dat het derhalve dienstig is de minimumprijs niet toe te passen voor uit koemelk vervaardigde Fetakaas;

Overwegende dat in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1466/95 het bedrag van de zekerheid voor uitvoercertificaten voor bepaalde zuivelprodukten is vastgesteld; dat, voor een goed beheer van de regeling inzake de uitvoerrestituties, en om met name voor magere-melkpoeder het risico van speculatieve aanvragen en verstoring van de regeling te verminderen en een nauwkeuriger beheer inzake de afgifte van certificaten mogelijk te maken, de zekerheid voor dat produkt moet worden verhoogd;

Overwegende dat het Comit├ę van beheer voor melk en zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1466/95 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 2 bis wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Het bepaalde in de eerste alinea is evenwel niet van toepassing voor kaas van code 0406 90 33 919.".

2. Artikel 7, lid 1, punt b), wordt vervangen door:

"b) 15 % van het restitutiebedrag voor produkten van GN-code 0402 10;".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 307 van 20. 12. 1995, blz. 10.

(3) PB nr. L 144 van 28. 6. 1995, blz. 22.

(4) PB nr. L 148 van 21. 6. 1996, blz. 24.

(5) PB nr. L 111 van 4. 5. 1996, blz. 9.

(6) PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1.