31996L0030

Richtlijn 96/30/EG van de Raad van 13 mei 1996 tot wijziging van Richtlijn 94/80/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een Lid-Staat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten

Publicatieblad Nr. L 122 van 22/05/1996 blz. 0014 - 0014


RICHTLIJN 96/30/EG VAN DE RAAD van 13 mei 1996 tot wijziging van Richtlijn 94/80/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een Lid-Staat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 8 B, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende dat in de bijlage bij Richtlijn 94/80/EG van de Raad van 19 december 1994 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een Lid-Staat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten (3) de primaire lokale lichamen in elke Lid-Staat worden opgesomd;

Overwegende dat, ingevolge de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, de bijlage bij Richtlijn 94/80/EG dient te worden aangevuld met de vermelding van de primaire lokale lichamen in deze drie landen;

Overwegende dat Richtlijn 94/80/EG volgens de Toetredingsakte toepasselijk is op de Åland-eilanden, waar Finse onderdanen die niet het regionale burgerschap aldaar genieten en onderdanen van andere Lid-Staten van de Unie onderworpen zijn aan dezelfde voorwaarden inzake verblijfsperiode, voor de uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan de bijlage bij Richtlijn 94/80/EG wordt toegevoegd:

"In Oostenrijk:

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien;

In Finland:

kunta, kommun, kommun på Åland;

In Zweden:

kommuner, landsting.".

Artikel 2

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 13 mei 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

S. AGNELLI

(1) PB nr. C 65 van 4. 3. 1996, blz. 201.

(2) Advies uitgebracht op 29 februari 1996 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) PB nr. L 368 van 30. 12. 1994, blz. 38.