31996R1216

Verordening (EG) nr. 1216/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 904/90 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde produkten van de sector varkensvlees, van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten), of uit de landen en gebieden overzee (LGO), met het oog op de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst inzake de landbouw in het kader van de Uruguay-Ronde

Publicatieblad Nr. L 161 van 29/06/1996 blz. 0049 - 0049


VERORDENING (EG) Nr. 1216/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 904/90 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde produkten van de sector varkensvlees, van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten), of uit de landen en gebieden overzee (LGO), met het oog op de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst inzake de landbouw in het kader van de Uruguay-Ronde

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3290/94 van de Raad van 22 december 1994 inzake de aanpassingen en de overgangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde (1), en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende dat, gezien de invoerregeling in de sector varkensvlees die resulteert uit de Overeenkomst inzake de landbouw in het kader van de Uruguay-Ronde, overgangsmaatregelen nodig zijn om de preferentiële concessies in de vorm van een vrijstelling van de invoerheffing op bepaalde produkten van varkensvlees uit de ACS-Staten of uit de LGO, aan te passen;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 904/90 van de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1592/95 (3), de uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld met betrekking tot de contingenten varkensvlees voor de invoer met preferentiële verlaging van de heffing; dat, aangezien de heffingen met ingang van 1 juli 1995 door douanerechten zijn vervangen, deze bepalingen bij wijze van overgangsmaatregel zijn aangepast;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1193/96 van de Raad van 26 juni 1996 houdende verlenging van de periode waarin overgangsmaatregelen kunnen worden genomen in de landbouwsector voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde (4) de periode waarin overgangsmaatregelen kunnen worden genomen is verlengd tot en met 30 juni 1997; dat de geldigheidsduur van de aanpassingen voor de duur van deze periode moet worden verlengd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In verordening (EEG) nr. 904/90 wordt het woord "heffing" overal vervangen door "douanerecht".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 juni 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.

(2) PB nr. L 93 van 10. 4. 1990, blz. 23.

(3) PB nr. L 150 van 1. 7. 1995, blz. 93.

(4) Zie bladzijde 1 van dit Publikatieblad.