31996R0753

Verordening (EG) nr. 753/96 van de Raad van 22 april 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3906/89 met het oog op uitbreiding van de economische hulp tot Bosnië-Herzegovina

Publicatieblad Nr. L 103 van 26/04/1996 blz. 0005 - 0005


VERORDENING (EG) Nr. 753/96 VAN DE RAAD van 22 april 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3906/89 met het oog op uitbreiding van de economische hulp tot Bosnië-Herzegovina

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3906/89 (2) voorziet in economische hulpmaatregelen ter ondersteuning van het proces van economische en sociale hervormingen in bepaalde landen van Midden- en Oost-Europa;

Overwegende dat in de bijlage van genoemde verordening de landen worden genoemd die voor deze hulp in aanmerking komen;

Overwegende dat gezien de door Bosnië-Herzegovina op 14 december 1995 te Parijs ondertekende vredesovereenkomst, dit land in de lijst van begunstigde landen moet worden opgenomen, opdat het kan deelnemen aan de hulpregeling van genoemde verordening;

Overwegende dat voortaan kan worden aangenomen dat aan de voorwaarden voor de opname van Bosnië-Herzegovina in de lijst van begunstigde landen is voldaan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de lijst van de bijlage van Verordening (EEG) nr. 3906/89 wordt het volgende land ingevoegd: "Bosnië-Herzegovina".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 22 april 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

S. AGNELLI

(1) PB nr. C 96 van 1. 4. 1996.

(2) PB nr. L 375 van 23. 12. 1989, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 463/96 (PB nr. L 65 van 15. 3. 1996, blz. 3).