31995R2597

Verordening (EG) nr. 2597/95 van de Raad van 23 oktober 1995 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van Lid-Staten in bepaalde gebieden buiten de Noord-Atlantische Oceaan

Publicatieblad Nr. L 270 van 13/11/1995 blz. 0001 - 0033


VERORDENING (EG) Nr. 2597/95 VAN DE RAAD

van 23 oktober 1995

inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van Lid-Staten in bepaalde gebieden buiten de Noordatlantische Oceaan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien de overeenkomst betreffende de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO),

Overwegende dat in het protocol tussen de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen is bepaald dat de Commissie de FAO de vereiste statistieken toezendt;

Overwegende dat overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel de doelstellingen van de voorgestelde actie alleen op basis van communautaire wetgeving bereikt kunnen worden, omdat alleen de Commissie de noodzakelijke harmonisatie van de statistische informatie op communautair niveau kan cooerdineren, terwijl het verzamelen van visserijstatistieken en de infrastructuur die voor de verwerking van en het toezicht op de betrouwbaarheid van deze statistieken nodig is eerst en vooral tot de verantwoordelijkheden van de Lid-Staten behoren;

Overwegende dat de specifieke methode voor het opstellen van de desbetreffende communautaire statistieken, die op de nationale statistische stelsels is gebaseerd, een bijzonder nauwe samenwerking tussen de Commissie en de Lid-Staten nodig maakt, in het bijzonder in het kader van het bij Besluit 72/279/EEG (3), opgerichte Permanent Comité voor de landbouwstatistiek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Iedere Lid-Staat dient bij de Commissie gegevens in over de nominale vangsten door in die Lid-Staat geregistreerde of de vlag van die Lid-Staat voerende vaartuigen in bepaalde gebieden buiten de Noordatlantische Oceaan, daarbij rekening houdend met Verordening (Euratom, EEG) nr. 1588/90 van de Raad van 11 juni 1990 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (4).De gegevens over de nominale vangsten omvatten alle aangevoerde of op zee overgeladen visserijprodukten in elke vorm, met uitzondering van de hoeveelheden die na de vangst in zee zijn teruggeworpen, aan boord geconsumeerd, of gebruikt als aas aan boord. De gegevens worden geregistreerd in de vorm van het levendgewicht-equivalent van deze aanvoer of overslag tot op één ton nauwkeurig.

Artikel 2

1. Er worden gegevens ingediend over de nominale vangsten in elk van de in bijlage 1 genoemde en in bijlage 2 omschreven grote visgebieden en deelsectoren, waarvan in bijlage 3 kaarten zijn opgenomen. De vissoorten waarover voor elk van de grote visgebieden gegevens moeten worden verstrekt, zijn vermeld in bijlage 4.

2. De gegevens betreffende elk kalenderjaar worden binnen zes maanden na afloop van het jaar ingediend.

3. Indien in het kalenderjaar geen in artikel 1 bedoelde schepen uit de Lid-Staat in een groot visgebied heeft gevist, stelt deze de Commissie daarvan in kennis. Indien wel in een groot visgebied werd gevist, behoeven alleen gegevens te worden ingediend voor vissoort/deelsector-combinaties waarvoor in het betrokken jaar vangsten werden geregistreerd.

4. De gegevens over door schepen van de Lid-Staat gevangen vissoorten van minder belang behoeven niet afzonderlijk te worden vermeld, maar kunnen worden geaggregeerd, op voorwaarde dat het gewicht van de produkten niet meer bedraagt dan 5 % van de totale jaarlijkse vangsten in het betrokken grote visgebied.

5. De lijsten van statistische visserijgebieden, of deelsectoren daarvan, en van vissoorten kunnen overeenkomstig de in artikel 5 vastgelegde procedure worden gewijzigd.

Artikel 3

Tenzij in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid anders is bepaald, is het een Lid-Staat toegestaan steekproeftechnieken te gebruiken voor het afleiden van vangstgegevens voor die delen van de visserijvloot waarvoor volledige registratie van de gegevens een onevenredige toepassing van administratieve procedures mee zou brengen. De Lid-Staat verstrekt in het overeenkomstig artikel 6, lid 1, in te dienen verslag een nauwkeurige beschrijving van deze steekproefprocedures en geeft precies aan welk deel van het totaal der gegevens door deze procedures werd verkregen.

Artikel 4

De Lid-Staten voldoen aan hun verplichtingen overeenkomstig de artikelen 1 en 2 door de gegevens in te dienen op een magnetische drager, waarvan het formaat in bijlage 5 is vastgesteld.

Lid-Staten kunnen met voorafgaande toestemming van de Commissie gegevens in een andere vorm of op een andere gegevensdrager verstrekken.

Artikel 5

1. In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit artikel omschreven procedure, leidt de voorzitter van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek, hierna "Comité" te noemen, deze procedure bij het Comité in, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het Comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het Comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het Comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming in het Comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewogen overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet aan de stemming deel.

3. a) De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van het Comité.

b) Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het Comité, of bij gebreke van een advies, doet de Commissie onverwijld een voorstel aan de Raad betreffende de te nemen maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Indien na verloop van een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van indiening van het voorstel bij de Raad, deze geen besluit heeft genomen, worden de beoogde maatregelen door de Commissie vastgesteld.

Artikel 6

1. De Lid-Staten dienen binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze verordening bij de Commissie een gedetailleerd verslag in waarin wordt uiteengezet hoe de gegevens betreffende de vangsten werden verkregen en hoe representatief en betrouwbaar deze zijn. De Commissie maakt een samenvatting van deze verslagen, die door de desbetreffende werkgroep van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek zal worden besproken.2. De Lid-Staten stellen de Commissie binnen drie maanden na indiening van hun verslag in kennis van elke wijziging van de overeenkomstig lid 1 verstrekte gegevens.

3. Indien uit de overeenkomstig lid 1 ingediende methodologische verslagen blijkt dat een Lid-Staat niet onmiddellijk aan de uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen kan voldoen en dat wijzigingen in onderzoektechnieken en -methoden noodzakelijk zijn, kan de Commissie in samenwerking met de Lid-Staat in het kader van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek een overgangsperiode van maximaal twee jaar vaststellen gedurende welke het in deze verordening vastgelegde programma dient te worden uitgevoerd.4. Verslagen over methoden, overgangsregelingen, beschikbaarheid van gegevens, betrouwbaarheid van gegevens en andere relevante aspecten in verband met de toepassing van deze verordening worden eens per jaar onderzocht in de bevoegde werkgroep van het Comité.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 23 oktober 1995.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. SOLBES MIRA

(1) PB nr. C 329 van 25. 11. 1994, blz. 1.

(2) PB nr. C 363 van 19. 12. 1994, blz. 60.

(3) PB nr. L 179 van 7. 8. 1972, blz. 1.

(4) PB nr. L 151 van 15. 6. 1990, blz. 1.

BIJLAGE 1

LIJST VAN GROTE VISGEBIEDEN VAN DE FAO EN DEELSECTOREN DAARVAN WAARVOOR GEGEVENS MOETEN WORDEN INGEDIEND

(De omschrijving van deze gebieden en deelsectoren zijn in bijlage 2 opgenomen)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE 2

CENTRAALOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 34)

In bijlage 3A zijn de grenzen en deelgebieden, sectoren en deelsectoren van de centraaloostelijke Atlantische Oceaan (groot visgebied 34) aangegeven. Hieronder volgt een beschrijving van het gebied en de deelgebieden, sectoren en deelsectoren daarvan. De centraaloostelijke Atlantische Oceaan omvat alle wateren van de Atlantische Oceaan binnen de volgende lijn:

Vanaf een punt op de hoogwaterlijn van Noord-Afrika op 5°36′ westerlengte, vandaar in zuidwestelijke richting de hoogwaterlijn volgend langs de kust tot een punt Ponta do Padrão (6°04′36″ zuiderbreedte, 12°19′48″ oosterlengte); vandaar langs een loxodroom in noordwestelijke richting tot een punt op 6°00′ zuiderbreedte, 12°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend west tot 20°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot de evenaar; vandaar rechtwijzend west tot 30°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 5°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 40°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 36°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot Punta Marroqui op 5°36′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot het beginpunt op de Afrikaanse kust.

De centraaloostelijke Atlantische Oceaan is als volgt onderverdeeld:

Deelgebied Noordkust (deelgebied 34.1)

a) Sector Marokkaanse kust (sector 34.1.1)

De wateren tussen 36°00′ noorderbreedte en 26°00′ noorderbreedte, in het westen begrensd door een lijn vanaf een punt op 36°00′ noorderbreedte, 13°00′ westerlengte; vandaar tot 29°00′ noorderbreedte; vandaar in zuidwestelijke richting langs een loxodroom tot een punt op 26°00′ noorderbreedte, 16°00′ westerlengte.

b) Sector Canarische eilanden en Madeira (sector 34.1.2)

De wateren tussen 36°00′ noorderbreedte en 26°00′ noorderbreedte en tussen 20°00′ westerlengte en een lijn vanaf een punt op 36°00′ noorderbreedte, 13°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 29°00′ noorderbreedte; vandaar langs een loxodroom tot een punt op 26°00′ noorderbreedte, 16°00′ westerlengte.

c) Sector Sahara-kust (sector 34.1.3)

De wateren tussen 26°00′ noorderbreedte en 19°00′ noorderbreedte en ten oosten van 20°00′ westerlengte.

Deelgebied Oceaan-Noord (deelgebied 34.2)

De wateren tussen 36°00′ noorderbreedte en 20°00′ noorderbreedte en tussen 40°00′ westerlengte en 20°00′ westerlengte.

Deelgebied Zuidkust (deelgebied 34.3)

a) Sector kust van Kaapverdië (sector 34.3.1)

De wateren tussen 19°00′ noorderbreedte en 9°00′ noorderbreedte en ten oosten van 20°00′ westerlengte.

b) Sector Kaapverdische eilanden (sector 34.3.2)

De wateren tussen 20°00′ noorderbreedte en 10°00′ noorderbreedte en tussen 30°00′ westerlengte en 20°00′ westerlengte.

c) Sector Sherbro (sector 34.3.3)

De wateren tussen 9°00′ noorderbreedte en de evenaar en tussen 20°00′ westerlengte en 8°00′ westerlengte.

d) Sector westen van de Golf van Guinee (sector 34.3.4)

De wateren ten noorden van de evenaar en tussen 8°00′ westerlengte en 3°00′ oosterlengte.

e) Sector centrum van de Golf van Guinee (sector 34.3.5)

De wateren ten noorden van de equator en ten oosten van 3°00′ oosterlengte.

f) Sector zuiden van de Golf van Guinee (sector 34.3.6)

De wateren tussen de evenaar en 6°00′ zuiderbreedte en ten oosten van 3°00′ oosterlengte. Deze sector omvat tevens de wateren van de Kongo-monding ten zuiden van 6°00′ zuiderbreedte begrensd door een lijn van een punt op Ponta do Padrão (6°04′36″ zuiderbreedte, 12°19′48″ oosterlengte) langs een loxodroom in noordwestelijke richting tot een punt op 6°00′ zuiderbreedte, 12°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend oost tot de Afrikaanse kust en vandaar langs de Afrikaanse kust tot het beginpunt op Ponta do Padrão.

Deelgebied Oceaan-Zuid (deelgebied 34.4)

a) Sector zuidwesten van de Golf van Guinee (sector 34.4.1)

De wateren tussen de evenaar en 6°00′ zuiderbreedte en tussen 20°00′ westerlengte en 3°00′ oosterlengte.

b) Sector Oceaan-Zuidwest (sector 34.4.2)

De wateren tussen 20°00′ noorderbreedte en 5°00′ noorderbreedte en tussen 40°00′ westerlengte en 30°00′ westerlengte; de wateren tussen 10°00′ noorderbreedte en de evenaar en tussen 30°00′ westerlengte en 20°00′ westerlengte.

MIDDELLANDSE ZEE EN ZWARTE ZEE (groot visgebied 37)

In bijlage 3B zijn de grenzen en deelgebieden en sectoren van de Middellandse Zee en Zwarte Zee (groot visgebied 37) aangegeven. Hieronder volgt een beschrijving van het gebied en de deelsectoren daarvan.

Het statistisch gebied Middellandse Zee en Zwarte Zee omvat alle mariene wateren van: a) de Middellandse Zee, b) de Zee van Marmara, c) de Zwarte Zee en d) de Zee van Azow. Tot de mariene wateren behoren ook brakwaterlagunes en alle andere gebieden waar zoutwatervissen en andere zoutwaterorganismen overheersen. Het gebied wordt in het westen en zuidoosten als volgt begrensd:

a) Westelijke grens: een lijn rechtwijzend zuid op 5°36′ westerlengte van Punta Marroqui tot de Afrikaanse kust.

b) Zuidoostelijke grens: de noordelijke (Middellandse-Zee)toegang tot het Suezkanaal.

DE DEELGEBIEDEN EN SECTOREN VAN DE MIDDELLANDSE ZEE EN ZWARTE ZEE

De westelijke Middellandse Zee (deelgebied 37.1) omvat de volgende sectoren:

a) Balearen (sector 37.1.1)De wateren van de westelijke Middellandse Zee begrensd door een lijn vanaf de Algerijns-Tunesische grens op de Afrikaanse kust, vandaar rechtwijzend noord tot 38°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 8°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 41°20′ noorderbreedte; vandaar in westelijke richting langs een loxodroom tot het meest oostelijke punt van de Frans-Spaanse grens op de kust van het vasteland; vandaar langs de Spaanse kust tot Punta Marroqui op 5°36′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot de Afrikaanse kust; vandaar in oostelijke richting langs de Afrikaanse kust tot het beginpunt.

b) Golfe du Lion (sector 37.1.2)

De wateren van de noordwestelijke Middellandse Zee begrensd door een lijn vanaf het meest oostelijke punt van de Frans-Spaanse grens op het vasteland, in oostelijke richting langs een loxodroom tot 8°00′ oosterlengte, 41°20′ noorderbreedte; vandaar in noordelijke richting langs een loxodroom tot de Frans-Italiaanse grens op de kust van het vasteland; vandaar in zuidwestelijke richting langs de Franse kust tot het beginpunt.

c) Sardinië (sector 37.1.3)

De wateren van de Tyrrheense Zee en aangrenzende wateren begrensd door een lijn vanaf de Algerijns-Tunesische grens op de Afrikaanse kust, vandaar rechtwijzend noord tot 38°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 8°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 41°20′ noorderbreedte; vandaar in noordelijke richting langs een loxodroom tot de Frans-Italiaanse grens op de kust van het vasteland; vandaar langs de Italiaanse kust tot 38°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de kust van Sicilië; vandaar langs de noordelijke kust van Sicilië tot Trapani; vandaar langs een loxodroom tot Kaap Bon; vandaar in westelijke richting langs de Tunesische kust tot het beginpunt.

De centrale Middellandse Zee (deelgebied 37.2) omvat de volgende sectoren:

a) Adriatische Zee (sector 37.2.1)

De wateren van de Adriatische Zee ten noorden van een lijn vanaf de grens tussen Albanië en de voormalige Republiek Joegoslavië op de oostkust van de Adriatische Zee, vandaar rechtwijzend west tot Testa del Gargano op de Italiaanse kust.

b) Ionische Zee (37.2.2)

De wateren van de centrale Middellandse Zee en aangrenzende wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Noordafrikaanse kust op 25°00′ oosterlengte, vandaar rechtwijzend noord tot 34°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 23°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot de Griekse kust; vandaar langs de westkust van Griekenland en de Albanese kust tot de grens tussen Albanië en de voormalige Republiek Joegoslavië; vandaar rechtwijzend west tot Testa del Gargano op de Italiaanse kust; vandaar langs de Italiaanse kust tot 38°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Siciliaanse kust; vandaar langs de noordelijke kust van Sicilië tot Trapani; vandaar langs een loxodroom van Trapani tot Kaap Bon; vandaar in oostelijke richting langs de Noordafrikaanse kust tot het beginpunt.

De oostelijke Middellandse Zee (deelgebied 37.3) omvat de volgende sectoren:

a) Egeïsche Zee (sector 37.3.1)

De wateren van de Egeïsche Zee en aangrenzende wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de zuidkust van Griekenland op 23°00′ oosterlengte, vandaar rechtwijzend zuid tot 34°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 29°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot de Turkse kust; vandaar langs de westkust van Turkije tot Kum Kale; vandaar langs een loxodroom tot Kaap Hellas; vandaar langs de Turkse en Griekse kust tot het beginpunt.

b) Levant (sector 37.3.2)

De wateren van de Middellandse zee ten oosten van een lijn vanaf een punt op de Noordafrikaanse kust op 25°00′ oosterlengte, vandaar rechtwijzend noord tot 34°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 29°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot de Turkse kust; vandaar langs de Turkse kust en de kust van andere landen in het oostelijk gedeelte van de Middellandse Zee tot het beginpunt.

De Zwarte Zee (deelgebied 37.4) omvat de volgende sectoren:

a) Zee van Marmara (sector 37.4.1)

De wateren van de Zee van Marmara, in het westen begrensd door een lijn van Kaap Hellas tot Kum Kale bij de ingang van de Dardanellen en ten oosten door een lijn door de Bosporus vanaf Kumdere.

b) Zwarte Zee (sector 37.4.2)

De wateren van de Zwarte Zee en aangrenzende wateren in het zuidwesten begrensd door een lijn door de Bosporus vanaf Kumdere en in het noordoosten begrensd door een lijn van Punt Takil op het Kertsj-schiereiland tot Punt Panagija op het Taman-schiereiland.

c) Zee van Azow (sector 37.4.3)

De wateren van de Zee van Azow ten noorden van een lijn vanaf Punt Takil op 35°06′ noorderbreedte, 36°27′ oosterlengte op het Kertsj-schiereiland tot Punt Panagija op 45°08′ noorderbreedte, 36°38′ oosterlengte op het Taman-schiereiland, aan de zuidelijke ingang van de Straat van Kertsj.

ZUIDWESTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 41)

In bijlage 3C zijn de grenzen en sectoren van de zuidwestelijke Atlantische Oceaan (groot visgebied 41) aangegeven.

Hieronder volgt een beschrijving van het gebied en de sectoren.

Met zuidwestelijke Atlantische Oceaan (groot visgebied 41) wordt bedoeld de wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuidamerikaanse kust op 5°00′ noorderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 30°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot de evenaar; vandaar rechtwijzend oost tot 20°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 50°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 50°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 60°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 67°16′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 56°22′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 65°43′ westerlengte; vandaar langs een lijn door de volgende punten: 55°22′ zuiderbreedte, 65°43′ westerlengte; 55°11′ zuiderbreedte, 66°04′ westerlengte; 55°07′ zuiderbreedte, 66°25′ westerlengte, vandaar in noordelijke richting langs de Zuidamerikaanse kust tot het beginpunt.

De zuidwestelijke Atlantische Oceaan omvat de volgende sectoren:

Sector Amazone (sector 41.1.1)

Alle wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuidamerikaanse kust op 5°00′ noorderbreedte, rechtwijzend oost tot 40°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot de Braziliaanse kust; vandaar in noordwestelijke richting langs de Zuidamerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Natal (sector 41.1.2)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Braziliaanse noordkust op 40°00′ westerlengte, vandaar rechtwijzend noord tot de evenaar; vandaar rechtwijzend oost langs de evenaar tot 32°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 10°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Zuidamerikaanse kust; vandaar in noordelijke richting langs de Zuidamerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Salvador (sector 41.1.3)

Wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuidamerikaanse kust op 10°00′ zuiderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 35°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 20°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Zuidamerikaanse kust; vandaar in noordelijke richting langs de Zuidamerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Oceaan-Noord (sector 41.1.4)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 5°00′ noorderbreedte, 40°00′ westerlengte, vandaar rechtwijzend oost tot 30°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot de evenaar; vandaar rechtwijzend oost tot 20°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 20°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 35°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 10°00 zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 32°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot de evenaar; vandaar rechtwijzend west tot 40°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot het beginpunt.

Sector Santos (sector 41.2.1)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuidamerikaanse kust op 20°00′ zuiderbreedte, rechtwijzend oost tot 39°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 29°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Zuidamerikaanse kust; vandaar in noordelijke richting langs de Zuidamerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Rio Grande (sector 41.2.2)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuidamerikaanse kust op 29°00′ zuiderbreedte, rechtwijzend oost tot 45°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 34°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Zuidamerikaanse kust; vandaar in noordelijke richting langs de Zuidamerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Platense (sector 41.2.3)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuidamerikaanse kust op 34°00′ zuiderbreedte, rechtwijzend oost tot 50°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 40°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Zuidamerikaanse kust; vandaar in noordelijke richting langs de Zuidamerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Oceaan-Midden (sector 41.2.4)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 20°00′ zuiderbreedte, 39°00′ westerlengte, rechtwijzend oost tot 20°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 40°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 50°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 34°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 45°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 29°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 39°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot het beginpunt.

Sector Noord-Patagonië (sector 41.3.1)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuidamerikaanse kust op 40°00′ zuiderbreedte, rechtwijzend oost tot 50°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 48°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Zuidamerikaanse kust; vandaar in noordelijke richting langs de Zuidamerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Zuid-Patagonië (41.3.2)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Zuidamerikaanse kust op 48°00′ zuiderbreedte, rechtwijzend oost tot 50°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 60°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 67°16′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot een punt op 56°22′ zuiderbreedte, 67°16′ westerlengte; vandaar langs een loxodroom door de volgende punten: 56°22′ zuiderbreedte, 65°43′ westerlengte; 55°22′ zuiderbreedte, 65°43′ westerlengte; 55°11′ zuiderbreedte, 66°04′ westerlengte; 55°07′ zuiderbreedte, 66°25′ westerlengte, vandaar in noordelijke richting langs de Zuidamerikaanse kust tot het beginpunt.

Sector Oceaan-Zuid (sector 41.3.3)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 40°00′ zuiderbreedte, 50°00′ westerlengte, rechtwijzend oost tot 20°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 50°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 50°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend noord tot het beginpunt.

ZUIDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 47)

In bijlage 3D zijn de grenzen en sectoren van de zuidoostelijke Atlantische Oceaan aangegeven. Hieronder volgt een beschrijving van dit visgebied waarop de ICSEAF-Conventie van toepassing is:

De zuidoostelijke Atlantische Oceaan (groot visgebied 47) omvat de wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 6°04′36″ zuiderbreedte, 12°19′48″ oosterlengte, in noordwestelijke richting langs een loxodroom tot een punt op 12°00′ oosterlengte, 6°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 20°00′ westerlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 50°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 30°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot de kust van het Afrikaanse vasteland; vandaar in westelijke richting langs deze kust tot het beginpunt.

De zuidoostelijke Atlantische Oceaan (groot visgebied 47) is als volgt onderverdeeld:

Deelgebied Westkust (deelgebied 47.1)

a) Sector Kaap Palmeirinhas (sector 47.1.1)

De wateren tussen 6°00′ zuiderbreedte en 10°00′ zuiderbreedte en ten oosten van 10°00′ oosterlengte. Onder deze sector vallen niet de wateren van de Kongo-monding (Zaïre), d.w.z. de wateren ten noordoosten van een lijn vanaf Ponta do Padrão (6°04′36″ zuiderbreedte, 12°19′48″ oosterlengte) tot een punt op 6°00′ zuiderbreedte en 12°00′ oosterlengte.

b) Sector Kaap Salinas (sector 47.1.2)

De wateren tussen 10°00′ zuiderbreedte en 15°00′ zuiderbreedte en ten oosten van 10°00′ oosterlengte.

c) Sector Cunene (sector 47.1.3)

De wateren tussen 15°00′ zuiderbreedte en 20°00′ zuiderbreedte en ten oosten van 10°00′ oosterlengte.

d) Sector Kaap Kruis (sector 47.1.4)

De wateren tussen 20°00′ zuiderbreedte en 25°00′ zuiderbreedte en ten oosten van 10°00′ oosterlengte.

e) Sector Oranjerivier (sector 47.1.5)

De wateren tussen 25°00′ zuiderbreedte en 30°00′ zuiderbreedte en ten oosten van 10°00′ oosterlengte.

f) Sector Kaap de Goede Hoop (sector 47.1.6)

De wateren tussen 30°00′ zuiderbreedte en 40°00′ zuiderbreedte en tussen 10°00′ oosterlengte en 20°00′ oosterlengte.

Deelgebied Agulhaskust (deelgebied 47.2)

a) Sector Agulhas-Midden (sector 47.2.1)

De wateren ten noorden van 40°00′ zuiderbreedte en tussen 20°00′ oosterlengte en 25°00′ oosterlengte.

b) Sector Agulhas-Oost (sector 47.2.2)

De wateren ten noorden van 40°00′ zuiderbreedte en tussen 25°00′ oosterlengte en 30°00′ oosterlengte.

Deelgebied Oceaan-Zuid (deelgebied 47.3)

De wateren ten noorden van 40°00′ zuiderbreedte en 50°00′ zuiderbreedte en tussen 10°00′ oosterlengte en 30°00′ oosterlengte.

Deelgebied Tristan da Cunha (deelgebied 47.4)

De wateren tussen 20°00′ zuiderbreedte en 50°00′ zuiderbreedte en tussen 20°00′ westerlengte en 10°00′ oosterlengte.

Deelgebied St.-Helena en Ascension (deelgebied 47.5)

De wateren tussen 6°00′ zuiderbreedte en 20°00′ zuiderbreedte en tussen 20°00′ westerlengte en 10°00′ oosterlengte.

WESTELIJKE INDISCHE OCEAAN (groot visgebied 51)

De westelijke Indische Oceaan omvat in het algemeen:

a) de Rode Zee

b) de Golf van Aden

c) de Perzische Golf

d) de Arabische Zee

e) het deel van de Indische Oceaan tussen 30°00′ oosterlengte en 80°00′ oosterlengte en ten noorden van de Antarctische convergentie, inclusief de Straat van Mozambique en de wateren rond Sri Lanka.

In bijlage 3E zijn de grenzen en deelgebieden en sectoren van de westelijke Indische Oceaan (groot visgebied 51) aangegeven.

De westelijke Indische Oceaan is als volgt begrensd:

- De grens met de Middellandse Zee: de noordelijke ingang tot het Suezkanaal.

- De westelijke zeegrens: een lijn vanaf een punt op de oostkust van Afrika op 30°00′ oosterlengte, rechtwijzend zuid tot 45°00′ zuiderbreedte.

- De oostelijke zeegrens: een loxodroom vanaf Punt Calimere op de zuidoostkust van India in noordoostelijke richting tot een punt op 11°00′ noorderbreedte, 82°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend oost tot 85°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 3°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 80°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 45°00′ zuiderbreedte.

- De zuidelijke grens: een lijn op 45°00′ zuiderbreedte van 30°00′ oosterlengte tot 80°00′ oosterlengte.

De westelijke Indische Oceaan wordt als volgt onderverdeeld:

Deelgebied Rode Zee (deelgebied 51.1)

- Noordelijke grens: noordelijke ingang tot het Suezkanaal.

- Zuidelijke grens: een loxodroom vanaf de grens tussen Eritrea en Djibouti op de Afrikaanse kust, door de monding van de Rode Zee naar de grens tussen de voormalige Arabische Republiek Jemen en de voormalige Volksrepubliek Jemen op het Arabisch schiereiland.

Deelgebied Golf (deelgebied 51.2)

De monding van de Golf wordt gesloten door een lijn vanaf het noordelijke punt van Ra's Musandam rechtwijzend oost tot de Iraanse kust.

Deelgebied westelijke Arabische Zee (deelgebied 51.3)

De wateren begrensd in het oosten en zuiden door een lijn vanaf de Iraans-Pakistaanse grens op de Aziatische kust rechtwijzend zuid tot 20°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 65°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 10°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot de Afrikaanse kust; de andere zeegrenzen zijn de gemeenschappelijke grenzen met de deelgebieden 51.1 en 51.2 (zie boven).

Deelgebied oostelijke Arabische Zee, Laccadiven en Sri Lanka (deelgebied 51.4)

De zeegrens is een lijn vanaf de Iraans-Pakistaanse grens op de Aziatische kust, rechtwijzend zuid tot 20°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 65°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 10°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 80°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 3°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 85°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 11°00′ noorderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 82°00′ oosterlengte; vandaar langs een loxodroom in zuidwestelijke richting tot Punt Calimere op de zuidoostkust van India.

Deelgebied Somalië, Kenia en Tanzania (deelgebied 51.5)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de Somalische kust op 10°00′ noorderbreedte, rechtwijzend tot 65°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 10°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 45°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 10°28′ zuiderlengte; vandaar rechtwijzend west tot de oostkust van Afrika tussen Ras Mwambo (in het noorden) en Mwambo-dorp (in het zuiden).

Deelgebied Madagascar en Straat van Mozambique (deelgebied 51.6)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op de oostkust van Afrika tussen Ras Mwambo (in het noorden) en Mwambo-dorp (in het zuiden) op 10°28′ zuiderbreedte, rechtwijzend oost tot 45°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 10°00′ zuiderbreedte, vandaar rechtwijzend oost tot 55°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 30°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 40°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot de kust van Mozambique.

Deelgebied Oceaan (westelijke Indische Oceaan) (deelgebied 51.7)

De wateren begrensd door een lijn vanaf een punt op 10°00′ zuiderbreedte, 55°00′ oosterlengte, rechtwijzend oost tot 80°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend zuid tot 45°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend west tot 40°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot 30°00′ zuiderbreedte; vandaar rechtwijzend oost tot 55°00′ oosterlengte; vandaar rechtwijzend noord tot het beginpunt op 10°00′ zuiderbreedte.

Deelgebied Mozambique (deelgebied 51.8)

De wateren ten noorden van 45°00′ zuiderbreedte en tussen 30°00′ oosterlengte en 40°00′ oosterlengte. Dit deelgebied is verdeeld in twee sectoren.

Sector Marion-Edward (sector 51.8.1)

De wateren tussen 40°00′ zuiderbreedte en 50°00′ zuiderbreedte en 30°00′ oosterlengte en 40°00′ oosterlengte.

Sector Zambesi (sector 51.8.2)

De wateren ten noorden van 40°00′ zuiderbreedte en tussen 30°00′ oosterlengte en 40°00′ oosterlengte.

BIJLAGE 3

A: CENTRAALOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 34)

> REFERENTIE NAAR EEN FILM>

B: MIDDELLANDSE ZEE EN ZWARTE ZEE (groot visgebied 37)

> REFERENTIE NAAR EEN FILM>

C: ZUIDWESTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 41)

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

D: ZUIDOOSTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN (groot visgebied 47)

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

E: WESTELIJKE INDISCHE OCEAAN (groot visgebied 51)

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

BIJLAGE 4

LIJST VAN VISSOORTEN WAAROVER VOOR ELK GROOT VISGEBIED GEGEVENS MOETEN WORDEN VERSTREKT

Onderstaand volgen de vissoorten waarvan de vangsten in de officiële statistieken zijn opgenomen. De Lid-Staten dienen, indien beschikbaar, voor elk van de geïdentificeerde vissoorten gegevens te verstrekken. Indien afzonderlijke soorten niet nauwkeurig kunnen worden aangeduid, dienen de gegevens op een zo nauwkeurig mogelijk niveau te worden geaggregeerd.

Noot: n.e.g. = niet elders genoemd.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE 5

FORMAAT VOOR DE INDIENING VAN VANGSTGEGEVENS BETREFFENDE BEPAALDE GEBIEDEN BUITEN DE NOORDATLANTISCHE OCEAAN

Magnetische dragers

Banden: Negen sporen met een dichtheid van 1 600 of 6 250 BPI en EBCDIC- of ASCII-codering, bij voorkeur zonder label. Indien een label wordt gebruikt, dient een einde-bestandlabel te worden ingevoegd.

Floppy disks: MS-DOS-formaat, 3,5″ 720 K of 1,4 MB-schijven of 5,25″ 360 K of 1,2 MB-schijven.

Recordformaat

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Opmerkingen:

a) Alle velden betreffende de vangst (byte 19-26) dienen rechts te worden gejusteerd met behulp van uitvulspaties ervóór. Alle andere velden dienen links te worden gejusteerd met behulp van uitvulspaties erna.

b) Als vangst dient het levend-gewichtequivalent van de aanvoer, op één metrieke ton nauwkeurig, te worden geregistreerd.

c) Hoeveelheden (byte 19-26) die minder dan een halve eenheid bedragen, dienen als " 1" te worden geregistreerd.

d) Onbekende hoeveelheden (byte 19-26) dienen als " 2" te worden geregistreerd.