31996D0716

96/716/EG: Beschikking van de Commissie van 29 november 1996 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor analyses en tests inzake melk en produkten op basis van melk (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parijs, Frankrijk) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 327 van 18/12/1996 blz. 0038 - 0039


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 november 1996 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor analyses en tests inzake melk en produkten op basis van melk (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parijs, Frankrijk) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (96/716/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/EG (2), en met name op artikel 28, lid 2,

Overwegende dat in bijlage D, hoofdstuk I, bij Richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en produkten op basis van melk (3), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, het Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parijs, Frankrijk, is aangewezen als communautair referentielaboratorium voor analyses en tests inzake melk en produkten op basis van melk;

Overwegende dat alle door het laboratorium te vervullen functies en taken zijn vastgesteld in bijlage D, hoofdstuk II, bij die richtlijn; dat de steun van de Gemeenschap wordt verleend op voorwaarde dat deze functies en taken worden vervuld;

Overwegende dat de Gemeenschap aan het communautair referentielaboratorium financiële steun moet verlenen als bijdrage voor het vervullen van de in de richtlijn vermelde functies en taken;

Overwegende dat de steun van de Gemeenschap om budgettaire redenen voor een periode van één jaar moet worden verleend;

Overwegende dat, met name voor controledoeleinden, de artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (5), van toepassing moeten zijn;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Gemeenschap verleent aan Frankrijk financiële steun voor de in bijlage D, hoofdstuk II, bij Richtlijn 92/46/EEG bedoelde functies en taken die moeten worden vervuld door het communautair referentielaboratorium voor analyses en tests inzake melk en produkten op basis van melk.

Artikel 2

Het Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parijs, Frankrijk, vervult de in artikel 1 bedoelde functies en taken.

Artikel 3

De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste 100 000 ecu voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1997.

Artikel 4

De financiële steun van de Gemeenschap wordt als volgt betaald:

- 70 % als voorschot, wanneer Frankrijk daarom verzoekt;

- het saldo na overlegging van de bewijsstukken door Frankrijk. Deze bewijsstukken moeten vóór 1 maart 1998 worden overgelegd.

Artikel 5

De artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 29 november 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 29 november 1996 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van het communautair referentielaboratorium voor analyses en tests inzake melk en produkten op basis van melk (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parijs, Frankrijk) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (96/716/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/EG (2), en met name op artikel 28, lid 2,

Overwegende dat in bijlage D, hoofdstuk I, bij Richtlijn 92/46/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van rauwe melk, warmtebehandelde melk en produkten op basis van melk (3), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, het Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parijs, Frankrijk, is aangewezen als communautair referentielaboratorium voor analyses en tests inzake melk en produkten op basis van melk;

Overwegende dat alle door het laboratorium te vervullen functies en taken zijn vastgesteld in bijlage D, hoofdstuk II, bij die richtlijn; dat de steun van de Gemeenschap wordt verleend op voorwaarde dat deze functies en taken worden vervuld;

Overwegende dat de Gemeenschap aan het communautair referentielaboratorium financiële steun moet verlenen als bijdrage voor het vervullen van de in de richtlijn vermelde functies en taken;

Overwegende dat de steun van de Gemeenschap om budgettaire redenen voor een periode van één jaar moet worden verleend;

Overwegende dat, met name voor controledoeleinden, de artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (5), van toepassing moeten zijn;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Gemeenschap verleent aan Frankrijk financiële steun voor de in bijlage D, hoofdstuk II, bij Richtlijn 92/46/EEG bedoelde functies en taken die moeten worden vervuld door het communautair referentielaboratorium voor analyses en tests inzake melk en produkten op basis van melk.

Artikel 2

Het Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Parijs, Frankrijk, vervult de in artikel 1 bedoelde functies en taken.

Artikel 3

De financiële steun van de Gemeenschap bedraagt ten hoogste 100 000 ecu voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1997.

Artikel 4

De financiële steun van de Gemeenschap wordt als volgt betaald:

- 70 % als voorschot, wanneer Frankrijk daarom verzoekt;

- het saldo na overlegging van de bewijsstukken door Frankrijk. Deze bewijsstukken moeten vóór 1 maart 1998 worden overgelegd.

Artikel 5

De artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 29 november 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie