31996D0279

96/279/EG: Beschikking van de Commissie van 26 februari 1996 tot wijziging van Beschikking 79/542/EEG van de Raad en van de Beschikkingen 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG en 93/197/EEG (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 107 van 30/04/1996 blz. 0001 - 0003


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 26 februari 1996 tot wijziging van Beschikking 79/542/EEG van de Raad en van de Beschikkingen 92/260/EEG, 93/195/EEG, 93/196/EEG en 93/197/EEG (Voor de EER relevante tekst) (96/279/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op de artikelen 12, 13, 14, 15, 16 en 18 en op artikel 19, onder i) en ii),

Overwegende dat bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad (2), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/132/EG van de Commissie (3), een lijst is vastgesteld van derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer van onder meer paardachtigen toestaan;

Overwegende dat bij Beschikking 92/160/EEG van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 95/536/EG (5), sommige derde landen zijn geregionaliseerd ten aanzien van de invoer van paardachtigen;

Overwegende dat de veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor tijdelijke toelating van geregistreerde paarden, voor de invoer van voor de slacht bestemde paardachtigen en voor de invoer van geregistreerde paardachtigen en van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen zijn vastgesteld bij respectievelijk Beschikking 92/260/EEG van de Commissie (6), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/81/EG (7), en de Beschikkingen 93/196/EEG (8) en 93/197/EEG (9) van de Commissie, beide laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/82/EG (10), en dat de veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden zijn vastgesteld bij Beschikking 93/195/EEG van de Commissie (11), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 95/323/EG (12);

Overwegende dat met wijzigingen in de gezondheidstoestand in derde landen rekening is gehouden door wijziging van de genoemde beschikkingen; dat evenwel is gebleken dat deze wijzigingen soms onvolledig waren en dat er omissies zijn geweest, zodat deze situatie moet worden verholpen en de bedoelde beschikkingen dienovereenkomstig moeten worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Artikel 1, lid 3, onder c), van Beschikking 79/542/EEG wordt geschrapt.

Artikel 2

Beschikking 92/260/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. in bijlage I wordt de lijst van de landen van groep B vervangen door:

"Australië, Bulgarije, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Cyprus, Republiek Tsjechië, Estland, Kroatië, Hongarije, Litouwen, Letland, Fyrom (voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië), Nieuw-Zeeland, Polen, Roemenië, Rusland (1), Slovenië, Republiek Slowakije, Oekraïne";

2. in bijlage I wordt de lijst van de landen van groep D vervangen door:

"Argentinië, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazilië (1), Chili, Cuba, Jamaica, Mexico, Paraguay, Uruguay";

3. in bijlage II wordt de titel van certificaat B vervangen door:

"GEZONDHEIDSCERTIFICAAT

voor tijdelijke toelating (minder dan 90 dagen) tot het grondgebied van de Gemeenschap van geregistreerde paarden uit Australië, Bulgarije, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Cyprus, Republiek Tsjechië, Estland, Kroatië, Hongarije, Litouwen, Letland, Fyrom (voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië), Nieuw-Zeeland, Polen, Roemenië, Rusland (1), Slovenië, Republiek Slowakije, Oekraïne";

4. in bijlage II wordt hoofdstuk III, punt d), derde streepje, van de certificaten A, B, C, D en E vervangen door:

"- Australië, Bulgarije, Wit-Rusland, Canada, Zwitserland, Cyprus, Republiek Tsjechië, Estland, Groenland, Hong-Kong, Kroatië, Hongarije, IJsland, Japan, Litouwen, Letland, Fyrom (voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië), Macao, Maleisië (schiereiland), Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Polen, Roemenië, Rusland (1), Singapore, Slovenië, Republiek Slowakije, Oekraïne, Verenigde Staten van Amerika".

Artikel 3

Beschikking 93/195/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. in bijlage I wordt de lijst van de landen van groep A vervangen door:

"Zwitserland, Groenland, IJsland";

2. in bijlage I wordt de lijst van de landen van groep B vervangen door:

"Australië, Bulgarije, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Cyprus, Republiek Tsjechië, Estland, Kroatië, Hongarije, Litouwen, Letland, Fyrom (voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië), Nieuw-Zeeland, Polen, Roemenië, Rusland (1), Slovenië, Republiek Slowakije, Oekraïne";

3. in bijlage II wordt de lijst van de landen van groep A in de titel van het gezondheidscertificaat vervangen door:

"Zwitserland, Groenland, IJsland";

4. in bijlage II wordt de lijst van de landen van groep B in de titel van het gezondheidscertificaat vervangen door:

"Australië, Bulgarije, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Cyprus, Republiek Tsjechië, Estland, Kroatië, Hongarije, Litouwen, Letland, Fyrom (voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië), Nieuw-Zeeland, Polen, Roemenië, Rusland (1), Slovenië, Republiek Slowakije, Oekraïne".

Artikel 4

Beschikking 93/196/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. in bijlage I wordt de landenlijst in voetnoot 5 vervangen door:

"Australië, Canada, Zwitserland, Groenland, IJsland, Nieuw-Zeeland en Verenigde Staten van Amerika";

2. in bijlage II wordt de lijst van de landen van groep A in voetnoot 3 vervangen door:

"Zwitserland, Groenland en IJsland";

3. in bijlage II wordt de lijst van de landen van groep B in voetnoot 3 vervangen door:

"Australië, Bulgarije, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Cyprus, Republiek Tsjechië, Estland, Kroatië, Hongarije, Litouwen, Letland, Fyrom (voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië), Nieuw-Zeeland, Polen, Roemenië, Rusland (1), Slovenië, Republiek Slowakije, Oekraïne".

Artikel 5

Beschikking 93/197/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. in bijlage I wordt de lijst van de landen van groep A vervangen door:

"Zwitserland, Groenland, IJsland";

2. in bijlage I wordt de lijst van de landen van groep B vervangen door:

"Australië, Bulgarije, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Cyprus, Republiek Tsjechië, Estland, Kroatië, Hongarije, Litouwen, Letland, Fyrom (voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië), Nieuw-Zeeland, Polen, Roemenië, Rusland (1), Slovenië, Republiek Slowakije, Oekraïne";

3. in bijlage II wordt de titel van certificaat A vervangen door:

"GEZONDHEIDSCERTIFICAAT

voor de invoer in de Gemeenschap van geregistreerde paardachtigen en van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen uit Zwitserland, Groenland en IJsland";

4. in bijlage II wordt de titel van certificaat B vervangen door:

"GEZONDHEIDSCERTIFICAAT

voor de invoer in de Gemeenschap van geregistreerde paardachtigen en van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen uit Australië, Bulgarije, Wit-Rusland, Bosnië-Herzegovina, Cyprus, Republiek Tsjechië, Estland, Kroatië, Hongarije, Litouwen, Letland, Fyrom (voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië), Nieuw-Zeeland, Polen, Roemenië, Rusland (1), Slovenië, Republiek Slowakije, Oekraïne".

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 26 februari 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 42.

(2) PB nr. L 146 van 14. 6. 1979, blz. 15.

(3) PB nr. L 30 van 8. 2. 1996, blz. 52.

(4) PB nr. L 71 van 18. 3. 1992, blz. 27.

(5) PB nr. L 304 van 16. 12. 1995, blz. 49.

(6) PB nr. L 130 van 15. 5. 1992, blz. 67.

(7) PB nr. L 19 van 25. 1. 1996, blz. 52.

(8) PB nr. L 86 van 6. 4. 1993 blz. 7.

(9) PB nr. L 86 van 6. 4. 1993, blz. 16.

(10) PB nr. L 19 van 25. 1. 1996, blz. 56.

(11) PB nr. L 86 van 6. 4. 1993, blz. 1.

(12) PB nr. L 190 van 11. 8. 1995, blz. 11.