31996D0374

96/374/EG, EGKS, Euratom: Besluit van de Commissie van 7 juni 1996 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 juni 1995 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in derde landen

Publicatieblad Nr. L 146 van 20/06/1996 blz. 0056 - 0057


BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 7 juni 1996 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 juni 1995 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in derde landen (96/374/Euratom, EGKS, EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2963/95 (2), inzonderheid op artikel 13, tweede alinea, van bijlage X,

Overwegende dat bij Verordening (Euratom, EGKS, EG) nr. 578/96 van de Raad (3), overeenkomstig artikel 13, eerste alinea, van bijlage X bij het Statuut, de aanpassingscoëfficiënten zijn vastgesteld die met ingang van 1 januari 1995 van toepassing zijn op de bezoldigingen die in de valuta van het land van tewerkstelling worden uitbetaald aan ambtenaren die in derde landen zijn tewerkgesteld;

Overwegende dat de Commissie in de voorbije maanden diverse wijzigingen van deze aanpassingscoëfficiënten (4) heeft doorgevoerd overeenkomstig artikel 13, tweede alinea, van bijlage X van het Statuut;

Overwegende dat met ingang van 1 juni 1995 bepaalde van deze aanpassingscoëfficiënten dienen te worden gewijzigd daar uit statistische gegevens waarover de Commissie beschikt, is gebleken dat de variatie van de kosten van levensonderhoud, die aan de hand van de aanpassingscoëfficiënten en de desbetreffende wisselkoers wordt gemeten, voor bepaalde derde landen sedert de laatste vaststelling of wijziging meer dan 5 % bedraagt,

BESLUIT:

Enig artikel

Met ingang van 1 juni 1995 worden de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren die in derde landen zijn tewerkgesteld en die in de valuta van het land van tewerkstelling worden uitbetaald, gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

De voor de berekening van deze bezoldigingen toegepaste wisselkoersen zijn die welke worden gebruikt voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor de maand die voorafgaat aan de in de eerste alinea bedoelde datum.

Gedaan te Brussel, 7 juni 1996.

Voor de Commissie

Hans VAN DEN BROEK

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 1.

(2) PB nr. L 310 van 22. 12. 1995, blz. 1.

(3) PB nr. L 83 van 2. 4. 1996, blz. 4.

(4) PB nr. L 126 van 24. 5. 1996, blz. 54 t/m 63.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>