31995D0463

95/463/EG: Besluit van de Raad van 30 oktober 1995 houdende benoeming van een lid en van een plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's

Publicatieblad Nr. L 267 van 09/11/1995 blz. 0041 - 0041


BESLUIT VAN DE RAAD van 30 oktober 1995 houdende benoeming van een lid en van een plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's (95/463/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 198 A,

Gelet op het besluit van de Raad van 26 januari 1994 tot benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 1994 tot en met 25 januari 1998 (1),

Overwegende dat in het Comité een zetel van een lid vacant is geworden ten gevolge van het aftreden van de heer Juan Cruz Alli Aranguren, waarvan de Raad op 12 oktober 1995 in kennis is gesteld;

Overwegende dat er in het Comité een zetel van een plaatsvervangend lid vacant is geworden ten gevolge van het aftreden van de heer Miguel Sanz Sesma, waarvan de Raad op 12 oktober 1995 in kennis is gesteld,

Gezien de voordracht van de Spaanse Regering,

BESLUIT:

Enig artikel

De heer Javier Otano Cid wordt benoemd tot lid van het Comité van de Regio's ter vervanging van de heer Juan Cruz Alli Aranguren, voor de verdere duur van diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 1998.

De heer Juan Cruz Alli Aranguren wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's ter vervanging van de heer Miguel Sanz Sesma, voor de verdere duur van diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 25 januari 1998.

Gedaan te Luxemburg, 30 oktober 1995.

Voor de Raad De Voorzitter J. SAAVEDRA ACEVEDO