31994R1829

Verordening (EG) nr. 1829/94 van de Commissie van 26 juli 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3665/87 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten

Publicatieblad Nr. L 191 van 27/07/1994 blz. 0005 - 0006
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 59 blz. 0160
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 59 blz. 0160


VERORDENING (EG) Nr. 1829/94 VAN DE COMMISSIE van 26 juli 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3665/87 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 230/94 (2), en met name op artikel 17, alsmede op de overeenkomstige bepalingen van de andere verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor landbouwprodukten,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 876/68 van de Raad van 28 juni 1968 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de toekenning van de restituties bij de uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het bedrag van de restitutie in de sector melk en zuivelprodukten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 776/94 (4), en met name op artikel 6, lid 2, tweede alinea, en lid 3, alsmede op de overeenkomstige bepalingen van de andere verordeningen tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de toekenning van de restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten,

Overwegende dat bij artikel 47, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2805/93 (6), uitdrukkelijk is bepaald dat voor de betaling van de restitutie de restitutieaanvraag schriftelijk moet zijn ingediend; dat het, gelet op het toenemende gebruik van informatieprocédés in de administratie, wenselijk lijkt toe te staan dat de restitutieaanvraag met elektronische middelen wordt ingediend;

Overwegende dat de gebruikte informatieprocédés betrouwbaar dienen te zijn en voldoende veilig om te garanderen dat het systeem goed werkt; dat de desbetreffende veiligheidscriteria met name betrekking moeten hebben op de controle van de oorsprong, beveiliging van de gegevens tegen onbevoegde toegang, verlies, wijziging en vernietiging; dat, om een correcte aanwending van de communautaire middelen te waarborgen, de Commissie op gezette tijden de in de Lid-Staten toegepaste procédés moet keuren; dat de goedkeuring inzake de betrouwbaarheid van een procédé zo nodig elk jaar moet worden herhaald;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1500/94 (8), in artikel 199, leden 2 en 3, en in de artikelen 222, 223 en 224 bepalingen zijn opgenomen inzake de met behulp van informatieprocédés ingediende douaneaangiften; dat het dienstig lijkt voor te schrijven dat deze bepalingen ook van toepassing zijn op de specifieke regels inzake de indiening van restitutieaanvragen met elektronische hulpmiddelen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van alle betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 47 van Verordening (EEG) nr. 3665/87 wordt lid 1 vervangen door de volgende tekst:

"1. De restitutie wordt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de exporteur betaald door de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de aangifte ten uitvoer is aanvaard.

De restitutieaanvraag moet worden ingediend:

a) hetzij schriftelijk; de Lid-Staten kunnen daartoe een specifiek formulier voorschrijven;

b) hetzij met behulp van informaticaprocédés volgens door de bevoegde instanties vastgestelde en door de Commissie goedgekeurde voorschriften.

Voor de toepassing van dit lid is het bepaalde in artikel 199, leden 2 en 3, en in de artikelen 222, 223 en 224 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (9)() van overeenkomstige toepassing.

.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 juli 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 30 van 3. 2. 1994, blz. 1.

(3) PB nr. L 155 van 3. 7. 1968, blz. 1.

(4) PB nr. L 91 van 8. 4. 1994, blz. 6.

(5) PB nr. L 351 van 14. 12. 1987, blz. 1.

(6) PB nr. L 256 van 14. 10. 1993, blz. 7.

(7) PB nr. L 253 van 11. 10. 1993, blz. 1.

(8) PB nr. L 162 van 30. 6. 1994, blz. 1.

(9)() PB nr. L 253 van 11. 10. 1993, blz. 1