31996F1023(01)

Akte van de Raad van 27 september 1996 tot vaststelling van een protocol bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad Nr. C 313 van 23/10/1996 blz. 0001 - 0001


AKTE VAN DE RAAD van 27 september 1996 tot vaststelling van een protocol bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (96/C 313/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonderheid op artikel K.3, lid 2, onder c),

Overwegende dat de Lid-Staten, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie, de strijd tegen criminaliteit waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad, als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang beschouwen, die onder de bij titel VI van het Verdrag ingestelde samenwerking valt;

Overwegende dat de Raad bij akte van 26 juli 1995 een eerste conventioneel instrument heeft vastgesteld, namelijk de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, dat in het bijzonder bedoeld is ter bestrijding van fraude waardoor die belangen worden geschaad;

Overwegende dat het noodzakelijk is ten vervolge op die Overeenkomst een aanvullend protocol vast te stellen, in het bijzonder ter bestrijding van corruptie waarbij zowel nationale als Europese ambtenaren betrokken kunnen zijn en waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden of kunnen worden geschaad,

BESLUIT dat het protocol, waarvan de tekst in bijlage dezes heden door de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten van de Unie ondertekend wordt, wordt vastgesteld,

BEVEELT de Lid-Staten AAN dit protocol overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke voorschriften aan te nemen.

Gedaan te Brussel, 27 september 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. LOWRY